PL nadal
volume_up
{adverb}

volume_up
still {adv.}
Bariery nadal istnieją, a opór przed ich usunięciem jest nadal bardzo duży.
Barriers still exist and resistance to removing barriers is still very strong.
Nadal występują w nim luki, nadal stwarza możliwości dyskryminacji, którymi należy się zająć.
There are still loopholes, still opportunities for discrimination to rear its head.
Nadal są oni dyskryminowani i nadal istnieją uprzedzenia.
They are still discriminated against and prejudices still exist.
nadal (also: wciąż)
Otwarte pozostaje nadal pytanie o kwestie zaopatrzenia w żywność ciągle wzrastającej populacji.
Questions relating to the need to supply food to a continually growing population remain unanswered.
Musimy jednak pogodzić się z tym, że mimo nieustannego wzrostu oczekiwań i wymagań obywateli, zasoby do dyspozycji władz konsularnych są nadal ograniczone.
But we also have to accept the reality that, whilst expectations and demands from citizens grow continually, resources for consular authorities are always limited.
Średnia płaca w UE wynosi 368 euro tygodniowo, ale niektórzy nasi koledzy - 60 lub 70 z nich - nadal podpisuje się w piątek w Strasburgu, kiedy nic tam się nie dzieje, aby otrzymać 304 euro.
The average EU wage is EUR 368 a week, but some of our colleagues - 60 to 70 of our colleagues - continually sign in on a Friday here in Strasbourg, when there is no business, to claim EUR 304.
But anyway, the public still doesn't buy it.
Wszyscy wiedzą, że dzieląc się złapią HIV, nadal jednak dzielą się igłami.
So you've got this massive mismatch; everyone knows that if they share they're going to get HIV, but they're all sharing anyway.
Była to jednak konstrukcja tymczasowa, którą w końcu zniszczono, i teraz istnieje tylko wspomnienie dawnej obecności, ale projekt nadal żyje w postaci jadalnej.
Anyway, it's a temporary structure that was ultimately destroyed, and so it's now a memory of an apparition, actually, but it continues to live in edible form.

Context sentences for "nadal" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKomisja także zgadza się, że należy nadal ulepszać identyfikowalność produktów.
The Commission also agrees that traceability is an issue for further improvements.
PolishNadal będziemy monitorować bardzo uważnie wszystkie zjawiska w nadchodzącym okresie.
We will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
PolishNiestety w Europie nadal jest mnóstwo biurokracji i badań, które się dublują.
Unfortunately, there is a lot of duplicated research and bureaucracy in Europe.
PolishW tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.
Systems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
PolishNie możemy dopuścić, aby tak było nadal, bo SOLVIT zapewnia nam znakomitą pomoc.
We cannot allow that to go on, because Solvit provides us with an excellent service.
PolishOrgany ścigania nadal dokonują tam mordów politycznych i dopuszczają się przemocy.
Political assassinations and violence by the prosecuting authorities continue.
PolishParlament zawsze udzielał mi dużego poparcia i mam nadzieje, że tak będzie nadal.
I have always had strong support in Parliament and I hope this will continue.
PolishNadal nierozwiązana pozostaje kwestia praw podstawowych, szczególnie praw kobiet.
The problem of fundamental rights, most importantly women's rights, remains intact.
PolishNie widzę, by Rosja poczyniła znaczące postępy, ale będziemy nadal naciskać.
I do not see significant progress being made by Russia, but we shall persevere.
PolishPanie komisarzu Kallas, w polityce zewnętrznej nadal będziemy mieć trudności.
Commissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
PolishSytuacja w zakresie praw człowieka w Chinach poprawia się, i może nadal poprawiać.
The human rights situation in China is improving and can be improved further.
PolishW tym kontekście w szczególności Parlament będzie nadal odgrywał istotną rolę.
In this regard, Parliament, in particular, will continue to have an important role.
PolishNie zajęto twardego stanowiska wobec Turcji, która nadal nielegalnie okupuje Cypr.
There has been no tough line on Turkey, which continues to occupy Cyprus illegally.
PolishUmowa nadal umożliwia jednak masowy transfer danych (hurtowe przekazywanie danych).
This agreement, however, continues to allow the mass transfer of data (bulk data).
PolishGospodarka europejska nadal wykazuje silny wzrost oparty na solidnych podstawach.
The European economy has continued to show strong growth based on solid foundations.
PolishMiejmy nadzieję, że będzie nadal odgrywać tę rozsądną, przemyślaną i wrażliwą rolę.
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
PolishPo użyciu system IONSYS nadal zawiera potencjalnie niebezpieczną dawkę fentanylu.
A potentially dangerous amount of fentanyl remains in the system after use.
PolishNiektóre kraje posiadają znaczące rezerwy, których eksport nadal ograniczają.
Some countries have significant reserves which they continue to restrict to export.
PolishZubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.
Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.
PolishNadal jednak istnieje wiele nierówności, mimo poczynionych w tym obszarze postępów.
However, despite the progress made in this field, many inequalities between remain.