"nakłaniać" English translation

PL

"nakłaniać" in English

PL nakłaniać
volume_up
[nakłaniam|nakłaniałbym] {imperfective verb}

nakłaniać kogoś do zrobienia czegoś
to exhort sb to do sth
Dlatego niezwykle ważne jest, byśmy nakłaniali osoby uczestniczące w tym konflikcie do przerwania działań wojennych, tak by ludność tych regionów mogła powrócić do życia w pokoju.
It is therefore extremely important to exhort all those involved in this conflict to cease hostilities so that the population of these regions can return to living in peace.
W moich stałych kontaktach z Gruzją i Rosją nakłaniam do kierowania się pragmatyzmem i zakończenia ustanawiania wzajemnie wykluczających się warunków: to nie przyniesie żadnych rezultatów.
In my regular contacts with both Georgia and Russia, I am indeed urging pragmatism and an end to the setting of mutually exclusive conditions: these will not work.

Context sentences for "nakłaniać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGdybyśmy je znaleźli, można by z ich pomocą nakłaniać do nauki.
Because if you could find those, those would be some of the signals that could drive learning.
PolishNie trzeba było specjalnie ich nakłaniać, ponieważ to samo w sobie stanowi zachętę.
And there was no argument, because it's incentive.
PolishZamiast tego należy zachęcać oraz nakłaniać obywateli irlandzkich do zmiany stanowiska.
Instead, people in Ireland are to be given encouraging words and to be told that they should change their minds.
PolishDopiero wtedy będziemy mogli wywierać wpływ na wszystkie inne kraje i nakłaniać je do ratyfikacji i wdrożenia tych konwencji.
Only then can we tell other countries that they must all ratify and implement these conventions.
Polish. - Sądzę, że wytwórców należy nakłaniać do produkcji zdrowej żywności za pomocą narzędzi rynkowych.
Member of the Commission. - I believe that producers can be induced to produce healthy foods through market tools.
PolishTrzeba tylko nakłaniać państwa członkowskie, by korzystały z tych nowych możliwości stosowania obniżonych stawek VAT.
It just remains to urge the Member States to use these new possibilities in the application of reduced VAT rates.
PolishNależy również nakłaniać Rosję do bardziej czynnego uczestnictwa w negocjacjach międzynarodowych w przeddzień konferencji kopenhaskiej.
We also ought to urge Russia to take a more active part in international negotiations, as it is the eve of the Copenhagen conference.
Polishnakłaniać do fałszywych zeznań
PolishFinansowanie jest poważnym problemem, dlatego też powinniśmy nakłaniać poszczególne państwa członkowskie do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w tym obszarze.
Funding is a serious problem, so we should persuade individual Member States to support small and medium-sized enterprises in this area.
PolishDlatego koniecznie należy nakłaniać wszystkie strony tego konfliktu do zaprzestania działań wojennych, aby ludność tych regionów mogła znowu żyć w pokoju.
It is therefore very important to urge all parties in this conflict to cease hostilities so that the people of those regions can once again live in a climate of peace.
PolishMogę jedynie korzystać z siły przekonywania, by nakłaniać unijne instytucje do realizacji moich zaleceń lub wypracowywać zadowalające obie strony rozwiązania polubowne.
I can only use the power of persuasion to convince the EU institutions to follow my recommendations, or to achieve friendly solutions which can satisfy both sides.
PolishDlatego uważam, że należy przy każdej sposobności nakłaniać Rosję, aby podjęła swoją część odpowiedzialności zarówno za łagodzenie zmian klimatu, jak i dostosowanie się do nich.
This is why I think that we ought to avail ourselves of every opportunity to urge Russia to assume its share of responsibility for both mitigating climate change and adapting to it.