"nalokson" English translation

PL

"nalokson" in English

See the example sentences for the use of "nalokson" in context.

Context sentences for "nalokson" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishKażda tabletka podjęzykowa produktu Suboxone zawiera buprenorfinę i nalokson.
Each Suboxone sublingual tablet contains buprenorphine and naloxone.
PolishPreparat Suboxone zawiera dwie substancje czynne: buprenorfinę i nalokson.
Suboxone contains two active substances, buprenorphine and naloxone.
PolishNastępnie można podać swoisty preparat z grupy antagonistów opioidowych np. nalokson.
These actions can be followed by administration of a specific opioid antagonist such as naloxone.
PolishNalokson podany domięśniowo działa dłużej niż po podaniu dożylnym.
Intramuscular administration will give a more prolonged effect than intravenous administration.
PolishPo podaniu dożylnym, nalokson ulega szybkiej dystrybucji (półokres dystrybucji ~ 4 minuty).
Following intravenous administration, naloxone is rapidly distributed (distribution half-life ~ 4 minutes).
PolishNastępnie należy podać lek z grupy specyficznych antagonistów receptora opioidowego, taki jak nalokson.
These actions can be followed by administration of a specific opioid antagonist such as naloxone.
PolishNie wiadomo czy nalokson przenika do mleka u ludzi.
It is unknown whether naloxone is excreted in human breast milk.
PolishNalokson ma półokres eliminacji z osocza, wynoszący 1, 2 h.
Naloxone has a mean half-life from plasma of 1.2 hours.
PolishNalokson jest antagonistą receptorów μ (mi) – opioidowych.
Naloxone is an antagonist at μ (mu)-opioid receptors.
Polishsubstancjami czynnymi leku są buprenorfina i nalokson.
The active substance is buprenorphine and naloxone.
PolishBuprenorfina/ nalokson/ Efawirenz a
PolishBuprenorfina/ nalokson/ Efawirenz
PolishPreparatu Suboxone nie należy podawać osobom, u których może występować nadwrażliwość (uczulenie) na buprenorfinę, nalokson lub też którykolwiek inny składnik preparatu.
Suboxone should not be used in people who may be hypersensitive (allergic) to buprenorphine or naloxone, or to any of the other ingredients.
PolishNajniższa badana dawka odpowiadała narażeniu na buprenorfinę i 5x narażeniu na nalokson po podaniu maksymalnej dawki terapeutycznej u człowieka przeliczonej na mg/ m2 pc.
The lowest dose studied represented exposure multiples of 1x for buprenorphine and 5x for naloxone at the maximum human therapeutic dose calculated on a mg/ m² basis.
PolishPo podaniu doustnym, nalokson jest prawie niewykrywalny w osoczu; po podaniu podjęzykowym produktu Suboxone, stężenia osoczowe naloksonu są małe i szybko się zmniejszają.
Following oral administration, naloxone is barely detectable in plasma; following sublingual administration of Suboxone, plasma naloxone concentrations are low and decline rapidly.

Other dictionary words

Polish
  • nalokson

Search for more words in the Greek-English dictionary.