"naraz" English translation


Did you mean: narazić
PL

"naraz" in English

PL naraz
volume_up
{adverb}

1. "jednocześnie"

Aby zmienić przynależność do kręgów dla wielu kontaktów naraz, użyj edytora kręgów w Google+.
To change the circle memberships for many contacts at once, use the circle editor in Google+.
Okazuje się, że można być w dwóch miejscach naraz.
You can, it turns out, be in two places at once.
Wkładamy te 10 próbek do klatki naraz.
You put these 10 samples at once in the cage.
Zajęcie się tymi wszystkimi kwestiami naraz to niełatwe zadanie.
Tackling all of the above at the same time is no easy task.
Jedno i drugie naraz w jednakowym stopniu.
I'm excited and I'm scared, both at the same time in equal measures.
Chcemy, aby przewodziła pani Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, w której - jak zauważył wcześniej kolega poseł - może pani zakładać oba kapelusze naraz.
We want you to be at the head of an External Action Service in which you - as a fellow Member said earlier - wear both hats at the same time.
I ponieważ wszystkie wewnętrzne regulatory mojego mózgu były zniszczone, czułem wszystko naraz.
And with all the internal regulators of my brain damaged, I felt everything simultaneously.
Łącząc język oka z językiem umysłu, który opiera się na słowach, liczbach i konceptach, zaczynasz mówić dwoma językami naraz, jeden wzmacnia drugi.
If you combine the language of the eye with the language of the mind, which is about words and numbers and concepts, you start speaking two languages simultaneously, each enhancing the other.

2. "nagle"

naraz
I jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.
And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
Należy wypić cały odmierzony roztwór naraz.
Drink the mixture all at once.
Więc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.
that program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.

Context sentences for "naraz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMożesz wybrać do przesłania pojedyncze pliki lub wiele plików naraz:.
You can select one or more files or Google Docs to download to your computer:
PolishI jeśli robią to wszystko naraz, to tak jakby już na samym początku gry w pokera szli na całość.
And if they do that all at once, it's like playing poker and going all in right away.
PolishAby zmienić przynależność do kręgów dla wielu kontaktów naraz, użyj edytora kręgów w Google+.
To change the circle memberships for many contacts at once, use the circle editor in Google+.
PolishNa listę dokumentów możesz przesłać jeden lub kilka folderów naraz.
You can upload one or more folders to the Documents List at a time.
PolishNie można zajmować się wszystkimi rzeczami naraz -- albo pracujesz nad drzewami, albo nad imigracją.
Can't love the whole world -- you've got to work on trees, or you've got to work on immigration.
PolishZajęcie się tymi wszystkimi kwestiami naraz to niełatwe zadanie.
Tackling all of the above at the same time is no easy task.
PolishDla mnie patrzenie we wszystkich kierunkach naraz jest fizycznie niemożliwe.
Mrs Muñiz De Urquiza, it is not physically possible for me to be looking in all directions at once.
PolishWięc, jeżeli możesz zobaczyć ten program w rogu, jeżeli powielisz go, staje się on wszystkimi rzeczami naraz.
that program you're seeing in the corner, if you spread it out, it's all these things all at once.
PolishJedno i drugie naraz w jednakowym stopniu.
I'm excited and I'm scared, both at the same time in equal measures.
PolishMożna kochać więcej niż jedną osobę naraz.
In short, we're capable of loving more than one person at a time.
PolishI wypuszcza się tylko po kilka milionów ludzi naraz.
And you let a few million of them out at a time.
PolishNaturalnie nie uważam, abyśmy mogli zaryzykować wszystko naraz; musimy dysponować szeroką gamą technologii.
I certainly do not believe that we can put all our eggs in one basket: we must have a wide range of technologies.
PolishOkazuje się, że można być w dwóch miejscach naraz.
You can, it turns out, be in two places at once.
PolishA tu naraz wchodzi NATO i chce się wtrącać.
Then along comes NATO and also wants to be involved.
PolishW Dokumentach Google można zalogować się tylko przy użyciu jednego osobistego konta Google (np. konta Gmail) naraz.
You can only sign in to Google Docs with one personal Google Account (for instance, a Gmail account) at a time.
PolishWPZiB stała się niemal wszystkim naraz, więc podczas takiej debaty można powiedzieć prawie wszystko.
Madam President, the CFSP has become almost everything, so you can say almost everything in a debate like this.
PolishWkładamy te 10 próbek do klatki naraz.
You put these 10 samples at once in the cage.
PolishRomantyczna miłośc skupia energię godową na jednej osobie naraz, oszczędzając czas i energię.
I think romantic love evolved to enable you to focus your mating energy on just one individual at a time, thereby conserving mating time and energy.
PolishWszystkie te opowieści krwawiły naraz.
All the stories began to bleed together.
PolishPewnie chodzi o wiele czynników naraz.