"na zewnątrz" English translation

PL

"na zewnątrz" in English

EN

PL na zewnątrz
volume_up
{adverb}

na zewnątrz (also: na dworze, zewnątrz, poza, na ulicy)
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
na zewnątrz, udzielają wywiadów dla telewizji i próbują przedstawić swoje stanowisko.
They are outside, giving television interviews and trying to present their position.
na zewnątrz
Na zewnątrz huczą czołgi, powietrze pełne smrodu drży gniewnie.
Outside, tanks are rolling past; the air trembles and stinks from burned petrol.
Proszę opuścić Izbę i kontynuować rozmowę na zewnątrz.
Mr Brok, will you please leave the Chamber and have your discussion outside.
Czynione są próby otwarcia Europy na zewnątrz poprzez tę procedurę.
An attempt is being made to open Europe up to the outside by means of this procedure.
na zewnątrz
Kolejne pchnięcia zabiją ducha i powinny rozchodzić się na zewnątrz.
The subsequent placings extinguish spiritual life and should radiate outward.
Zamiast patrzeć na zewnątrz, patrzymy do wnętrza.
So what we need to look now is, instead of looking outward, we look inward.
Dokładnie oczyść miejsce wstrzyknięcia wacikiem z alkoholem, stosując ruchy okrężne od środka, na zewnątrz.
Cleanse the area for injection thoroughly with an alcohol swab in a circular motion, working outward.
na zewnątrz
Teraz jest pora na to, by UE patrzyła na zewnątrz i w przyszłość.
It is now time for the EU to look outwards and forwards.
Awaria jądrowa nie jest zdarzeniem linearnym; skutki są odczuwalne na zewnątrz, jak na przykład promieniowanie radioaktywne, które nadal dostaje się do morza.
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
na zewnątrz
volume_up
out {adv.}
Na zewnątrz występuje oblodzenie - to jest niebezpieczeństwo.
It is icy out there - that is a hazard.
Gdyby jednak był pan w Irlandii, musiałby pan marznąć na zewnątrz.
If you were in Ireland, you would be completely out in the cold.
Oznacza taras tego budynku -- i zwykle przesypialiśmy noc na zewnątrz.
It means their terrace -- and we used to sleep out at night.
na zewnątrz (also: pozornie, na pozór)
Wartości te wyrażamy również na zewnątrz, w tym również przy pomocy symboli.
These values are also expressed outwardly, including, but not exclusively, through symbols.
Chcemy Europy solidarnej, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, poczynając od południowych i wschodnich sąsiadów.
We want a Europe of solidarity, both inwardly and outwardly, starting with its southern and eastern neighbours.

Synonyms (Polish) for "na zewnątrz":

na zewnątrz

Similar translations for "na zewnątrz" in English

na preposition
na pronoun
English
zewnątrz adverb
English

Context sentences for "na zewnątrz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishSą to kamery klasy IP66 przygotowane do montażu na zewnątrz od razu po dostarczeniu.
These cameras have an IP66 rating and are ready for the outdoors at delivery.
PolishKamery sieciowe AXIS Q60 są dostępne w wersji do użycia w pomieszczeniach i na zewnątrz
AXIS Q60 Network Cameras are available in indoor and outdoor-ready models
PolishCzy możemy stworzyć proste rzeźby, które są inspirujące zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz?
Or can we create simply sculptures that are very inspiring to be in and to be around?
PolishNajważniejszą kwestią jest jednak reprezentowanie strefy euro na zewnątrz.
The most important consideration, however, is the external representation of the Euro Zone.
PolishPrzeszkadza to, zatem odnieść ważność tych badań na zewnątrz do populacji ogólnej.
This hampers the external validity to the general population.
PolishNa szczęście euro jest stabilne zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz.
Fortunately, the euro is stable both internally and externally.
PolishMogę dodać trochę ciepła w tym miejscu lub mogę wyciągnąć ją na zewnątrz z użyciem tylko dwóch palców.
I can inject heat into the system here, or I can pull it apart with two of my fingers.
PolishPrzygotowuje się do świata, który czeka na niego na zewnątrz łona matki.
They're preparing themselves for the kind of world they will encounter on the other side of the womb.
PolishI zwykle będziemy mieć trochę większą butlę, zamocowaną na zewnątrz oddycharki, tak jak tutaj.
And usually we'll have a slightly larger cylinder mounted exterior on the rebreather, like this.
PolishWięc przenieśmy się na zewnątrz i spójrzmy ponownie.
So again, you can see the extension of this Great Wall of galaxies showing up here.
PolishRobotnice na zewnątrz nie pochłaniają zbyt wiele pokarmu.
And this is true of most ants -- that the ants you see walking around don't do much eating.
PolishNastępujące przykłady prezentują porównanie dobrych warunków oświetleniowych na zewnątrz z bardziej wymagającymi.
These examples compare good outdoor lighting with more challenging conditions.
Polish. ~~~ Nauczyłam się patrzeć na Ziemię z zewnątrz, jak na planetę, a nie tylko dom.
But what it taught me was to look at Earth as a planet with external eyes, not just as our home.
PolishJak pewnie już wiecie, zanieczyszczone powietrze wewnątrz jest bardziej toksyczne niż na zewnątrz.
You have to know, or you probably already know, that indoor air pollution is more toxic than outdoor one.
PolishMożemy więc pójść, pozwolić sobie nakłuć brzuch, a na zewnątrz wydostanie się tkanka tłuszczowa.
So you could go in, you could get your tummy-tuck.
PolishPo lewej stronie widzą Państwo uszkodzoną cewkę moczową, czyli kanał który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu.
Well, on the left side here you see a urethra which was injured.
PolishPonieważ chciałam wiedzieć, co znajdę na zewnątrz.
And one of the ways we deal with it is we numb vulnerability.
PolishTa tendencja do wyprowadzania spraw na zewnątrz skutkuje w końcu wyswobodzeniem się Europy z jej obowiązków.
This tendency to externalise issues ultimately allows Europe to free itself from its responsibilities.
PolishKluczowym zadaniem dla Unii jest powiązanie jej wewnętrznych osiągnięć z celami skierowanymi na zewnątrz.
It is a vital task for the Union to link up its achievements, internally, and its objectives, externally.
PolishMożna by powiedzieć prawie, że jest on pomocą dydaktyczną dla studentów w całej Unii Europejskiej i na zewnątrz.
One could almost say that it is a didactic aid for students throughout the European Union and beyond.