"nawzajem" English translation

PL

"nawzajem" in English

PL nawzajem
volume_up
{adverb}

nawzajem (also: też, również, także, tak samo)
nawzajem (also: wzajemnie, z wzajemnością)
Prezydent Kibaki musi sobie zdać sprawę, że stabilność polityczna i wolna prasa umacniają się nawzajem.
President Kibaki needs to realise that political stability and a free press are mutually reinforcing.
Jesteśmy od siebie nawzajem zależni, a stopień tej zależności jest ogromny, tak więc teraz oczekujemy prawdziwych umów, które przyniosą efekty.
We are mutually dependent and the level of that dependence is great, so now we are expecting real agreements that will lead to results.
Jeżeli chodzi o handel i energię, to zależności mają raczej charakter wzajemny - innymi słowy jesteśmy dla siebie nawzajem niezastąpionymi partnerami.
When it comes to trade and energy, we are, rather, mutually dependent or, to put it another way, we have each become an indispensible partner for the other.

Synonyms (Polish) for "nawzajem":

nawzajem

Context sentences for "nawzajem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie ulegajmy próbom udowodnienia sobie nawzajem, kto jest najbardziej europejski.
Let us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
PolishW czasach popularności krótkich dowcipów, ludzie kradli je sobie nawzajem.
So when one-liners were really popular, everybody stole them from one another.
PolishInspirować siebie nawzajem i poszerzyć poszukiwania istoty rzeczy niewidzialnych.
And we can evolve this exploration of the substance of things not seen.
PolishMężczyzna 14: Powiedzmy, że lubimy się nawzajem Ty pochodzisz z daleka.
14th Man: Let's say that you and me like each other. ~~~ You come from elsewhere.
PolishTe dwa partnerstwa nie są sobie przeciwne; one się nawzajem uzupełniają.
The two partnerships are not in opposition to one another; they are complementary.
PolishPo to jesteśmy na tym świecie - by rozpracowywać rzeczy i kochać siebie nawzajem.
Because that's why we're here, really, I think to figure stuff out and to love each other.
PolishJak więc możemy stworzyć rzeczywistość którą nawet rozumiemy nawzajem?
So, how could we possibly create a reality that we can even understand each other?
PolishTo nie był dobry przykład poważnego traktowania się nawzajem przez instytucje.
It was a bad example of the institutions taking each other seriously.
PolishNiech posłowie w tej Izbie przypomną sobie nawzajem, że miłość jest najważniejszą wartością.
Let the Members of this House remind each other that the greatest of all is love.
PolishAle możemy się nawzajem dotykać, nawet smakować, jeśli wystarczająco się do siebie zbliżymy.
But we can touch each other, taste each other perhaps, if we get close enough.
PolishTych troje ludzi nie znało się nawzajem, ale mają bardzo dużo wspólnego.
But these three people don't know each other, but they do have an awful lot in common.
PolishDlatego tu dziś się znajdujecie i dlatego dzielimy się nawzajem informacjami.
That's why you're here and why you value the information we exchange.
PolishPowinniśmy skupić naszą uwagę na uczeniu się od siebie nawzajem i wzajemnym zrozumieniu.
Learning from each other and understanding each other must be a key focus of attention.
PolishNajważniejsze jest jednak, aby się wysłuchać nawzajem i być otwartym na przeciwne argumenty.
It is vital that we listen to one another and are open to opposing arguments.
PolishTak w ogóle, nie ma konieczności, aby te opowieści się zgadzały ze sobą nawzajem.
Now, it is not necessary that these stories agree with each other.
PolishNie ma przepisu nakazującego posłom odpowiadać sobie nawzajem.
Mr Ferber, there is no provision for Members to answer one another.
PolishJeśli wszyscy nauczymy się wywierać nacisk na siebie nawzajem, osiągniemy konkretne rezultaty.
If we all learn to exercise peer pressure, we will be able to achieve results.
PolishObywatele byliby zobowiązani do donoszenia na siebie nawzajem w sprawach prywatnych.
People would be required to report on each other on privacy matters.
PolishTworzy to żywą, pełną energii społeczność, w której ludzie podziwiają i szanują się nawzajem.
It creates a vibrant, energetic community where people admire and respect each other.
PolishSpojrzeli na siebie nawzajem i uśmiechnęli się, jakby taka właśnie była poprawna odpowiedź.
And they looked at each other and smiled, like that was the right answer.