"napędzać" English translation

PL

"napędzać" in English

PL napędzać
volume_up
[napędzam|napędzałbym] {imperfective verb}

Inwestycje w badania naukowe, innowacje oraz edukację muszą napędzać wzrost gospodarczy i podnosić poziom zatrudnienia.
Investment in research, innovation and education must drive growth and employment.
Badania i innowacje mają podstawowe znaczenie dla napędzania konkurencyjności naszych gospodarek.
Research and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
Nasze inwestycje w gospodarkę ekologiczną stworzą nowe możliwości zatrudnienia i będą napędzać wzrost w nadchodzących dziesięcioleciach.
Our investments in the green economy will create new job opportunities and drive growth in the decades ahead.
napędzać (also: zasilać)
Pojazdy napędzane wodorem są tak samo bezpieczne jak te napędzane benzyną lub olejem napędowym.
Hydrogen powered vehicles are just as safe as passenger cars powered by diesel or petrol.
Samochód był napędzany zarówno paliwem tradycyjnym, jak i wodorem.
The car was powered by both traditional fuel and hydrogen.
Proponowane przepisy zintegrują pojazdy napędzane wodorem do europejskiego systemu homologacji.
The proposed regulation will integrate hydrogen powered vehicles into the European type-approval system.
Jest to również deficyt, który nie został wykorzystany do napędzania zmiany w modelu produkcji.
It is a deficit that has not been used to propel change in the productive model, either.
Porządny pojazd ma silnik do napędzania go, ale to, co pan nam oferuje, to pusta komora silnikowa, nic oprócz pustej przestrzeni.
A decent vehicle has an engine to propel it, but what you are offering us has an empty space where the engine should be, nothing but an empty space.
To jest społeczeństwo konsumenckie i to właśnie napędza wzrost gospodarczy bardziej, niż przemiana technologiczna.
That's the consumer society, and it propels economic growth more than even technological change itself.

Context sentences for "napędzać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBędzie to napędzać nacjonalizm, zamiast powstrzymać jego źródła.
It will fuel nationalism rather than stemming its sources.
PolishDopiero te trzy mogą cię napędzać w świecie.
And those three together, I think, give you leverage in the world.
PolishTo my, Europejczycy, musimy ją napędzać.
We, Europeans, must be the driving force behind our own future.
PolishMoim zdaniem kluczową sprawą jest to, że musimy napędzać naszą gospodarkę zużywając w przyszłości mniej kopalnych źródeł energii.
The key point, in my opinion, is that we must run our economy using fewer fossil resources in the future.
PolishPodejście typu "poczekamy, zobaczymy” i pustosłowie napędzać będą jedynie skrajną prawicę i nieufność poszczególnych społeczności.
A wait-and-see attitude and hollow words will only feed the extreme right and mistrust among communities.
PolishPowinniśmy napędzać te ambicje.
We should be driving forward that ambition.
PolishUmowa powinna korygować niektóre tego typu zagrożenia, a przynajmniej ich nie napędzać.
An agreement should correct, or at least not fuel, some of these risks, and that is what we propose with some of our amendments.
PolishCi sami ludzie mieli jak najlepsze zamiary, kiedy pomagali napędzać koniunkturę na biopaliwa, nakręcając wzrost cen żywności poza granice przystępne dla najuboższych ludzi na świecie.
The same people meant well when they helped to create the biofuels rush, pushing the price of food beyond the reach of the world's poor.
PolishMusimy przywrócić zaufanie i stabilność sektora bankowego i zagwarantować, że instrumenty kredytowe nadal będą napędzać gospodarkę realną, przedsiębiorczość, zatrudnienie i wzrost.
We need to restore confidence and stability in the banking sector, and ensure that credit continues to fuel the real economy, business, employment and growth.
PolishPotrzebujemy lepszej koordynacji, aby napędzać popyt i zatrudnienie, musimy też zapewnić, by nasze działania w dziedzinie polityki wzajemnie się uzupełniały i nie zniekształcały handlu.
We must coordinate better to promote a recovery in demand and employment, and we have to ensure that our policies are mutually supporting and do not distort trade.
PolishMam nadzieję, że będziemy w stanie skończyć z ciągłym odraczaniem umowy o wolnym handlu i napędzać koło sukcesu oparte na wzajemnym zaufaniu, z korzyścią dla całego regionu i Europy.
I hope that we will be able to overcome the continuous postponement of the FTA and encourage the virtuous circle of mutual trust, which is beneficial to the whole region and to Europe.