PL na razie
volume_up
{adverb}

Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.
I really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Oznacza to, że choć na razie państwa te nie
not yet adopting the euro, they will be committed to striving
na razie (also: póki co)
Na razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.
For the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Jak na razie w Radzie istnieją podziały w tej sprawie.
There is a real divide in the Council on this issue for the time being.
My, posłowie do PE, nie będziemy na razie wywierać presji na pana komisarza.
We in Parliament are not going to put pressure on him for the time being.
na razie (also: tym razem)
volume_up
nonce {noun}
na razie (also: na teraz, jak na teraz)
Teraz myślę, że wiele z tych nadziei pozostanie na razie niespełnionych.
I now think that a lot of those hopes have gone for the time being.
Na razie Komisja nie wycofuje wniosku.
For now, the Commission is not withdrawing the proposal.
Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.
Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.
Up to the present day, the Internet does not forget.
Na razie wiadomo jedynie, że chce zapobiec wprowadzeniu reform, ale nie przedkłada żadnych pozytywnych wniosków.
At present, all that is known is that he wants to prevent the reform but is putting forward no positive proposals.
Na razie mniej niż połowa państw przedkłada je, stosując bardzo zróżnicowaną metodologię.
At present, fewer than half of the Member States submit these reports, and the reports which are submitted are prepared using very different methodologies.
na razie (also: póki co)
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
Doceniam wysiłki SETI, ale na razie nic nie usłyszeliśmy.
I really applaud the SETI efforts, but we have not heard anything yet.
Oznacza to, że choć na razie państwa te nie
not yet adopting the euro, they will be committed to striving

Similar translations for "na razie" in English

na preposition
na pronoun
English
raz noun
raz adverb
English

Context sentences for "na razie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAle nie kryję zadowolenia z tego faktu, że na razie są one takie, jakie są.
I would not, however, like to hide my satisfaction at what we have achieved.
PolishPrzyczyna i długoterminowy wpływ tego zjawiska nie zostały na razie poznane.
The cause and long-term health effects of these conditions are not known at this time.
PolishZauważcie, że wszystkie dane są w książce, więc na razie je wymazujemy.
And then notice that all the information written on there is stuff you'll need.
PolishNa razie największym obszarem stosowania będzie leczenie innych ludzi.
By far the largest area of application will be the treatment of other people.
PolishNiestety wspólna waluta jak na razie nie przyczyniła się do wyrównania sytuacji gospodarczej.
Unfortunately, the single currency has not resulted in economic alignment so far.
PolishZostawimy to na razie, ten nasz rodzaj rekursywnego systemu obserwacji.
Let's leave that. ~~~ So that's this kind of recursive observation system.
PolishA zatem na razie wstrzymujemy się ze stanowiskiem w odniesieniu do ogółu aspektów.
For the moment, therefore, we reserve our position on all aspects.
PolishPani Komisarz, powiedziała Pani, że węgierski rząd na razie przygotował cztery poprawki.
You, Mrs Kroes, have said that the Hungarian Government has so far made four amendments.
PolishSA: Na razie panuje chaos, ale dużo ludzi coś robi, więc to dobrze.
SA: So far it's chaos, but a lot of people are doing stuff, so that's good.
PolishNa razie tylko sprawia wrażenie, że coś zamienia się w coś innego.
This is the first day -- it just gives the appearance that one is becoming the other.
PolishNa razie komisarze europejscy stwierdzili, że nie zalicza się ona do prawa wspólnotowego.
So far, Europe's commissioners have actually said that these are not part of Community law.
PolishDotychczasowe wysiłki nie przyniosły na razie żadnych konkretnych rezultatów.
The efforts made so far have not produced any tangible results.
PolishNa razie mogę powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc, popieram ostrożne wystąpienie posła Schulza.
For once, I can say that, broadly speaking, I approved of Mr Schulz's cautious speech.
PolishUnia Europejska na razie nie spełnia oczekiwań i ambicji, jakie powinny jej przyświecać.
So far, the European Union has fallen short of the expectations and ambitions it should have.
PolishJak na razie środki finansowe są ograniczone do 150 milionów euro.
The problem is that the funding appears to be capped at EUR 150 million.
PolishW przeciwnym razie wysiłki na rzecz walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną będą nieskuteczne.
Otherwise, efforts to tackle corruption and organised crime will have no effect.
PolishWedług władz amerykańskich dofinansowywanie kolejnych spółek nie ma na razie sensu.
At this juncture, according to the US authorities, a series of bail-outs is not the answer any more.
PolishW takim razie odpowiem na kilka pytań dotyczących mniejszości.
That being the case, I should like to answer some questions on minorities.
PolishPrawdą jest, że nie ma na razie instrumentów na poziomie Wspólnoty.
It is true that there are no existing instruments at Community level.
PolishW razie konieczności (na przykład z powodu działań niepożądanych) dawkę można redukować co 50 mg.
If needed (for example because of side effects), the dose may be reduced in 50 mg steps.