"niższa" English translation

PL

"niższa" in English

EN
EN

PL niższa
volume_up
{adverb}

niższa (also: niżej, niższe, niższy)
volume_up
lower {adv.}
Skuteczność była niższa, gdy nie stosowano programu modyfikacji zachowania.
The efficacy was lower when no behavioural modification therapy was given.
Jednocześnie liczba studentów w nowych państwach członkowskich jest znacznie niższa.
At the same time, the number of students in the new Member States is much lower.
Ponadto, częstotliwość występowania indukowanej rui jest niższa u młodszych suk.
In addition, the frequency of induced heat is lower in younger bitches than in older bitches.

Synonyms (Polish) for "niższy":

niższy

Context sentences for "niższa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishW Irlandii Północnej cena wołowiny jest zdecydowanie niższa od kosztów produkcji.
In Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production.
PolishTeraz Rada przedstawiła projekt zawierający kwotę niższą od pułapu o 10,3 mld euro.
Now the Council has submitted a draft with a figure EUR 10.3 billion below the ceiling.
PolishZa kilka lat Chile może mieć niższą śmiertelność wśród dzieci niż USA.
Within some years Chile may have better child survival than the United States.
PolishJeśli masa ciała psa jest niższa niż 15 kg, dokładne dawkowanie nie zawsze jest możliwe.
In dogs with a bodyweight of less than 15 kg accurate dosing is not always possible.
PolishWystarczy, że włączę drugą wiązkę i ta niższa wiązka to mój głos, tak?
All I need now is to flip on another beam, and the bottom beam is me talking, right?
PolishNa przykład w moim kraju, Słowacji, płaca nauczyciela jest znacznie niższa od średniej krajowej.
For example, in my country, Slovakia, teachers' pay is way below the national average.
PolishNiższa warstwa atmosfery (troposfera) zawiera CO2, który zatrzymuje ciepło, abyśmy zbytnio nie marzli.
The CO2 in the tropospheric layer holds in the warmth so that we do not get too cold.
PolishW większości przypadków wysokość emerytur na Łotwie jest niższa niż urzędowe minimum socjalne.
In the majority of cases, pensions in Latvia are below the official minimum subsistence level.
PolishW przypadku pożyczki preferencyjnej korzyść dla przedsiębiorcy jest niższa.
Entrepreneurs benefit less from preferential loans.
PolishPacjenci w podeszłym wieku Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe.
Elderly Your doctor will reduce the initial dose and adjust your treatment more slowly.
PolishJednocześnie cena dla obywateli Rosji jest o połowę niższa.
At the same time, the price for Russian citizens is half as much.
PolishMamy kraje, w których absorpcja środków jest pięciokrotnie niższa niż w przypadku najlepszych!
There are countries where the uptake of resources is five times worse than those that have the best uptakes!
PolishOstatnie badania wskazują, że zdolność kobiet do zdobycia zatrudnienia jest zdecydowanie niższa niż mężczyzn.
The latest research indicates that it is more difficult for women to find a job than for men.
PolishW ubiegłym tygodniu rząd australijski oświadczył, że tegoroczna produkcja australijska będzie o 30% niższa.
The Australian government last week said that Australian production this year will be down by 30%.
PolishPo raz pierwszy Parlament zaproponował wzrost budżetu (2,3 %) o wartość niższą od wskaźnika inflacji (2,8 %).
For the first time, Parliament proposed a budget increase (2.3%) that is below inflation (2.8%).
PolishKoniec końców kwota okazała się niższa od przewidywanej.
That after all, the sum was not what had been anticipated.
PolishW przypadku niektórych państw ta liczba jest trzykrotnie niższa.
For some of them, the figure is three times less.
PolishByć może cena zakupu byłaby wyższa, ale ostatecznie przełożyłoby się to na niższą cenę każdego kilometra.
The purchase price might have been higher, but it would ultimately have worked out cheaper per kilometre.
PolishOsobom dorosłym poniżej 60. roku życia należy podawać niższą dawkę (zawierająca 9 mikrogramów każdego szczepu wirusa).
People aged 60 years and over receive the higher strength (15 micrograms of each virus strain).
PolishW krajach rozwijających się ta średnia jest dużo niższa i wynosi 25 kilogramów rocznie na osobę.
It's 25 kilograms per person per year.