"niemniej jednak" English translation

PL

"niemniej jednak" in English

PL

niemniej jednak {conjunction}

volume_up
niemniej jednak (also: jednak, mimo to, pomimo to, wszakże)
Niemniej jednak przewodniczący Komisji mówi, że ratyfikacja powinna być kontynuowana.
Nevertheless, the Commission President says that ratification is to continue.
Niemniej jednak Grupa Socjalistyczna była przeciwna tej debacie i rezolucji.
Nevertheless, the Socialist Group was opposed to this debate and resolution.
Niemniej jednak wiele istotnych zagadnień dwustronnych pozostaje do rozwiązania.
Nevertheless, many significant bilateral issues remain unresolved.
Niemniej jednak, Komisja nadal pośrednio finansuje lobby jądrowe.
Nonetheless, the Commission continues to indirectly fund the nuclear lobby.
Niemniej jednak uważam, że w Kopenhadze uda się osiągnąć porozumienie.
Nonetheless, I believe that agreement will be reached in Copenhagen.
Niemniej jednak udało nam się wynegocjować z Radą trwały kompromis.
Nonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.
Niemniej jednak, profil bezpieczeństwa tego produktu jest niepokojący.
Notwithstanding this fact, the safety profile of the product is of concern.
Niemniej jednak uważam, że wszystkie jednostronne ogłoszenia niepodległości są jedynie źródłem przyszłych problemów i potencjalnych konfliktów.
This notwithstanding, I believe that all unilateral declarations of independence are merely a source of future problems and potential conflicts.

Similar translations for "niemniej jednak" in English

niemniej conjunction
jednak conjunction

Context sentences for "niemniej jednak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiemniej jednak także z tego powodu potrzebujemy więcej instytucji europejskich.
However, it is also for this reason that we need more European institutions.
PolishWygląda to na parodię polityki, niemniej jednak taka jest polityka włoskiego rządu.
It seems a parody of a policy and yet it is the policy of the Italian Government.
PolishNiemniej jednak należy podkreślić, że jedynie 28% kobiet naukowców ma dzieci.
However, it should be emphasised that only 28% of women researchers have children.
PolishNiemniej jednak, z tym jednym zastrzeżeniem, sądzę, że tekst jest bardzo dobry.
However, aside from this reservation, I think that this text is excellent.
PolishNiemniej jednak uważamy, że celem dla całości umowy powinno być samofinansowanie.
However, we consider that the aim must be for the whole agreement to be self-financed.
PolishNiemniej jednak, jak zauważa Komisja, podstawowa polityka nie uległa zmianie.
However, as the Commission observes, the fundamental policy has not changed.
PolishNiemniej jednak nikt nie został jeszcze skazany za przestępstwo handlu ludźmi.
However, no one has yet been convicted of an offence of human trafficking.
PolishNiemniej jednak, panie i panowie z Komisji, chciałabym pójść o krok dalej.
However, ladies and gentlemen of the Commission, I would go one step further.
PolishNiemniej jednak trzeba zapewnić więcej środków finansowych na inwestycje.
However, more financial resources are needed to make the required investments.
PolishNiemniej jednak w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie, czego dowodzi obecny kryzys.
However, what the current crisis proves is that exactly the opposite is true.
PolishNiemniej jednak wspólna waluta nie wpływa na wszystkie regiony w tym samym stopniu.
However, the common currency does not affect all regions in equal measure.
PolishNiemniej jednak opinii niekwestionowanej większości jej członków nie można lekceważyć.
However, the view of the unquestionable majority of the panel cannot be disregarded.
PolishNiemniej jednak do jego uruchomienia potrzebna jest większość kwalifikowana w Radzie.
But for this to be activated, it needs a qualified majority in the Council.
PolishNiemniej jednak rezolucja zawiera kilka stwierdzeń, które nie powinny się w niej znaleźć.
However, the resolution contains several provisions which should not be included.
PolishNiemniej jednak ta współpraca, delikatnie mówiąc, pozostawia wiele do życzenia.
However, this cooperation leaves much to be desired, to say the least.
PolishNiemniej jednak nikt nie musi się bać stwierdzenia, że Europa nie może być naiwna.
However, no one must be afraid of saying that Europe must not be naive.
PolishNiemniej jednak liczba osób utrzymujących te zdrowe nawyki żywieniowe wciąż spada.
However, the number of people who maintain these healthy dietary habits has been falling.
PolishNiemniej jednak, rymonabant miał łagodne działanie hamujące na CYP2C8 in vitro.
However, in vitro, rimonabant had a mild inhibitory effect on CYP2C8.
PolishNiemniej jednak niepokoi mnie również obecne stanowisko niektórych szefów rządów UE.
However, I also have concerns about the current position of some EU heads of government.
PolishNiemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na opóźnienie w uruchomieniu tego rodzaju wsparcia.
I would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.