"niemożliwy" English translation

PL

"niemożliwy" in English

PL

niemożliwy {adjective masculine}

volume_up
niemożliwy (also: bez szans)
Europejski zintegrowany nadzór tego typu był wówczas niemożliwy z mocy prawa.
At the time, European supervision of this type was legally impossible.
Sprawiedliwy proces ubogiej osoby jest praktycznie niemożliwy.
It is virtually impossible for the poor to get a fair hearing.
Taki eksperyment na ludziach byłby niemożliwy i nielegalny.
Well that would be impossible and, rightly, illegal to do in humans.
niemożliwy (also: niedopuszczalny, zakazany)
volume_up
no-go {adj.} [coll.]

Context sentences for "niemożliwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishBez zmniejszenia deficytu dostęp do rynków międzynarodowych jest niemożliwy.
Without deficit reduction, there can be no access to international markets.
PolishLecz niezrównoważony i niemożliwy do przyjęcia wzrost gospodarczy jest społecznie szkodliwy.
But unsustainable and unacceptable economic growth is socially destructive.
PolishStosunki Serbii z Kosowem stwarzają problem, ale nie jest on niemożliwy do rozwiązania.
Serbia's relationship with Kosovo is problematic but not insoluble.
PolishPotężni spekulanci finansowi oraz potężne rządy uznały go za niemożliwy do wprowadzenia.
The powerful financial speculators rejected it, as did powerful governments, as not feasible.
PolishFakt, że część pomocy wciąż nie została przekazana, jest niemożliwy do zaakceptowania.
It is unacceptable that some aid has still failed to arrived.
PolishNiemożliwy jest wspólny kurs walutowy dla szeregu różnie działających gospodarek.
It is not possible to have one common external exchange rate for a multitude of differently performing economies.
PolishCo my byśmy dzisiaj zrobili, gdybyśmy przyjęli ten niemożliwy do zaakceptowania tekst, jaki państwo proponujecie?
What will we be doing today if we adopt this unacceptable text you are proposing?
PolishPonieważ cel ten jest niemożliwy do osiągnięcia, UE skazuje się na niepewną obecność w tym kraju.
Since this goal is unattainable, the EU condemns itself to an indefinite presence in that country.
PolishJeżeli ten cel okaże się niemożliwy do osiągnięcia, wyrażamy chęć przyjrzenia się tej kwestii.
Should that goal prove unattainable, we are in favour of giving some thought of our own to the matter.
PolishPodział kraju na dwie części jest niemożliwy do przyjęcia.
Division of the country into two parts is unacceptable.
PolishWiem, że później odrzuci pan ten punkt jako niemożliwy do zaakceptowania i że będzie pan trwał przy swojej decyzji.
I know that you will reject this point later as unacceptable and that you will insist on this.
PolishPowiedziałem dziś rano, że pan poseł Bloom zachował się w sposób niemożliwy do przyjęcia.
(FR) Mr President, if I may, what I said this morning is that Mr Bloom has behaved unacceptably.
PolishPostęp jest niemożliwy bez zasad i nadzoru.
Without rules or supervision, you cannot make any progress.
PolishObecnie niemożliwy do zrealizowania jest system ryczałtowy i uważam, że podobnie będzie także w nadchodzących latach.
A flat rate is not feasible at the moment, and I believe it will remain that way in the coming years.
PolishW przeciwnym wypadku niemożliwy będzie dalszy postęp, skutkiem czego nie zdołamy zapewnić koniecznych inwestycji.
Otherwise, we will make no further progress. And, as a result, we will not secure the necessary investment.
PolishDzięki tej technologii będzie można brać czynny udział w życiu wnuków w sposób dziś niemożliwy.
And through this technology, being able to be an active participant in their grandchildren's lives in a way that's not possible today.
PolishUmowa WTO jest lepsza niż brak umowy, nie należy jednak mówić, że bez umowy wzrost jest niemożliwy.
The WTO agreement is preferable to having no agreement, but it should not be said that without an agreement there can be no growth.
PolishDług Irlandii jest niemożliwy do spłacenia.
Ireland's debt burden is not sustainable.
PolishNiemożliwy do zbudowania w żaden inny sposób.
Again, not buildable in any other way.
PolishPróba uzyskania dostępu do pliku weryfikacyjnego nie powiodła się, ponieważ dostęp do domeny użytkownika był niemożliwy z powodu błędu serwera DNS.
We tried to access your verification file, but were unable to access your domain due to a DNS error.