PL na marginesie
volume_up
{adverb}

Tak na marginesie znakomita większość osób to nienielegalni imigranci.
By the way, the great majority of people affected will not be illegal immigrants.
Tak na marginesie, podobne organy istnieją już w wielu państwach członkowskich.
Something similar already exists, by the way, in many Member States.
Tak na marginesie, na ostatnim szczycie dość wyraźnie wypowiedzieliśmy się w tej sprawie.
By the way, this was quite clearly expressed at the last summit.

Synonyms (Polish) for "na marginesie":

na marginesie

Similar translations for "na marginesie" in English

na preposition
na pronoun
English
margines noun

Context sentences for "na marginesie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak na marginesie, toczyliśmy tę samą debatę w trakcie przygotowań tej decyzji.
Incidentally, this is the debate that we had during the preparation of this decision.
PolishDopóki tak się nie stanie, Iran pozostanie na marginesie cywilizowanego świata.
Until this happens, Iran will stay on the margins of the civilised world.
PolishMuszę jednak jeszcze dodać uwagę w kwestii znajdującej się raczej na marginesie tej debaty.
However, I also have something to add which is rather at the margins of the debate.
PolishTak na marginesie, mój Bóg nie musi ujawniać się na bułce serowej.
You know, if God's going to show up, He's not going to show up on cheese bread.
PolishTak na marginesie, mężczyzna, z którym zaszła ona w ciążę, został skazany na 99 batów.
Incidentally the man who made her pregnant was sentenced to 99 lashes.
PolishOd chwili rozpoczęcia konferencji w Annapolis Unia Europejska znalazła się na marginesie.
Since the start of Annapolis, the European Union has lost its touch.
PolishUważam, iż ta kwestia ma podstawowe znaczenie i nie może pozostać na marginesie nadchodzącej Rady.
I believe that this matter is fundamental and cannot remain on the margins of this Council.
PolishInnymi słowy umysły na marginesie nie są umysłami marginalnymi.
In other words, the minds on the margin are not the marginal minds.
PolishPrzypisy na ekranie są wyświetlane na marginesie dokumentu, a po wydrukowaniu - u dołu strony.
Footnotes appear in the document margin on your screen, and at the bottom of the page when printed.
PolishTak na marginesie - popatrzcie na te zbocza. ~~~ Chciałem wam pokazać, że czarni ludzie też jeżdżą na nartach.
Parenthetically, over there on the slopes, I did want to show you that black men ski.
PolishRównież oni znaleźli się na marginesie, niezależnie od tego, czy spowodowały to bieda, narkotyki czy przestępstwo.
They are just as marginalised, whether it is through poverty, drugs or crime.
PolishTo takie uwagi na marginesie do tej rezolucji.
These are a few marginal notes to this resolution, ladies and gentlemen.
PolishBez względu jednak na to, jak szlachetne mogą być pomysły, muszę na marginesie wygłosić dwie uwagi do tego tekstu.
However, noble as the ideas themselves may be, I must make two marginal comments on the text.
PolishNa marginesie chciałam powiedzieć, że teraz siedzę po stronie Rady, ale wcześniej siedziałam po stronie Komisji.
Can I just say that I am on the Council side now but I was on the Commission side earlier today?
PolishKto chce pozostać na marginesie, może tak uczynić.
He who wishes to remain on the margin is free to do so.
PolishMyślę, że to, o co w tym wszystkim chodzi, cały ten ruch, który rozwija się na marginesie, pozostaje nadal dość niewielki.
I think what this is all about, this whole movement which is growing from the margins, remains quite small.
PolishI nic pokazywanego w telewizji nie robi takiego wrażenia jak sukces tych, którzy zaczynali na marginesie społeczeństwa.
And nothing shown on television is more impressive than the success of those who started from the social margins.
Polish- (DE) Pani przewodnicząca, ponad 10 milionów Sintich i Romów żyje na marginesie społeczeństwa w Unii Europejskiej.
- (DE) Madam President, more than 10 million Sinti and Roma live at the margins of society within the European Union.
PolishNa marginesie podkreślam, że Unia powinna stosować rzetelny monitoring wszystkich produktów sprowadzanych z Chin.
Incidentally I would like to point out that the EU should apply thorough monitoring of all products imported from China.
PolishNa marginesie warto dodać, że jest to zupełnie niezrozumiałe, zważywszy, że w Unii Europejskiej promujemy mobilność pracowników.
Incidentally, it should also be pointed out that this is illogical, since the EU encourages worker mobility.