"nie" English translation

PL

"nie" in English

volume_up
nie {part.}

PL nie
volume_up
{particle}

nie
volume_up
not {adv.}
Nie możemy ich zrozumieć, ponieważ nie otrzymaliśmy odpowiedniego wykształcenia.
We cannot understand them because we have not received the relevant education.
Wylesieniu nie zapobiegną ponowne nasadzenia, przynajmniej nie w najbliższym czasie.
Deforestation cannot be averted by new planting, at least not in the short term.
Nie mieliśmy Google'a, nie mieliśmy wyszukiwarek internetowych, nie mieliśmy komputerów.
We didn't have Google; we didn't have web crawlers; we didn't have computers.
nie
volume_up
no {part.}
Jednakże lepiej dokonać podwyższenia choćby o 2%, niż nie dokonywać żadnych zmian.
It is, however, preferable to increase quotas even if only by 2% than to make no changes at all.
Mieliśmy słuszność, ale nasza pomoc może być teraz potrzebna i błędem byłoby powiedzieć "nie”.
We were right to do so, but our help may now be sought and we would be wrong to say 'no'.
Ale jako napisano: Którym nie powiadano o nim, oglądają; a którzy o nim nie słyszeli, zrozumieją.
but, as it is written, They shall see, to whom no tidings of him came, And they who have not heard shall understand.
nie (also: nie tak)
volume_up
nah {interj.} [slg.]
Pomyślałem...nie ma na to prostego sposobu.
I figured, nah, there isn't any simple, easy way.
volume_up
nay {interj.}
Musimy tutaj wyraźnie mówić "tak”, "tak” - "nie”, "nie”.
Here, we must say clearly 'Yea, yea; Nay, nay'.
Pałają ku wam miłością nie dobrze, owszem chcą was odstrychnąć, abyście ich miłowali.
They zealously seek you in no good way; nay, they desire to shut you out, that ye may seek them.
I rzekł król do Absaloma: Nie, synu mój; niech teraz nie chodzimy wszyscy, abyśmy cię nie obciążyli.
And the king said to Absalom, Nay, my son, let us not all go, lest we be burdensome unto thee.
nie
volume_up
nope {interj.} [coll.]
Powiedziałem "Nie." "Nie zjecie nawet kolacji?"
I said, "Nope." ~~~ "You're not going to have dinner at all?"
I said, "Nope. ~~~ I didn't know."

Context sentences for "nie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPrzyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
Being realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
PolishPlanujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
We plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
PolishCiąża i karmienie piersią Nie zaleca się stosowania leku Ziagen u kobiet w ciąży.
Pregnancy and breast-feeding Ziagen is not recommended for use during pregnancy.
PolishCiąża i karmienie piersią Działanie leku ECALTA u kobiet w ciąży nie jest znane.
Pregnancy and breast-feeding The effect of ECALTA in pregnant women is not known.
PolishZydowudyna nie wykazuje wpływu na farmakokinetykę lamiwudyny (patrz punkt 5. 2).
Zidovudine has no effect on the pharmacokinetics of lamivudine (see section 5.2).
PolishNie ma właściwego wskazania do stosowania produktu Intrinsa u dzieci i młodzieży.
There is no relevant indication for use of Intrinsa in children and adolescents.
PolishPokarm nie wpływa na biodostępność preparatu Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
Food does not affect the bioavailability of Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS.
PolishRoztworu doustnego Agenerase nie należy stosować u pacjentów z chorobami wątroby.
Agenerase oral solution should not be used if you suffer from any liver disease.
PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishZ tego względu Rada nie jest instytucją właściwą, aby odpowiedzieć na to pytania.
For this reason the Council is simply not competent to respond to this question.
PolishNie może ona spaść na drugie miejsce w wyniku obecnych trudności gospodarczych.
It must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
PolishGdy jednak giełdowy spekulant spekuluje długiem jakiegoś kraju, nie ryzykuje nic.
However, when a trader speculates on a country's debt, he does not risk a thing.
PolishZdecydowanie nie jest to niezależny urząd prezydenta mającego władzę wykonawczą.
It is certainly not a President and not with executive powers in its own right.
PolishNie bądź porywczy w duchu twym do gniewu; bo gniew w zanadrzyu głupich odpoczywa.
Be not hasty in thy spirit to be angry; for anger resteth in the bosom of fools.
PolishNie dało to naszym partnerom handlowym zachęty, żeby też zaproponować ustępstwa.
This gave no incentive to our trading partners to offer concessions themselves.
PolishMoim jednak zdaniem nie znalazło to wyraźnego odzwierciedlenia w programie prac.
However, in my opinion, this is not so clearly reflected in the work programme.
PolishSłyszałam słowa krytyki, jakoby europejski plan naprawy nie obejmował wydajności.
I have heard some criticism that the euro recovery plan is not about efficiency.
PolishSINGULAIR 4 mg w postaci granulatu nie jest wskazany w wieku poniżej 6 miesięcy.
The SINGULAIR 4 mg granules formulation is not recommended below 6 months of age.
PolishFiolki z preparatem VASOVIST nie nadają się do wielokrotnego pobierania dawek.
Vials containing VASOVIST are not intended for the withdrawal of multiple doses.
PolishW badaniach mutagenności interferonu alfa- 2b nie wykazano takiego działania. op
Mutagenicity studies with interferon alfa-2b revealed no adverse events. i dic