"nastąpić" English translation

PL

"nastąpić" in English

PL

nastąpić {verb}

volume_up
Pentamidyna może spowodować hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
Pentamidyna spowodować może hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
Będą one częścią reakcji politycznej, która nastąpi nieco później, w tym roku.
They will be part of the political response that will follow later this year.
Planowany na początku lutego przez uzbrojonych rebeliantów zamach stanu i wydarzenia, które potem nastąpiły, znacznie umocniły to przekonanie.
The attempted coup at the beginning of February by armed rebel movements and ensuing events have served to reinforce this conviction.
nastąpić (also: następować)
Radioznakowanie musi nastąpić natychmiast po odtworzeniu produktu.
Radiolabelling must take place immediately after reconstitution of product.
Ta poprawa musi nastąpić na wszystkich szczeblach kwalifikacji.
This improvement has to take place at all levels of qualifications.
Ewolucja może teraz nastąpić w skali mikrosekund.
So now, evolution can take place on a scale of microseconds.

Synonyms (Polish) for "nastąpić":

nastąpić

Context sentences for "nastąpić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzywrócenie rządów prawa jest obecnie najważniejszą rzeczą, jaka musi nastąpić.
A return to the rule of law is now the first thing that needs to happen.
PolishDziałanie to musi nastąpić, zanim komitet ONZ zakończy rozpatrywanie roszczenia Rosji.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Polishpo wpisaniu tych adresów w przeglądarce może nastąpić przekierowanie do innej witryny.
you may be redirected to another site after entering such addresses into yourbrowser.
PolishPowinno to nastąpić we współpracy z państwami arktycznymi i ludnością tego regionu.
This will and should happen in cooperation with the Arctic states and the Arctic peoples.
PolishJednakże może to nastąpić jedynie, jeżeli podano również hCG (patrz punkcie 2).
However this will only occur if hCG is administered (see section 2).
PolishPonowne włączenie HTZ powinno nastąpić po odzyskaniu przez pacjentkę zdolności ruchowej.
Treatment should not be restarted until the woman is completely mobilised.
PolishJednakże może to nastąpić jedynie, jeżeli podano również hCG (patrz część 2).
However this will only occur if hCG is administered (see section 2).
PolishTo wszystko powinno nastąpić się w ramach odnowionego dialogu eurośródziemnomorskiego.
This should all happen within the framework of a revitalised Euro-Mediterranean dialogue.
PolishJeśli jednak miałoby ono nastąpić, lekarz zastosuje właściwe środki.
However, should this occur, you will receive appropriate treatment from your doctor.
PolishJednakże może to nastąpić jedynie, jeżeli podano również hCG (patrzpunkt 2).
However this will only occur if hCG is administered (see section 2).
PolishPentamidyna może spowodować hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
PolishPentamidyna spowodować może hipoglikemię, po której niekiedy może nastąpić hiperglikemia.
Pentamidine may cause hypoglycaemia, which may sometimes be followed by hyperglycaemia.
PolishMają państwo w tej sprawie nasze poparcie, jednak nie widzimy, aby miało to nastąpić.
You have our support on this issue, yet we do not see you doing this.
PolishSądzimy, że musi nastąpić pełna zmiana kierunku w polityce imigracyjnej.
We believe that there ought to be a complete change in direction for immigration policy.
PolishMiał nastąpić albo przełom w negocjacjach akcesyjnych, albo zerwanie rozmów.
There was to have been either a breakthrough in accession negotiations or an end of the talks.
PolishJeśli te typy treści zostaną opublikowane, może nastąpić usunięcie użytkownika i posta z grupy.
If you post these types of content, you or your post may be removed from the group.
PolishW związku z tym uważam, że powinna nastąpić zmiana paradygmatu.
In that respect, I do think that, for some, there needs to be a change of paradigm.
PolishNawiasem mówiąc, przełom ten nie mógłby nastąpić bez pomocy Stanów Zjednoczonych.
That breakthrough, incidentally, could not have been achieved without the help of the United States.
PolishW jej wyniku powinno nastąpić zahamowanie rozwoju komórek nowotworowych, a w następstwie ich śmierć.
As a result, it is expected to stop the growth of tumour cells, which eventually die.
PolishMiałem wówczas przeczucie, że może on nastąpić w momencie, w którym się pojawił.
I had a feeling that it might arise at the time it did.