"nie mieć" English translation

PL

"nie mieć" in English

PL nie mieć
volume_up
{imperfective verb}

nie mieć

Similar translations for "nie mieć" in English

nie particle
nie-
mieć verb

Context sentences for "nie mieć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie możemy mieć jednolitego rynku bez tej gwarancji solidarności i spójności.
We cannot have a single market without this guarantee of solidarity and cohesion.
PolishWreszcie, i może, co najważniejsze, nie możemy mieć dwóch kategorii obywateli.
Finally, and perhaps most importantly, we cannot have two classes of citizen.
PolishDzieci nie mogą mieć styczności z toksynami, nawet jeśli ich ilości są minimalne.
Toxins do not belong in the hands of children, even in the smallest amounts.
PolishKwestia ta nie musi mieć żadnego związku z definicją efektywności energetycznej.
This problem does not have to do with the definition of energy efficiency.
PolishDzieci nie powinny mieć kontaktu z preparatem ani ze zwierzętami w trakcie leczenia.
Children should not have contact with the product or with animals during treatment.
PolishWidocznie można wyjść za chłopaka z Georgii, ale nie można mieć fryzury z Teksasu.
And it's apparently okay to marry a boy from Georgia, but not to have hair from Texas.
PolishCele nie mogłyby mieć szkodliwych skutków dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.
These targets could not have negative effects on the European automotive industry.
PolishNie możemy mieć "więcej Europy” przy mizernym, wyraźnie niewystarczającym budżecie.
We cannot have more Europe with a meagre budget that is clearly inadequate.
PolishW okresie leczenia zwierzęta nie powinny mieć dostępu do innych źródeł wody do picia.
No other source of drinking water should be available during the medication period.
PolishPrawdą jest, że trwająca obecnie okupacja nie może dłużej mieć miejsca.
The truth is that the occupation as it exists today cannot continue any longer.
PolishJeśli na to nie przystajemy, to nie mamy na co liczyć, nie będziemy mieć żadnych wpływów.
If we are not there, then we will count for nothing, and will carry no influence.
PolishNie powinniśmy mieć usług minimalnych, powinniśmy mieć usługi maksymalne dla wszystkich.
There should be no minimum services; there should be maximum services for all.
PolishChcę zaznaczyć, że nie życzę sobie mieć nic do czynienia z tym posłem do Parlamentu.
I must point out that I want nothing to do with this Member of Parliament.
PolishKiedy stawką jest zdrowie ludzi, interes ekonomiczny nie może mieć pierwszeństwa.
When people's health is at stake, economic interests cannot be allowed to take precedence.
PolishW żadnym przypadku, panie komisarzu, jakakolwiek inna odpowiedź nie może mieć miejsca.
Under no circumstances, Commissioner, should any other response be allowed.
PolishPrzypomina to czasy minione i nie powinno mieć miejsca we współczesnej Europie.
This echoes a time past and should have no place in modern-day Europe.
PolishJeśli chodzi o akty przemocy, nie powinno mieć znaczenia, kto je popełnił.
Where acts of violence are concerned, it should make no difference who committed them.
PolishMinimalne wynagrodzenie powinno być prawem powszechnym i nie mieć charakteru składkowego.
A minimum income should be a universal right, and not depend on contributions made.
PolishZe szczepionką nie powinny mieć styczności osoby o słabym układzie odpornościowym.
The vaccine should not be handled by people with a weak immune system.
PolishJesteśmy częścią systemu, a bez tego typu ludzi nie możemy mieć takich miejsc.
Because without these kinds of people we can't have places like this.