"nasilić" English translation

PL

"nasilić" in English

PL nasilić
volume_up
{verb}

Karmienie może zwiększyć częstość oraz nasilić objawy przedawkowania i okazjonalnie mogą wystąpić wymioty.
Feeding can increase the frequency and intensity of such overdose symptoms and occasionally vomiting may occur.
Właśnie aktywność należy nasilić i promować za wszelką cenę.
It is activity that must be increased and encouraged at any cost.
Nie należy pić soku z grejpfruta podczas zażywania Rapinylu, gdyż może to nasilić działania niepożądane Rapinylu.
Do not drink grapefruit juice while you are prescribed Rapinyl treatment as it may increase the side effects of Rapinyl.
Unia musi nasilić działania w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej i terroryzmu.
The EU must intensify efforts related to fighting transborder crime and terrorism.
Co więcej, ta ofensywa może doprowadzić wyłącznie do nasilenia konfliktu.
Moreover, the only thing that this offensive will achieve is to intensify the conflict.
Dodamy tutaj: ostatnie wydarzenia pokazują, że Europa powinna nasilić działania w dziedzinie bezpieczeństwa dostaw energii.
We will add: recent events illustrate the need for Europe to intensify its efforts with regard to the security of energy supplies.
Usprawnione zarządzanie gospodarcze narzuca się, by kontrolować kapitalistyczną restrukturyzację i nasilić atak na życie oraz prawa pracowników.
Enhanced economic governance is being imposed in order to control capitalist restructurings and step up the attack on the life and rights of workers.
Poprawi się bezpieczeństwo i ochrona, ponieważ w myśl traktatu Unia Europejska zamierza nasilić walkę z terroryzmem i przestępczością.
Safety and security shall also be reinforced, because the European Union intends to step up the fight against terrorism and criminality, thanks to the Treaty.
Dlatego też zawarte w sprawozdaniu zalecenia dotyczące nasilenia stosunków UE-USA są nie tylko pożądane, ale i bardzo potrzebne.
Therefore, all the recommendations of the report to step up EU-US relations are not only welcome, but also strongly needed.

Synonyms (Polish) for "nasilić":

nasilić

Context sentences for "nasilić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishznaczny wzrost ciśnienia krwi, a istniejące nadciśnienie może się nasilić (patrz 2.
their blood pressure and existing high blood pressure can get worse (See 2.
PolishJednoczesne przyjmowanie rybawiryny z zydowudyną może powodować lub nasilić niedokrwistość.
If you take ribavirin and zidovudine together it may cause or worsen anaemia.
PolishZ kolei rozszerzenie strefy Schengen może nasilić problemy związane z emigracją.
In addition, enlargement of the Schengen area may exacerbate the problems related to migration.
PolishObjawy takie mogą czasowo nasilić się lub nawet wystąpić dopiero po odstawieniu leku.
These symptoms can temporally deteriorate or can even arise after discontinuation of treatment.
PolishNie należy zmniejszać presji, a wręcz przeciwnie, należy raczej ją nasilić.
The pressure on Canada should not be relieved, but, on the contrary, should rather be increased.
Polisho łuszczycy; leczenie lekiem Pegasys może nasilić jej objawy.
if you have psoriasis, it may get worse during treatment with Pegasys.
PolishKlinicznie istotne zaburzenia elektrolitowe mogące nasilić się pod wpływem stosowania preparatu
Clinically relevant electrolyte disturbances which may worsen following treatment with TRITAZIDE
PolishOHSS może się nasilić i przedłużać w przypadku zajścia w ciążę.
OHSS may be more severe and more protracted if pregnancy occurs.
PolishWłaśnie aktywność należy nasilić i promować za wszelką cenę.
It is activity that must be increased and encouraged at any cost.
PolishNależy nasilić monitorowanie wszelkich form pomocy finansowej z UE.
When it comes to financial aid from the EU, of whatever kind, the monitoring needs to be tightened up.
PolishJednocześnie należy nasilić badania nad alternatywnymi rozwiązaniami względem głębokiego składowania odpadów.
At the same time, research into alternatives to deep disposal of waste must be stepped up.
PolishW przypadku pacjentów chorych na zapalenie wątroby typu B, objawy mogą się nasilić po odstawieniu leku Atripla.
If you have hepatitis B infection, symptoms may become worse after discontinuation of Atripla.
PolishMogą one nasilić działanie hydrochlorotiazydu na stężenie potasu w surowicy (patrz punkt 4. 4).
These medicinal products may potentiate the effect of hydrochlorothiazide on serum potassium (see section 4.4).
PolishPodczas stosowania leku Xyrem nie wolno pić alkoholu, ponieważ działanie leku może się nasilić.
Taking Xyrem with food and drink You must not drink alcohol while taking Xyrem, as its effects can be increased.
PolishTymczasem oskarża się nas o złe zarządzanie: uważam, że musimy nasilić nasze wysiłki na rzecz komunikacji.
Yet we are accused of being poor managers: I think that we need to ramp up our communication efforts.
PolishObjawy mogą nasilić się w przypadku niewystarczającej długości snu, mniej niż 7 – 8 godzin po zażyciu leku.
This feeling may be even worse when you sleep for less than 7 to 8 hours after taking your medication.
PolishU pacjentów stosujących produkt Rebif mogą wystąpić nowe lub nasilić się istniejące zaburzenia czynności tarczycy.
Patients being treated with Rebif may occasionally develop new or worsening thyroid abnormalities.
PolishPo przerwaniu leczenia lekiem Sebivo objawy wirusowego zapalenia wątroby typu B mogą nasilić się lub stać się bardzo ciężkie.
Your hepatitis B symptoms may get worse or become very serious if you stop taking Sebivo.
PolishRównie ważne jest, by nasilić prawne i administracyjne reformy i wzmocnić praworządność w tych krajach.
Intensifying legal and administrative reforms and improving the rule of law in these countries is also important.
PolishJeśli chodzi o rozporządzenia w sprawie nadzoru, musimy nasilić monitorowanie i stosowanie rozporządzenia nr 261.
As regards the regulations on supervision, we must strengthen the monitoring and application of Regulation 261.