"my" English translation

PL

"my" in English

volume_up
my {pron.}
EN
EN

"my" in Polish

volume_up
my {pron.}
PL

my {pronoun}

volume_up
my
To my dzierżymy władzę ustawodawczą i my delegujemy owe uprawnienia Komisji.
We are the ones with the legislative power and we delegate these powers to the Commission.
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
Mogę sobie wyobrazić, bo my również, my, posłowie indywidualni.
This I can imagine, as we had to too, we individual MEPs.
EN

my {pronoun}

volume_up
With God is my salvation and my glory: The rock of my strength, and my refuge, is in God.
Onci sam jest skałą moją zbawieniem mojem, i twierdzą moją; przetoż nie zachwieję się.
A garden shut up is my sister, [my] bride; A spring shut up, a fountain sealed.
Ogrodem zamknionym jesteś, siostro moja, oblubienico moja
Speaking to the then Prime Minister, Mr Netanyahu, she said, 'You killed my daughter'.
Przemawiając do ówczesnego premiera, pana Netaniahu, powiedziała: "Zabił pan moją córkę”.
And my heart hath been secretly enticed, And my mouth hath kissed my hand:
I dało się uwieść potajemnie serce moje, a całowały rękę moję usta moje:
Thou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
. ~~~ And I saw my work come alive.
Siedziałem tam, jak wy teraz, na widowni i patrzyłem, jak moje prace budzą się do życia.
my (also: mine)
And my father was a soldier, and my uncle was a fisherman and also a poacher.
Mój ojciec był żołnierzem, a mój wuj rybakiem i kłusownikiem.
He is my teacher. ~~~ He's my doctor. ~~~ He's my lawyer.
To mój psychoanalityk, nauczyciel, mój lekarz, mój prawnik.
So I wish that the world would know my Yemen, my country, my people.
Zatem chciałabym, by świat poznał mój Jemen, mój kraj, mój naród.
my (also: her, his, your, its)
And she looked into her baby's eyes and she said, "Of course I love my baby.
Popatrzyła mu w oczy i powiedziała: "Oczywiście, że kocham swoje dziecko.
Remember I said I'd tell you my wish when the time was right?
Pamiętasz, gdy mówiłam, że powiem swoje życzenie, gdy nadejdzie czas?
(Laughter) I didn't say, "I'm going to move my shoulder over, move my body."
(śmiech) Nie powiedziałem sobie, żeby przesunąć swoje ramię, zmienić postawę.
For I have eaten ashes like bread, And mingled my drink with weeping,
Przez cały dzień urągają mi nieprzyjaciele moi, a naśmiewcy moi przeklinają mię.
This position was shared by my colleagues on the Committee on Transport and Tourism.
Stanowisko to podzielali moi koledzy w Komisji Transportu i Turystyki.
I am very happy I was born, and I am sure my colleagues are happy that they were born.
Jestem bardzo szczęśliwy, że się urodziłem i jestem pewien, że moi koledzy też są szczęśliwi, że się urodzili.
my (also: her, his, our, your)
I express my opposition, my regret and my concern about what we are going to do.
Wyrażam swój sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie w związku z tym, czego zamierzamy dokonać.
(DE) Madam President, I would like to repeat my point of order:
Chciałbym powtórzyć swój wniosek w kwestii formalnej.
Secondly, I wish to express my respect for the EU's regulatory powers.
Po drugie, chciałbym wyrazić swój szacunek dla organów regulacyjnych UE.
my (also: her, his, your, its)
Firstly, of course, I should like to share with you my profound concern about the situation.
Po pierwsze, oczywiście powinienem podzielić się z państwem swoją wielką obawą dotyczącą tej sytuacji.
I also wish to put on record my fullest solidarity with the Japanese people.
Pragnę również wyrazić swoją pełną solidarność z mieszkańcami Japonii.
And actually, my work took me to many countries because I used my work to fill my curiosity.
. ~~~ Wykorzystywałam ją, by zaspokoić swoją ciekawość.

Context sentences for "my" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTo kolejny przykład europejskiej Realpolitik, z którą my się nie utożsamiamy.
This is another example of European Realpolitik, which you can count us out of.
PolishKosmiczny podział: my i oni i Bóg winny najgorszego rodzaju faworyzowania?
A cosmic us and them, and a God who is guilty of the worst kind of favoritism?
PolishMy jako Unia musimy mieć większą siłę polityczną, a nie tylko siłę gospodarczą.
The European Union must have greater political strength and not just economic strength.
PolishTo oczywiście obywatele Republiki Mołdowy wezmą udział w niedzielnym głosowaniu, nie my.
It is, of course, the Republic of Moldova's citizens voting on Sunday, not us.
PolishNie wiem czy my, politycy, powinniśmy mówić naszym żołnierzom takie rzeczy.
I do not know whether it is our responsibility as politicians to say that to our men.
PolishKolejnym krokiem przez następne 4 dni jesteśmy my odkrywający te idee.
So the next step, over the next four days, is us exploring more of these ideas.
PolishI nagle słyszę, jak jakiś facet mówi: "Kogo my tu mamy - Aimee Mullins".
I hear this guy, his voice behind me say, "Well, if it isn't Aimee Mullins."
PolishAle to nie dotyczy tylko ludzi takich jak my, ponieważ ta sprawa jest o wiele większa niż to.
But it's not even about people like us, because this is a bigger deal than that.
PolishNieuchronnie my tutaj w Europie odczuwamy reperkusje tych sytuacji.
Inevitably, all these situations are having repercussions for us here in Europe.
PolishMy wiemy, że współpraca z Rzecznikiem Praw Obywatelskich układa się bardzo dobrze.
Our collaboration with the European Ombudsman is highly satisfactory.
PolishMy Europejczycy mamy być hojni i konsekwentni w naszej pomocy na rzecz rozwoju.
It is up to us, the European neighbours, to be generous and consistent in our development aid.
PolishProjekt ten zrealizował Kušej wraz ze swoją niezależną grupą teatralną „my friend martin”.
He had realised the project with his independent group “my friend martin”.
Polish. ~~~ Nie możemy obwiniać innych, problemem jesteśmy my sami.
It's not just about population, and it's not just about them; it's about us.
PolishJa i my wszyscy oczywiście, jesteśmy bardzo odpowiedzialni za te decyzje w naszym życiu.
I, of course, and all of us, are very much in charge of these big decisions in our lives.
PolishNikt tego nie może zawłaszczyć i nikt już tego nie może powstrzymać - ani my, ani nikt inny.
It is something that nobody owns and nobody can suppress, neither us nor anybody else.
PolishMy, jako prawodawcy, musimy przede wszystkim troszczyć się o obywateli i konsumentów.
As legislators, our primary concern must be citizens and consumers.
PolishWinna jest nie tylko źle prowadzona gospodarka wodna, winę ponosimy też my.
It's not misguided river engineers who are doing all this; it's us.
PolishI nie mówimy tego tylko my, federaliści w Parlamencie Europejskim.
It is not only us - the federalists in the European Parliament - who are saying that.
PolishMy, Europejczycy, przykładamy dużą wagę do stosunków transatlantyckich.
(FI) Mr President, transatlantic relations are very important for us Europeans.
PolishStworzą wszystko na własny sposób, wykorzystując narzędzia które to my wymyśliliśmy.
As far as colleges go, there's about 350 colleges around the world teaching video game courses.