"nauka" English translation

PL

"nauka" in English

PL nauka
volume_up
{feminine}

nauka (also: edukacja)
Sprawi ona, że literatura i nauka staną się łatwiej dostępne dla pokolenia cyfrowego.
It will make literature and learning more accessible to the digital generation.
Ogromne znaczenie ma również nauka języków obcych.
Moreover, the learning of foreign languages is crucially important.
Jak Twoje dzieci poradzą sobie z nauką języka, którego na razie nie znają?
How will your children cope with learning in a language they don’t (yet) speak?
nauka (also: nauki przyrodnicze)
Normalna nauka jest harmonią pomiędzy teorią, a eksperymentatorami.
Normal science is a nice balance between theory and experimentalists.
Na szczęście nauka... nie, przepraszam... marketing staje się prostszy.
So luckily, the science -- no, sorry -- the marketing is getting easier.
To nie będzie działać, ponieważ nauka nie pozwoli na manipulowanie sobą.
This will not work, because science does not allow itself to be manipulated.
Obróć do nauki serce twoje, a uszy twoje do powieści umiejętności.
Apply thy heart unto instruction, And thine ears to the words of knowledge.
Prawdą jest, że Internet stał się jedną głównych dróg dostępu do wiedzy i nauki.
It is true that the internet has become one of the principal means of access to knowledge and learning.
Nakłoń ucha twego, a słuchaj słów mądrych, a serce twoje przyłóż ku nauce mojej;
Incline thine ear, and hear the words of the wise, And apply thy heart unto my knowledge.
nauka (also: szkic, badanie, studium, wywód)
volume_up
study {noun}
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka >... języka
European Youth Portal > Studying > Language learning
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka > Edukacja nieformalna
European Youth Portal > Studying > Non-formal learning
Europejski Portal Młodzieżowy > Nauka >... na uniwersytecie…
European Youth Portal > Studying > ... at university

Context sentences for "nauka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishZgodnie z klasyczną nauką Keynesa, podczas tego kryzysu wydaliśmy dużo pieniędzy.
According to Keynes's classical teaching, we have spent a lot of money in this crisis.
PolishOdpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał.
Jesus therefore answered them and said, My teaching is not mine, but his that sent me.
PolishNauka w szkole obowiązuje dzieci od siódmego do szesnastego roku życia.
School education is compulsory for children from seven to 16 years of age.
PolishCzwartą i ostatnią nauką była lekcja o potencjale radykalnych innowacji.
The fourth and final lesson we've learned is about the potential of radical innovation.
PolishAlbowiemeś powiedział: Czysta jest nauka moja, a jestem czystym przed oczyma twemi.
For thou sayest, My doctrine is pure, And I am clean in thine eyes.
PolishPierwszą nauką płynącą z kryzysu jest konieczność wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej.
The need to strengthen economic governance is the first lesson from the crisis.
PolishDuże instytuty coraz bardziej próbują łączyć ten trend z nauką na żywo w sieci.
Big language schools are picking up on the trend, putting more and more live training on the Web.
PolishMądrze otwiera usta swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej.
She openeth her mouth with wisdom; And the law of kindness is on her tongue.
PolishNauka mądrego jest źródłem żywota ku ochronieniu się sideł śmierci.
The law of the wise is a fountain of life, That one may depart from the snares of death.
Polishże nauka otworzyła szereg perspektyw obserwacji ludzkości.
So the vantage point you take determines virtually everything that you will see.
PolishTedy widząc starosta, co się stało, uwierzył, zdumiewając się nad nauką Pańską.
Then the proconsul, when he saw what was done, believed, being astonished at the teaching of the Lord.
PolishOczywiście nauka gry na pianinie z milionem klawiszy trwa lata.
Now, of course it takes years to learn how to master a grand piano with a million keys.
PolishZawsze próbowałem sprawić, żeby moi podopieczni czuli, że nauka jest na pierwszym miejscu.
I always tried to make the youngsters feel that they're there to get an education, number one.
PolishI stało się, gdy dokończył Jezus tych słów, że się zdumiewał lud nad nauką jego.
And it came to pass, when Jesus had finished these words, the multitudes were astonished at his teaching:
PolishNiech ta rezolucja stanie się nauką dla nowego pokolenia, które nie doświadczyło prześladowań.
May this resolution be a lesson for a new generation which has not experienced persecution.
PolishTakie podsumowanie jest pisane dla czytelników nie związanych z nauką.
And we hand that summary to journalists and policy makers, in order to make headlines like these.
PolishNauka akademicka na uniwersytetach niemieckich powinna z założenia odbywać się w języku niemieckim.
Academic teaching at German universities should take place in German.
Polish(Bo przykazanie jest pochodnią, nauka światłością, a drogą żywota są karności ćwiczenia.
For the commandment is a lamp; and the law is light; And reproofs of instruction are the way of life:
PolishI zdumiewali się nad nauką jego; bo była mocna mowa jego.
and they were astonished at his teaching; for his word was with authority.
PolishTo bzdura, kiedy wmawia się dzieciom, To nie jest nauka.
That is the absolute wrong thing to ask, to tell kids to never be wrong.