PL nadać
volume_up
{perfective verb}

1. general

I wreszcie uważam, że UE powinna nadać nowy impuls programowi sąsiedztwa.
To conclude, the EU should give a new impetus to the neighbourhood programme.
Prezydencja uważa, że Parlament Europejski może nadać kolejny impuls tej debacie.
The Presidency believes that the European Parliament could give further impetus to the debate.
Istnieje jeden sposób, aby nadać wyraz tego rodzaju normom jakościowym, jakich potrzebujemy.
This is one way to give expression to the sort of quality standards we need.
To był program nadany na terytorium Europy!
This was broadcast on European territory!
Uważam to za ważny krok Parlamentu, co wyraźnie stwierdza, że nadawcy publiczni muszą nadal pozostać niezależni od władzy politycznej.
I see this as an important step for Parliament, which is clearly stating that public broadcasting needs to remain independent of political power.
Należy nadal w pełni zapewniać różnorodność kulturalną i językową nadawanych audycji oraz chronić interesy konsumentów i ich inwestycje w zakup sprzętu telewizyjnego.
The cultural and linguistic diversity of broadcasts must continue to be fully guaranteed and the interests of consumers and their investment in television equipment must be safeguarded.
Spójrzcie, może nadąć się sama, kiedy chce być groźna.
See, he can inflate himself when he wants to be intimidating.
Musimy nadać czytelne przesłanie: dobre zarządzanie stanowi warunek wstępny pomocy ze strony Unii Europejskiej.
We have to send a clear message: good governance is a prerequisite for assistance from the European Union.
Nadal można podjąć wiele działań w celu wysłania mocnego sygnału do hodowców europejskich.
Many actions can still be deployed to send out a strong signal to European livestock breeders.
Chciałbym powiedzieć, że systematycznie przesyłamy i nadal to będziemy czynić, protokoły komitetu ds. SIS II.
I would like to say that we send, and will continue to send, the minutes of the SIS II committee on a very regular basis.
Należy upewnić się, czy fiolka i strzykawka są nadal połączone.
Slowly push the plunger up until all air bubbles are removed.
Z igłą nadal umieszczoną w odwróconej do góry dnem fiolce R, sprawdzić czy są bąbelki powietrza w strzykawce.
With the needle still inserted in the upside down vial, check for air bubbles in the syringe.
To CBS Sunday Morning, nadali go jakieś 2 tygodnie temu.
This is CBS Sunday Morning that aired about two weeks ago.

2. "przez głośniki"

3. "sens"

Krzywa dochodowości jest nadal stosunkowo stroma, ale jej ujemne oddziaływanie na wzrost podaży pieniądza stopniowo słabnie.
The yield curve has remained fairly steep, but the downward impact of this on monetary growth is gradually waning.
Naszym celem jest nadal koncentrowanie się na działaniach, które przyniosą bardziej efektywne rezultaty w interesie wszystkich obywateli i przedsiębiorstw.
Our goal remains to focus our work more on actions that will yield more effective results in the interests of all citizens and businesses.

4. "komuś"

nadać (also: nadawać, przyznawać, przyznać)
volume_up
to confer {vb} (on/upon sb)
NIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
NO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
Mogłaby się ona spotykać w Strasburgu, co nadałoby temu miastu taki sam prestiż, jak posiedzenia Parlamentu Europejskiego.
That could meet in Strasbourg, which could confer upon Strasbourg just as much prestige as the sessions of the European Parliament.
Parlament z determinacja zamierza wykorzystać swoje uprawnienia do współdecydowania nadane mu przez traktat z Lizbony.
Parliament is determined to exercise the codecision powers conferred on it by the Treaty of Lisbon. You must respect them.
nadać (also: nadawać, przyznawać, przyznać)
NIE – możesz nadal mieszkać w Austrii, ponieważ spędziłaś tam zgodnie z prawem pięć lat.
NO – Your nationality may be a factor that supports their application for residence but it does not confer any automatic rights.
Mogłaby się ona spotykać w Strasburgu, co nadałoby temu miastu taki sam prestiż, jak posiedzenia Parlamentu Europejskiego.
That could meet in Strasbourg, which could confer upon Strasbourg just as much prestige as the sessions of the European Parliament.
Mogłaby się ona spotykać w Strasburgu, co nadałoby temu miastu taki sam prestiż, jak posiedzenia Parlamentu Europejskiego.
That could meet in Strasbourg, which could confer upon Strasbourg just as much prestige as the sessions of the European Parliament.

