"na rzecz" English translation

PL

"na rzecz" in English

PL na rzecz
volume_up

1. "kogoś"

na rzecz (also: na korzyść)
volume_up
in favor [Amer.] (of sb)
na rzecz (also: na korzyść)
Komisja obiecuje inicjatywy na rzecz władz lokalnych i regionalnych.
The Commission is promoting initiatives in favour of regional and local authorities.
Podjęliśmy brutalne działania na rzecz jednego obozu i przeciwko drugiemu.
We took brutal action in favour of one camp and against another.
Głosowałam za przyjęciem strategii na rzecz regionu Dunaju.
. - (RO) I voted in favour of adopting the Strategy for the Danube Region.

Synonyms (Polish) for "na rzecz":

na rzecz

Similar translations for "na rzecz" in English

na preposition
na pronoun
English
rzecz noun
rzec verb

Context sentences for "na rzecz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPakt na rzecz stabilności i wzrostu: jakiego rodzaju rzeczom zapewniamy rabaty?
The Stability and Growth Pact: what sort of things are we providing rebates for?
PolishMożemy wiele zyskać i wiele dać od siebie na rzecz strategii i polityki morskiej.
We have much to gain and much to contribute to a maritime strategy and policy.
PolishJak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
How does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
PolishDlatego też Europejska Fundacja na rzecz Kształcenia jest niezwykle ważną agencją.
Therefore, the European Training Foundation is an extremely important agency.
PolishMusimy zagwarantować wsparcie finansowe na rzecz tego szczególnego sektora.
What we need to do is to guarantee financial support for this particular sector.
PolishBędziemy głosować nad poprawką przyjętą przez Grupę Unii na rzecz Europy Narodów.
We shall vote on the amendment adopted by the Union for Europe of the Nations Group.
PolishWkład na rzecz Agencji jest wprowadzany do generalnego budżetu Unii Europejskiej.
A contribution for the Agency is entered in the general budget of the European Union.
PolishWtedy będziemy mogli działać na rzecz promowania mobilności i walki z protekcjonizmem.
Then we can also work to promote increased mobility and to combat protectionism.
PolishWiele powiedziano o planie działania na rzecz Afganistanu.
(FR) Madam President, much has been said about the action plan on Afghanistan.
PolishJednocześnie uważam, że instrument na rzecz praw człowieka potrzebuje energii.
In the same manner, I think the human rights instrument needs to have oomph.
PolishIdei partnerstwa na rzecz innowacji nie przedstawiono jak dotąd w pełni wyraźnie.
The idea of the Innovation Partnerships has not yet been completely clearly outlined.
PolishLudzie oczekują, że współpraca na rzecz rozwoju będzie receptą na wszystko.
People expect development cooperation to be able to do anything and everything.
PolishWłaśnie przyjęliśmy, ogromną większością, strategię UE na rzecz integracji Romów.
We have just adopted by a large majority the EU strategy on Roma inclusion.
PolishZdaniem Irlandzkiego Sojuszu na rzecz Serca ten dobrowolny kod nie jest skuteczny.
According to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.
PolishMusimy stworzyć strategie i polityki miejskie na rzecz dialogu międzykulturowego.
We need to create urban strategies and policies for intercultural dialogue.
PolishUnia dla Śródziemnomorza jest przede wszystkim unią na rzecz praktycznych projektów.
The Union for the Mediterranean is, to begin with, a union for practical projects.
PolishUnia na rzecz Regionu Morza Śródziemnego nie jest jedynym mechanizmem współpracy.
The Union for the Mediterranean is not the only mechanism for cooperation.
PolishNabucco może być bardzo dobrym krokiem na rzecz bezpieczeństwa energetycznego.
Nabucco may prove to be an excellent step towards ensuring energy security.
PolishJednakże nasze działania muszą być w zgodzie ze współpracą na rzecz rozwoju.
However, what we do must also be consistent with cooperation for development.
PolishChiny muszą zaprzestać systematycznego zastraszania działaczy na rzecz praw człowieka.
China has to put a stop to the systematic intimidation of human rights activists.