"nakreślić" English translation

PL

"nakreślić" in English

PL nakreślić
volume_up
{verb}

Próbowaliśmy nakreślić coraz ważniejszą rolę bezpieczeństwa i zintegrowanego zarządzania, nie tylko samym transportem, ale przede wszystkim wszystkimi przewożonymi ludźmi.
We have tried to map out an increasingly important role for safety and the integrated management, not just of transport, but above all of the people transported.
Chciałbym teraz nakreślić krótko, co osiągnęliśmy w odniesieniu do każdego z tych trzech tekstów.
I should like now to outline briefly what has been achieved on each of the three texts.
Pozwolę sobie po pierwsze nakreślić sytuację w stosunkach między UE a Chinami.
. - Mr President, let me first outline the state of play in EU-China relations.
Chciałabym spróbować nakreślić kilka jej kluczowych elementów: przede wszystkim kwestie bezpieczeństwa i przeciwdziałania terroryzmowi.
Let me try and outline a few of the key elements of that: first of all, the issues of security and counter terrorism.
nakreślić (also: śledzić, odnajdować)

Context sentences for "nakreślić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMusimy nakreślić granice; z pewnością nie ma potrzeby tolerowania wszystkiego.
We must draw boundaries; there is certainly no need for us to tolerate everything.
PolishNie jesteśmy w stanie nakreślić projektu dla Unii Europejskiej w trzy miesiące.
We cannot define a project for the European Union in three months.
PolishSzczyt ten będzie stanowić doskonałą sposobność, aby nakreślić drogę naprzód.
The summit will be an excellent opportunity to plot our way forward.
PolishChciałbym pokrótce nakreślić główne zalecenia tego sprawozdania.
Very briefly I would highlight the main recommendations of the report.
PolishChciałbym pokrótce nakreślić dwie sprawy.
- Madam President, there are two brief points I wish to make.
PolishNależy jasno nakreślić cele, a nie szukać winnych.
It is important to get our priorities straight; there is no point in looking for people to blame.
PolishKontynuując, chciałbym nakreślić perspektywy.
I want to carry on and briefly examine the outlook.
PolishNa nadchodzącym szczycie musimy nakreślić wiarygodną politykę w ramach poparcia dla podjętych decyzji.
At the forthcoming summit we need to lay down a credible political policy in support of the decisions that have been taken.
PolishChciałbym nakreślić nieco odmienną perspektywę, spojrzeć na tę kwestię pod trochę innym kątem.
So I want to give a little bit of a different perspective of how we can perhaps look at these things in a little bit of a different way.
PolishMógłbyś w jakiś sposób nakreślić skalę tej inwestycji?
So to understand more about TerraPower, right -- I mean, first of all, can you give a sense of what scale of investment this is?
PolishTrudno nakreślić granicę geograficzną między obszarami będącymi historycznymi terytoriami poszczególnych grup etnicznych.
It is difficult to draw a geographical border between areas that are typically the territory of different ethnic groups.
PolishMusimy nakreślić tu jasne granice.
PolishZgadzam się, że nie można nakreślić dokładnej paraleli między Arktyką a Antarktyką - w tym względzie zgadzam się panią komisarz.
I agree that you cannot draw an exact parallel between the Arctic and the Antarctic - I agree with the Commissioner there.
PolishDla Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim bardzo ważne są dwa aspekty tej sprawy, co chciałabym pokrótce nakreślić.
For us in the Socialist Group in the European Parliament, two aspects of this matter are very important, as I would like to briefly point out.
Polish. - Pani przewodnicząca, moje wystąpienie pragnę rozpocząć od wygłoszenia kilku oświadczeń, aby nakreślić kontekst tej debaty.
on behalf of the PSE Group. - Madam President, I wish to begin by making three statements to set the context of this debate.
PolishW tym celu należy nakreślić wspólną europejską mapę kryzysów, dzięki której łatwiej będzie ocenić obszary dotknięte skrajną nędzą.
In order to do this, a joint European crisis map must be drawn up, through which it would be easier to assess the areas afflicted by abject poverty.
PolishMusimy być gotowi, by - jak tylko reżim Łukaszenki upadnie - powitać Białoruś z powrotem w EPS i przed nią również nakreślić europejską perspektywę.
We need to be ready, as and when the Lukashenko regime crumbles, to welcome Belarus back into the ENP and grant it, too, a European perspective.
PolishChciałabym nakreślić sytuację w Rumunii związaną z rażącym naruszeniem przez obecny rząd zasad państwa prawa.
(RO) Madam President, I would like to highlight the situation in Romania regarding the blatant violation of the principles of the rule of law by the current government.
PolishWłaśnie w tym kontekście Komisja, Parlament Europejski i państwa członkowskie muszą zająć stanowisko i nakreślić przyszłe wieloletnie ramy finansowe.
It is within this context that the Commission, the European Parliament and the Member States must take a stand and design the future multiannual financial framework.
PolishJeżeli chciałbym nakreślić, na przykład, coś innego, powiedzmy technologię transportu, na krzywej logarytmicznej, wyglądała by ona bardzo głupio - jak prosta linia.
Now if I graph, for instance, some other technology, say transportation technology, on a semi-log curve, it would look very stupid, it would look like a flat line.