"następować" English translation

PL

"następować" in English

PL

następować [następuję|następowałbym] {imperfective verb}

volume_up
Prezydencja słoweńska ma szczęście następować po dwóch bardzo pomyślnych prezydencjach.
- (EL) Mr President, the Slovenian Presidency is very fortunate to be following on from two successful presidencies.
To, co następuje po takim zachowaniu, to zabawa.
What's going to follow from that behavior is play.
Następują pewne zmiany, a polityka i prawodawstwo pojawiają się później.
Developments happen, and policy and legislation follow later.
Podczas ostatniego posiedzenia obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego następuje formalne zatwierdzenie 10 komisarzy z nowo przyjętych państw członkowskich.
The European Parliament proceeds to a formal vote of approval for the ten new Commissioners from the new member states during its last part-session of the current legislature.
W 1996 r. następuje przełom w inżynierii genetycznej – szkoccy naukowcy dokonują sklonowania owcy z pojedynczej komórki sześcioletniego zwierzęcia.
In 1996, scientists in Scotland succeed in cloning a sheep from a single cell of a six-year-old ewe, a breakthrough in genetic engineering.
następować (also: nastąpić, wystąpić, występować)

Context sentences for "następować" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWraz z ujednolicaniem prawodawstwa europejskiego musi następować likwidacja nadmiarów.
The harmonisation of legislation must be accompanied by the elimination of redundancy.
PolishNie powinno to jednak następować kosztem programu PROGRESS.
However, that should not happen at the expense of the Progress programme.
PolishAle - co wyraźnie podkreśliliśmy - swoboda przepływu towarów nie może następować kosztem bezpieczeństwa.
But we have said very clearly that free movement of goods must not compromise safety.
PolishZmiany i nasze oczekiwania muszą następować powoli, aby ich nie zrazić do naszej kultury i oczekiwań.
Change must come slowly, so as not to arouse hostility to our own culture and expectations.
PolishI każdego roku musi następować rozwój tworzenia krajowej bazy podatkowej i tworzenia gospodarki.
And every year there must be progress on mobilization of domestic revenue and generation of the economy.
PolishZmiany dawek przypadające na okres leczenia podtrzymującego nie powinny następować częściej niż co dwa tygodnie.
After any dose or schedule adjustment the haemoglobin should be monitored every one or two weeks.
PolishRozwój rolnictwa musi następować krok po kroku.
Agricultural development needs to happen one step at a time.
PolishIch przywracanie powinno być tymczasowe, następować w wyjątkowych warunkach i być traktowane jako ostateczność.
It should be temporary, exceptional and a last resort.
PolishZmiany dawek przypadające na okres leczenia podtrzymującego nie powinny następować częściej niż co dwa tygodnie.
Dose changes in the maintenance phase of treatment should not be made more frequently than every two weeks.
PolishPrezydencja słoweńska ma szczęście następować po dwóch bardzo pomyślnych prezydencjach.
- (EL) Mr President, the Slovenian Presidency is very fortunate to be following on from two successful presidencies.
PolishZmiana prezydenta wybranego w powszechnych, demokratycznych i wolnych wyborach nie powinna i nie może następować w drodze zamachu stanu.
A president elected in universal, democratic and free elections can never be replaced through a coup d'état.
PolishZwiększenie liczby języków mogłoby następować stopniowo, na podstawie odpowiednich, obiektywnych kryteriów, które należałoby zdefiniować.
Such an increase could take place gradually, on the basis of appropriate, objective criteria to be defined.
PolishIntegracja nie może następować bez poszanowania tych zasad, a mniejszość romska nie jest zwolniona z ich przestrzegania.
Integration cannot happen without respect for the rules, and the Roma minorities are not exempt from compliance with this principle.
PolishUważamy, że również w tych dziedzinach udzielanie zamówień publicznych na dostawy, roboty budowlane i usługi powinno następować zgodnie z normalnymi procedurami.
We believe that equipment, civil works and services should normally be procured in this field, too.
PolishMyślę, że to będzie następować nie tylko w tej części, ale będzie również następować w innych pracach, także komisji merytorycznych.
Let us establish a truly European railroad system, even if this has to be done in spite of the almighty, national railroad carriers.
PolishPodczas jednoczesnego stosowania efawirenzu i innych związków, będących substratami enzymu CYP3A4, może następować zmniejszenie ich stężenia w osoczu krwi.
Other compounds that are substrates of CYP3A4 may have decreased plasma concentrations when co-administered with efavirenz.
PolishPodczas jednoczesnego stosowania z efawirenzem innych związków, będących substratami enzymu CYP3A4, może następować zmniejszenie ich stężenia w osoczu krwi.
Other compounds that are substrates of CYP3A4 may have decreased plasma concentrations when co-administered with efavirenz.
PolishZe względu na niewielką rozpuszczalność sewofluranu we krwi, zmiany hemodynamiczne mogą następować szybciej niż w przypadku innych anestetyków wziewnych.
Due to sevoflurane 's low solubility in blood, these haemodynamic changes may occur more rapidly than with other volatile anaesthetics.
PolishMyślę, że to będzie następować nie tylko w tej części, ale będzie również następować w innych pracach, także komisji merytorycznych.
I think this is going to happen not only in this area of our work, but that it is also going to happen in other areas of our work, including the parliamentary committees.
PolishJeżeli wysokość naszej atmosfery utrzymuje się na tym samym poziomie, to być może powinniśmy się zastanowić, czy zmiany klimatyczne nie powinny następować szybciej.
Perhaps, as our atmosphere retains the same depth, we also must wonder whether climate change should not be taking place faster than it is.