5. "muzykę"

Context sentences for "nadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPomimo tego udało się dzięki procesowi nadać nowy kierunek tej dynamice.
Nonetheless, it has succeeded in giving a new direction to some of these dynamics.
PolishNależy nadać priorytet zrównoważonemu rozwojowi europejskiej gospodarki.
Priority must be given to the sustainable development of the European economy.
PolishPrzede wszystkim strategii zatrudnienia trzeba nadać znacznie szerszy wymiar społeczny.
First of all, the Employment Strategy must be given a much stronger social dimension.
PolishW tym kontekście należy nadać wymiar nowej definicji solidarności w Europie.
In this context we need to redefine the meaning of solidarity in Europe.
PolishWskaźnikom służącym do pomiaru tego rodzaju czynników należy zatem nadać wyższą rangę.
Indicators which measure such factors should be assigned a greater role.
PolishUżywają tych emocji by nadać tworzonym przez siebie światom głębszy wymiar.
Then they use these emotions to dimensionalize the worlds they create.
PolishGąbkę można przyciąć na wymiar i nadać jej odpowiedni kształt, jeśli jest za duża.
The sponge can be cut to the correct size and shaped if too large.
PolishNależy nadać priorytet higienie w miejscu pracy.
(DE) Madam President, health in the workplace must be given priority.
PolishZatrudniasz artystów i staracie się nadać skórze wierność postaci.
So you hire artists, and you try to get the look and feel of the character.
PolishWysoki priorytet należy także nadać badaniom naukowym nad źródłami energii odnawialnej w UE.
A high priority must also be given to research into renewable energy sources in the EU.
PolishPracowaliśmy ciężko, aby nadać sprawom właściwy bieg w dziedzinie podróży lotniczych i kolejowych.
We have worked hard to get things on the right track for aviation and rail travel.
PolishW końcu mamy rozwiązanie i będziemy mogli nadać odpowiedni kierunek Radzie.
We have finally achieved a result and will be able to point the Council in the right direction.
PolishKomisja zaapelowała, by nadać Eurostatowi konieczne uprawnienia do prowadzenia dochodzeń.
The Commission called for Eurostat to be given appropriate powers to conduct investigations.
PolishUnia Europejska powinna nadać wyższe znaczenie prawom człowieka w kontaktach z Chinami.
The European Union should attach the highest importance to human rights in contacts with China.
PolishJeśli chodzi o pomoc państwa, to trzeba nadać priorytet dwóm dziedzinom działania.
Where State aid in particular is concerned, I believe that we need to prioritise two areas of action.
PolishPani Mubarak podeszła do tego problemu z wielką powagą i uważam, że starała się nadać sprawom bieg.
She took on this issue very strongly and I think she has tried to bring things forward.
PolishNp. teraz: (Gwizd) Pracowaliśmy bardzo ciężko, by nadać im jak najwięcej "życia".
You'll hear that in a second. ~~~ (Whistling) So we worked very hard to make them as lifelike as possible.
PolishJesteśmy przekonani, że znaczenie priorytetowe należałoby nadać tzw. pozytywnym środkom motywującym.
We also believe that priority should be given to so-called positive incentive measures.
PolishMusimy nadać tej debacie większe znaczenie i naprawdę musimy pracować nad wspólnymi poglądami.
We need to bring more substance to this debate, and we really need to work towards common views.
PolishKształt możemy nadać im jedynie, działając wspólnie.
We can only enable this new responsibility to take shape if we act together.