"nadużyć" English translation

PL

"nadużyć" in English

PL nadużyć
volume_up
{verb}

Utrzymano stosowanie art. 296 w obowiązującej obecnie formie prawnej, ale wyeliminowano możliwość nadużyć.
Application of Article 296 is retained as per the current legislation, but misuse is prevented.
Jakakolwiek forma otwartości i przejrzystości w sprawie nadużyć funduszy europejskich może przynieść zmiany na lepsze.
Any form of openness and transparency regarding the misuse of EU funds can only be for the good.
W przeciwnym razie nieuniknione będzie niewłaściwe wykorzystanie środków i inne nadużycia.
Otherwise the misuse of resources and other offences are inevitable.
nadużyć (also: nadużywać, przesadzić)

Synonyms (Polish) for "nadużyć":

nadużyć

Context sentences for "nadużyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNa przykład definicja członków rodziny jest nazbyt szeroka i stwarza pole do nadużyć.
For example, the notion of 'family members' is too broad and risks being abused.
PolishPodniesienie nadużyć podatkowych do rangi polityki rządu: destylacja palinki.
The elevation of tax fraud to the level of government policy: Palinka distillation.
PolishUproszczenie wydaje się być ważniejsze niż zwalczanie nadużyć finansowych.
Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
PolishProwadzi ona bowiem do głodowych płac, niebezpiecznych warunków, eksploatacji i nadużyć.
It leads to poverty wage rates, unsafe conditions, exploitation and abuse.
PolishMam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.
I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.
PolishMamy jednak świadomość istnienia szarej strefy tworzącej pole do nadużyć.
However, we know that there is a grey zone which leaves room for abuse.
PolishGospodarka dla gospodarki prowadzi do nadużyć, wykorzystywania i stronniczych interesów.
The economy for the economy's sake leads to abuses, exploitation and partisan interests.
PolishOchrona interesów finansowych Wspólnot - Zwalczanie nadużyć finansowych (
Protection of Communities' financial interests - fight against fraud (
PolishNawet Rumuni stoją w obliczu licznych nadużyć ze strony pracodawców w obrębie Unii Europejskiej.
Even Romanians are facing numerous abuses by employers within the European Union.
PolishMusimy na nowo wzmocnić słabe mechanizmy zwalczania nadużyć finansowych.
We must give new strength to the weak mechanisms for combating fraud.
PolishKomisja przyjmuje program prac w zakresie zwalczania nadużyć na lata 1997–1998.
The Commission adopts its 1997-1998 anti-fraud work programme.
PolishEUROPA > Streszczenie prawodawstwa UE > Zwalczanie nadużyć finansowych
EUROPA > Summaries of EU legislation > Fight against fraud
PolishChcemy, żeby sprawa zwalczania nadużyć finansowych stała się naszą wspólną sprawą.
We want the fight against fraud to be a subject that we share.
PolishJakie dalsze kroki planuje podjąć Komisja, aby odnieść się do tych nadużyć w Unii Europejskiej?
Which further steps does the Commission plan to take to address such abuses in the EU?
PolishPo pierwsze, Komisja podejmuje próbę określenia zakresu nieprawidłowości i nadużyć finansowych.
Firstly, the Commission is trying to determine the extent of irregularities and fraud.
PolishMam nadzieję, że znajdzie się sposób na to, aby zaprzestać tego typu nadużyć ze strony Austriaków.
I hope that there will be a way for us to stop these abuses by the Austrians.
PolishZwalczania Nadużyć Finansowych OLAF.
Finally, the ECB is also subject to control by OLAF, the European Anti-Fraud Office.
PolishZbyt poważnie podchodzimy do zwalczania nadużyć finansowych, aby do tego dopuścić.
We are too serious about combating fraud to let this happen.
PolishWedług rzecznika Komisji, podczas ponownego liczenia nie stwierdzono żadnych śladów nadużyć.
According to a Commission spokesman, no signs of fraud were discovered during the recount.
PolishMuszą zaprzestać odwoływania się do wszelkich form gróźb, nadużyć, przemocy, terroryzmu i zabijania.
They have to stop any use of threats, abuse, violence, terrorism and killing.