"naprawiać" English translation

PL

"naprawiać" in English

PL

naprawiać [naprawiam|naprawiałbym] {imperfective verb}

volume_up
1. general
Musimy nauczyć się jak naprawiać i uzupełniać warstwę ozonową Ziemi.
We need to learn how to repair and replenish the Earth's ozone layer.
Kiedy ją zwróciłam, powiedziano mi, że nie warto jej naprawiać i że nikt nie jest w stanie jej naprawić.
When I brought it back I was told it was not worth repairing and that there was no one to repair it.
Mógłby sam się naprawiać, a nawet reagować na dramatyczne zmiany w bezpośrednim otoczeniu.
It might be able to self-repair, and even respond to dramatic changes in the immediate environment.
Mam przeczucie, że pomimo potrzeby ich aktualizacji nie powinniśmy ich naprawiać, dopóki nie sprawiają trudności.
My feeling is that, while there is a need to update them, if they are not broken we should not fix them.
W przyszłości nanoboty naprawiać będą uszkodzenia w naszym ciele - w przypadku myszy stało się to już faktem.
Someday, little robots will go through our bloodstreams fixing things.
Wiem, że podobnych słów nie słyszycie ode mnie zbyt często. Zazwyczaj krytykuję Komisję, ale w tym przypadku stosuję zasadę: "jeżeli coś działa, to nie naprawiaj”.
Usually I criticise the Commission, but in this case 'if it ain't broke, don't fix it'.
Można to jednak poprawić w następnym roku poprzez głęboszowanie i naprawianie zniszczeń w glebie.
That can be rectified the following year by subsoiling and repairing the damage to the soil.
Zanim przejdę do następnego punktu, pragnę podkreślić, że celem prac nad paktem stabilności nie jest tylko karanie państw członkowskich czy naprawianie błędów z przeszłości.
Before concluding on this point, I would like to underline that the work on the Stability Pact is not simply about being punitive to Member States or about rectifying past mistakes.
Wszyscy zgadzamy się, że istnieje potrzeba zmian ustawodawczych, które naprawią liczne braki obecnego prawodawstwa i ram regulacyjnych.
We all agree on the need for legislative reforms to remedy the numerous shortcomings of the current legislative and regulatory framework.
2. "buty"
naprawiać (also: szyć)

Context sentences for "naprawiać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish"Kupiłem to w okolicy, ale naprawdę nie czuję się na siłach, żeby to naprawiać.
"I got this on some trading locally, but really don't feel like screwing with wiring and crap."
PolishJeśli są błędy, co czasami się zdarza, staramy się je naprawiać.
When there are mistakes, which sometimes happens, then we try to correct them.
PolishPotrzeba też technik korygujących dodających nadmiarowość by naprawiać błędy.
And we need some type of error correction redundancy to guarantee that we have successfully built what we want.
PolishW przyszłości nanoboty naprawiać będą uszkodzenia w naszym ciele - w przypadku myszy stało się to już faktem.
Someday, little robots will go through our bloodstreams fixing things.
PolishJest to bardzo mądre rozwiązanie, ponieważ lepiej - dużo lepiej - jest zapobiegać szkodom niż je naprawiać.
In this respect I wish to speak about a particular type of preventable mass disaster: that of building collapse.
PolishLubię naprawiać rzeczy, więc skrzyknąłem znajomego inżyniera i 3 lekarzy, Abhishek był wśród nich.
I got a friend of mine, an engineer, and three other doctors -- Abhishek joined the team -- and we wanted to solve this problem.
Polishnie należy naprawiać uszkodzonego zaworu,
a defective valve should not be repaired
PolishBłędy trzeba jednak naprawiać.
Mistakes, unfortunately, have to be put right.
PolishChoć zapobieganie lepsze jest niż leczenie, będziemy też w stanie lepiej naprawiać takie sytuacje, jeśli mimo wszystko wystąpią.
Although prevention is better than cure, we will also be better placed to take action to correct these situations if they do emerge.
PolishNie można naprawiać sytuacji w branży mleczarskiej w taki sposób, że jednym producentom dajemy szanse poprawy kosztem innych producentów.
We cannot resolve the problems in the dairy sector by giving some producers the opportunity to improve their lot at the cost of other producers.
PolishZ drugiej jednak strony nie rozwiążemy tych problemów, jeśli zamiast gruntownie zmieniać system będziemy go naprawiać, by zapewnić jego przetrwanie.
Yet again, nothing will be resolved without fundamentally changing the system instead of trying to patch it up to guarantee its survival.
PolishDzisiaj nadszedł czas, by zrozumiawszy przyczyny pesymistycznie rysującej się demograficznej przyszłości Europy zacząć naprawiać sytuację.
Today the time has come, now that we have understood the causes of the pessimistic demographic picture of Europe's future, to begin putting the situation to rights.
PolishTo jest marzenie, które pozostało marzeniem, ponieważ wkrótce woda nie była w stanie dotrzeć do tych okolic i ludzie zaczęli naprawiać swoje własne konstrukcje.
And it became a dream also. ~~~ Because soon the water was not able to reach these areas. ~~~ And people started renovating their own structures.
PolishKtoś wpadł na wspaniały pomysł, by naprawiać windy akurat w tym tygodniu miesiąca, w którym spotykamy się w Strasburgu, jakby nie można było tego zrobić w pozostałych trzech tygodniach.
Someone had the extraordinary idea of repairing the lifts during the one week of the month in which we are in Strasbourg, when it could be done in the other three.
PolishMożemy przecież zacząć naprawiać ich zniszczone protezy i można spróbować coś zdziałać dla ludzi, takich jak Mahmoud."
But Najmuddin told me, "Listen now, we're here." ~~~ At least we can start repairing the prostheses, the broken prostheses of the people and maybe try to do something for people like Mahmoud."