"naprawdę" English translation

PL

"naprawdę" in English

PL naprawdę
volume_up
{adverb}

Problem polega tak naprawdę na przywróceniu gospodarce kupujących i popytu.
The problem is actually getting buyers and demand back into the economy.
I ostatnia myśl jest taka - tak naprawdę puenta naszych rozważań.
And the last thing is that -- actually, the direction of the conversation.
Naprawdę potrzebujemy natychmiastowego przedłożenia katalogu środków.
We actually need to place a catalogue of measures on the table immediately.
Kismet: Czy naprawdę tak myślisz? ~~~ Czy naprawdę tak myślisz?
Kismet: Do you really think so? Do you really think so? Do you really think so?
To naprawdę prastary system, świetnie funkcjonujący w czasie fizycznego zagrożenia.
We have a system that is really ancient, and really there for physical danger.
Dla przykładu, sytuacja więźniów politycznych tak naprawdę nie uległa poprawie.
The situation of political prisoners, for example, has not really improved.
naprawdę (also: rzeczywiście, prawdziwie)
volume_up
truly {adv.}
Wykonaliśmy naprawdę ogromną pracę, głosując nad ważnymi, znaczącymi sprawozdaniami.
We have completed a truly enormous programme with some major, significant reports.
To jest naprawdę sprawa europejska, i nie czas teraz na narodowy egoizm.
This is a truly European issue and now is not the time for national egoism.
To naprawdę szokujące, że coś takiego dzieje się dosłownie na naszych oczach.
It is truly shocking that such a thing is happening literally before our eyes.
Dlatego też naprawdę jestem zadowolony z kompromisu, do którego dążymy.
That is why I accept and genuinely welcome the compromise that is being sought.
Udało im się osiągnąć coś, co naprawdę jest bardzo rozsądnym kompromisem.
They have achieved what is a genuinely very reasonable compromise.
Kto naprawdę wystąpi w wyborach jako przedstawiciel sił demokratycznych?
Who will genuinely come forward in elections as the representative of these democratic forces?
naprawdę (also: zaprawdę)
naprawdę
volume_up
in sooth {adv.} [arch.]
naprawdę (also: zaprawdę)
naprawdę
volume_up
parde {adv.} [arch.]
naprawdę
volume_up
perdy {adv.} [arch.]
naprawdę (also: szczerze, poważnie, serio)
volume_up
straight up {adv.} [coll.]

Context sentences for "naprawdę" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishBędę z państwem szczery: tego rodzaje komentarze naprawdę czasem mnie zaskakują.
I will be honest with you: this kind of comment rather surprises me at times.
PolishWspółpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.
The cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
PolishTo jednak sprawa przyszłości, natomiast dotychczas osiągnęliśmy naprawdę niewiele.
However, that is in the future and what we have achieved so far is extremely poor.
PolishPrzygotował naprawdę dobre sprawozdanie w ścisłej współpracy z kontrsprawozdawcami.
He has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
PolishPo drugie, pragnę ponownie podkreślić, że środki te naprawdę są tymczasowe.
Secondly, I would like to restate here that these measures are indeed temporary.
PolishKomisja, która twierdzi, że działa w interesie obywateli, naprawdę musi tak działać.
A Commission that claims to act in the best interests of the citizens must do so.
PolishI tak naprawdę, uważam, że również mylimy się, kiedy mówimy o raku jako o rzeczy.
And in fact, I think we're even wrong when we talk about cancer as a thing.
PolishNaprawdę mamy jeszcze dużo do zrobienia, żeby osiągnąć to, co stawiamy sobie za cel.
Again, we are very, very far away in just getting to where we want to get to.
PolishTak naprawdę powinniśmy zastosować się do ostatniej z tych trzech propozycji.
Indeed, it is the last of these proposals that we need to fall in line with.
PolishTak naprawdę problem polega na tym, jak długo może trwać proces prywatyzacji.
The real question at issue here is: how long can a privatisation process be ongoing?
PolishNaprawdę bezwzględnie należy zrozumieć, że działając wspólnie mamy większy wpływ.
It is indeed necessary to recognise that we have greater influence if we act together.
PolishWydaje mi się, że naprawdę traktat lizboński nie jest tutaj warunkiem sine qua non.
It seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
PolishCo ciekawe, już miał już pierwszą potyczkę, lecz to nie tę, która ma naprawdę znaczenie.
Interestingly, it's done a crossover before, but not the crossovers that matter.
PolishUżywając pierwszego telefonu, Watson tak naprawdę, połączył się z niebiosami.
Using the very first telephone, Watson was in fact dialed into the heavens.
PolishTak naprawdę jest bardzo...... wygadany... kulturalny...... nieprawdopodbnie schludny.
He happens to be very...... articulate... cultured...... extraordinarily tidy.
PolishNaprawdę rozumiem, w jakiej sprawie głosowałem, i z przekonaniem zagłosowałem przeciw.
I did understand what I was voting for on this issue, and I clearly voted against.
PolishTak naprawdę rezolucja ta jest tak samo jednostronna jak sam raport Goldstone'a.
As a matter of fact, the resolution is just as one-sided as the Goldstone report itself.
PolishTak naprawdę jest to system naczyń połączonych, nie są to dwa oddzielne tematy.
It is, in fact, a system of interconnected vessels, they are not two separate subjects.
PolishA przeprowadzamy ich tuziny w celu zrozumienia co tak naprawdę się dzieje.
And we perform dozens of integrations in order to understand what's happening.