"namawiać" English translation

PL

"namawiać" in English

PL namawiać
volume_up
[namawiam|namawiałbym] {imperfective verb}

Kilkakrotnie opowiadałem już taki żarcik: kiedy przed 35 laty poznałem moją żonę, namawiałem ją, by zaczęła się ze mną spotykać.
I have told the following little joke a few times before: when I met my wife 35 years ago, I coaxed her into going out with me.
Namawiamy jednak każde państwo członkowskie do udziału w testach.
However, we have persuaded every Member State to take part.
Przetoż wiedząc o tym strachu Pańskim, ludzi do wiary namawiamy, a Bogu jawnymi jesteśmy; i mam nadzieję, iż w sumieniach waszych jawnymi jesteśmy.
Knowing therefore the fear of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God; and I hope that we are made manifest also in your consciences.
A wszedłszy do bóżnicy, mówił bezpiecznie przez trzy miesiące, nauczając i namawiając ich do królestwa Bożego.
And he entered into the synagogue, and spake boldly for the space of three months, reasoning and persuading [as to] the things concerning the kingdom of God.
Namawiałbym zatem, żeby kierownictwo Parlamentu podjęło dyskusję z liniami lotniczymi.
I would therefore urge Parliament's leaders to engage in talks with the airlines.
Oczywiście namawiam, aby decyzję w sprawie siedziby podjąć jak najszybciej.
Of course, I urge that the decision on the seat should be taken as soon as possible.
Dlatego stanowczo namawiamy reżim irański do zaprzestania tych egzekucji.
We therefore urge in the strongest terms the Iranian regime to stop these executions.
Dlatego namawiałabym państwa członkowskie, które jeszcze nie podpisały protokołu ustaleń w sprawie tego systemu, aby uczyniły to teraz, w 2008 r.
Therefore, I would encourage the Member States that have not yet signed the eCall Memorandum of Understanding to do so now, in 2008.
Również bardzo mocno was namawiam, i jestem pewien, że jeszcze to przedyskutujemy, żeby pomyśleć, jak naprawdę układamy priorytety?
And I also strongly encourage you, and I'm sure we'll also have these discussions afterwards, to think about, how do we actually prioritize?
Powszechną praktyką stało się namawianie do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę, co spowodowało spadek aktywności zawodowej wśród osób między 55. a 64. rokiem życia.
Encouraging people to take early retirement has become a common practice, and this has caused a fall in professional activity among people between the ages of 55 and 64.

Context sentences for "namawiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie możemy zatem w środku kryzysu namawiać wielu krajów rozwijających się do współpracy z nami.
We cannot therefore recommend to many of the developing countries that they cooperate with us in the middle of the crisis.
PolishPodczas posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu będę namawiać szefów państw lub rządów do dyskusji na ten temat.
I will be calling on the Heads of State or Government at the European Council in June, to discuss this subject.
Polishnamawiać kogoś do zrobienia czegoś
Polishnamawiać kogoś do czegoś