"niemniej" English translation

PL

"niemniej" in English

PL

niemniej {conjunction}

volume_up
Niemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.
However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.
Niemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
Niemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
Niemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
Niemniej jednak Grupa Socjalistyczna była przeciwna tej debacie i rezolucji.
Nevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
Tym niemniej, aby osiągnąć porozumienie, potrzebowaliśmy kompromisu.
Nevertheless, a compromise was necessary to reach an agreement.
niemniej
Niemniej jednak nadal istnieje szereg problemów, które muszą zostać rozwiązane.
However, there are still many problems which need to be solved.
Niemniej szczegóły tego procesu są ciągle bardzo kontrowersyjne.
But the details of the process are still in significant controversy.
Niemniej jednak ten kompromis pozostaje ważnym krokiem naprzód.
Nevertheless, this compromise still represents an important step forward.

Context sentences for "niemniej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiemniej należy zachęcać państwa członkowskie, by nadal podążały w tym kierunku.
Nevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
PolishNiemniej jednak nie ma najmniejszego powodu do źle trafionej histerii na tę skalę.
Nevertheless, there is absolutely no cause for misplaced hysteria on this scale.
PolishNiemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
PolishWygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
It seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
PolishNiemniej jednak należy podkreślić, że jedynie 28% kobiet naukowców ma dzieci.
However, it should be emphasised that only 28% of women researchers have children.
PolishNiemniej węgierscy demokraci nie oczekują, że lekarstwo przyjdzie z za granicy.
Nevertheless, the democrats of Hungary do not expect the remedy to come from abroad.
PolishTym niemniej, na litość boską, przynajmniej uwierzmy w plan, który realizujemy!
However, for goodness sake, let us at least believe in the plan we are implementing!
PolishNiemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.
However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.
PolishNiemniej jednak uważamy, że celem dla całości umowy powinno być samofinansowanie.
However, we consider that the aim must be for the whole agreement to be self-financed.
PolishNiemniej jednak wdrożenie SIS II nie dotyczy tylko samego centralnego SIS II.
Nevertheless, the implementation of SIS II does not just concern the central SIS II.
PolishNiemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.
However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.
PolishNiemniej jednak pełny potencjał rynku zakupów on-line pozostaje nadal niewykorzystany.
Nevertheless, the online market is still not being used to its full potential.
PolishNiemniej jednak Grupa Socjalistyczna była przeciwna tej debacie i rezolucji.
Nevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
PolishNiemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
PolishNiemniej jednak w żadnym razie nie wolno osłabiać jej potencjału eksportowego.
Nevertheless, under no circumstances must its export strength be weakened.
PolishNiemniej jednak nikt nie został jeszcze skazany za przestępstwo handlu ludźmi.
However, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking.
PolishNiemniej jednak wybory to zdecydowany sukces dla ludzi o nastawieniu proeuropejskim.
Nevertheless, the election was a resounding success for the European people's trend.
PolishNiemniej jednak, jak to się dzieje, że jest czterech komisarzy i cztery różne opinie?
Nevertheless, how is it that there are four Commissioners and four different views?
PolishNiemniej jednak musimy kontynuować prace nad różnymi poważnymi uchybieniami.
Nevertheless, we will have to continue working on various significant flaws.
PolishRola Komisji w tym względzie jest głównie wspomagająca, niemniej jednak ważna.
The Commission's role in this regard is mainly supportive, but nevertheless important.