"napełnić" English translation

PL

"napełnić" in English

PL napełnić
volume_up
{verb}

napełnić
Ponownie napełnić szklankę wodą lub sokiem pomarańczowym (co najmniej 120 ml), dobrze wymieszać i natychmiast wypić.
Refill the glass with at least 120 ml of water or orange juice, stir well, and drink immediately.
Usunąć bąbelki powietrza i napełnić ponownie kk
Remove air bubbles and refill syringe
Ponownie napełnić pojemnik dodatkową porcją wody lub soku pomarańczowego (co najmniej 120 ml), energicznie zamieszać i natychmiast wypić.
Refill the container with an additional volume (minimum of 120 ml) of water or orange juice, stir vigorously, and drink at once.

Synonyms (Polish) for "napełnić":

napełnić

Context sentences for "napełnić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożna napełnić je powietrzem lub spuścić je, w zależnośći od odczuwanych emocji.
So they can actually inflate it and deflate it according to their emotions.
PolishWziąć strzykawkę do podania leku, napełnić ją powietrzem do odpowiedniej dawki.
Take the syringe for administration, fill it with air to the correct dose.
PolishZ której żeńca nie może garści swej napełnić; ani naręcza swego ten, który wiąże snopy.
Wherewith the reaper filleth not his hand, Nor he that bindeth sheaves his bosom.
PolishNapełnić ją lekiem Norvir roztwór doustny do linii wyznaczającej zaleconą dawkę.
Fill it with Norvir oral solution to the line marked with your dose.
PolishPodać pacjentowi roztwór mocznika do wypicia, napełnić fiolkę do oznaczenia i podać ponownie.
Patient to drink urea solution, then fill bottle to line again and drink.
PolishKolumny chromatograficzne napełnić przygotowanymi roztworami MAM i SSCS na wysokość 0, 5 cm.
Pour the MAM and SSCS into separate developing tanks to a depth of approximately 0.5 cm.
PolishNapełnić strzykawkę Odwrócić strzykawkę i fiolkę strzykawką do dołu, nadal utrzymując je w linii prostej.
Fill the syringe Turn the syringe and vial upside down, still in a straight line.
PolishNapełnić strzykawkę, odciągając powoli i gładko tłoczek.
Fill the syringe by drawing the plunger out slowly and smoothly.
PolishZ tego względu, po pierwszym użyciu leku Prialt zbiornik należy opróżnić i ponownie napełnić po 14 dniach.
Because of this, after the first use of Prialt, the reservoir should be emptied and refilled after 14 days.
PolishZ tego względu, po pierwszym użyciu preparatu Prialt zbiornik należy opróżnić i ponownie napełnić po 14 dniach.
Because of this, after the first use of Prialt, the reservoir should be emptied and refilled after 14 days.
PolishPamiętajcie by powąchać też kwiaty i pozwólcie im napełnić was pięknem by poczuć na nowo zdumienie i podziw.
And always take time to smell the flowers, and let it fill you with beauty, and rediscover that sense of wonder.
PolishPonownie napełnić fiolkę wodą i wypić.
Fill the vial to the mark again with water and drink.
PolishNapełnić strzykawkę powietrzem odciągając tłok do poziomu, który stanowi dawkę leku zapisaną przez lekarza.
Fill the syringe with air by pulling the plunger back to the level that represents your dose as prescribed by your doctor.
PolishJak przyjmować lek Vimpat syrop Należy napełnić kieliszek do odmierzania dawki do kreski na podziałce odpowiadającej zaleconej dawce.
How to take the Vimpat syrup Fill the measuring cup to the graduation mark(s) corresponding to your prescribed dose.
PolishNapełnić strzykawkę odciągając tłok aż do osiągnięcia podziałki na pipecie odpowiadającej prawidłowej wadze psa.
Fill the syringe by pulling the plunger until it reaches the mark on the dosing pipette corresponding to the correct body weight of the dog.
Polish. ~~~ -- na lodzie, a potem napełnić go helem.
And what they have to do is they have to assemble the entire balloon -- the fabric, parachute and everything -- on the ice and then fill it up with helium.
PolishLekarz omówi z pacjentem, jaki rodzaj pompy byłby najodpowiedniejszy w konkretnym przypadku i kiedy należy ponownie napełnić pompę.
Your doctor will discuss with you the kind of pump that will be most suitable for you and when you need to have your pump refilled.
PolishZ zestawu testowego wyjąć pojemnik z napisem „ mocznik (13C) proszek ”, otworzyć go i napełnić do trzech czwartych objętości wodą z kranu.
The jar labelled “13C-urea powder” is removed from the test set, opened, and filled up to about three quarters with tap water.
PolishZ zestawu testowego wyjąć pojemnik z napisem „ mocznik (13C) proszek ”, otworzyć go i napełnić do trzech czwartych objętości wodą z kranu.
The jar labelled “13C-urea powder” is taken from the test set, opened, and filled up to three quarters of its volume with tap water.
PolishChoć będzie miał czem napełnić brzuch swój, przecież nań Bóg puści popędliwość gniewu swego, którą jako deszcz spuści nań, i na pokarmy jego.
When he is about to fill his belly, [God] will cast the fierceness of his wrath upon him, And will rain it upon him while he is eating.