PL

nieokreślony {adjective masculine}

volume_up
nieokreślony (also: bezterminowy)
Z drugiej jednak strony, odłożenie tej sprawy na czas nieokreślony może spowodować równie bezproduktywne zachowanie.
Indefinite postponement, on the other hand, might encourage equally unproductive behaviour once again.
Podstawa prawna dotycząca finansowania na czas nieokreślony ma zostać zawarta w traktacie reformującym.
The legal basis for funding for an indefinite period is to be enshrined in the Reform Treaty.
Pomoc państwa na odnowienie i modernizację flot na czas nieokreślony nie jest równoznaczna z pomocą stałą i zewnętrzną.
Indefinite state aid for the renewal and modernisation of fleets in the outermost regions does not mean permanent and eternal aid.
nieokreślony
volume_up
open-ended {adj.} (period, promise)
Określają je państwo mianem umów na czas nieokreślony.
You refer to these as open-ended contractual arrangements.
My w Unii Europejskiej mamy moralny obowiązek pomóc, jednak pomoc ta nigdy nie powinna być na czas nieokreślony.
We in the European Union have a moral duty to help, but this assistance should never be open-ended.
Wzrasta liczba umów krótkoterminowych i prac okresowych, a umowy na czas nieokreślony są zagrożone.
Short-term contracts and temporary work are on the increase, and the ordinary open-ended employment contract is under threat.
nieokreślony
Strona dotycząca UCP, która właśnie powstaje, będzie dostępna dla konsumentów przez nieokreślony czas.
The UCP dedicated website which is being created will be accessible to consumers for an indeterminate duration.
A na prawo są bardziej nieokreślone przestrzenie, jak czytelnie, których rozwoju za 20, 30, 40 lat nie można przewidzieć.
And on the right are the more indeterminate spaces; things like reading rooms, whose evolution in 20, 30, 40 years we can't predict.
nieokreślony (also: nijaki)
Czy też jeszcze lepiej, weźmy ludzi prosto z poczekalni lekarskiej -- nieokreślone, nabyte w społeczności infekcje dróg oddechowych.
Or, even better, let's just take people right out of the emergency room -- undefined, community-acquired respiratory tract infections.
nieokreślony (also: nieopisany)
nieokreślony (also: nieopisany)
nieokreślony (also: niezdefiniowany)

Context sentences for "nieokreślony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUważam jednak, że wprowadzanie moratorium na czas nieokreślony jest niewłaściwe.
However, I believe that imposing a moratorium for an indefinable period is inappropriate.
PolishWniosek Komisji ma stanowić uregulowanie na czas nieokreślony.
The Commission's proposal is intended to be a regulation of unlimited duration.
PolishJeżeli chodzi o mandat Komisji, nie do przyjęcia jest koncepcja mandatu na czas nieokreślony.
As for the question of the Commission's mandate, an unlimited mandate is unacceptable.
PolishPrzy takim braku porozumienia sami odwlekliśmy rozwiązanie tych problemów na czas nieokreślony.
With such disagreement, we ourselves have postponed the solution of these problems indefinitely.
PolishW niektórych przypadkach umowa na czas nieokreślony może zostać zaproponowana bezpośrednio przy zatrudnianiu.
In some cases a permanent contract can be offered directly upon recruitment.
PolishRosja odroczyła te ważne rozmowy na czas nieokreślony.
The Russians have now deferred these important talks indefinitely.
PolishMógłby wynająć sobie na Kremlu pokój i pozostać tam na czas nieokreślony; byłoby to również jedną z możliwości.
He could take a room in the Kremlin and remain there indefinitely; that would also be a possibility.
PolishOtwarcie sekretariatu w Barcelonie przełożono na czas nieokreślony, a obiecane środki pieniężne nie mogą nadejść.
The opening of the secretariat in Barcelona has been postponed indefinitely, and the money promised cannot come in.
PolishZgadzam się, że pewność prawna wymaga, aby nieaktualne akty prawne nie obowiązywały przez czas nieokreślony w systemie prawnym Wspólnoty.
I accept that legal certainty requires that obsolete acts do not remain in force indefinitely in the Community's legal system.
Polishumowa na czas nieokreślony
PolishDzisiaj tworzymy niesamowicie bogate cyfrowe archiwa, które będą istniały w chmurze na czas nieokreślony, lata po naszej śmierci.
But today we're all creating this incredibly rich digital archive that's going to live in the cloud indefinitely, years after we're gone.
PolishNowotwór (nieokreślony)
PolishJeśli posiadasz prawo jazdy wydane na czas nieokreślony, kraj UE, w którym teraz mieszkasz, poinformuje Cię, w jakim terminie musisz je wymienić.
If you have a driving licence for life you will be informed by your EU country of residence when to exchange your driving licence.
Polish(o pracę) na czas nieokreślony
PolishDziałania Komisji ponownie przebiegały z opóźnieniem, a teraz Komisja wnioskuje o rozszerzenie mandatu na czas nieokreślony, by móc tę migrację przeprowadzić.
The Commission has again fallen way behind schedule and is now asking for an unlimited extension of its mandate to carry out the migration.
PolishObowiązywanie Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej zostaje wydłużone na czas nieokreślony (wspólne działanie w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa).
The Treaty on non-proliferation of nuclear weapons is extended for an unlimited period (joint action under common foreign and security policy).
PolishPozwolę sobie przypomnieć, że badania przeprowadzone przez Międzynarodową Organizację Pracy potwierdzają, że pracownicy zatrudnienia na czas nieokreślony są bardziej efektywni.
I should like to point out that research undertaken by the International Labour Organization confirms that workers with permanent contracts are more effective.
PolishNiemniej jednak powiem jasno, że dla nas nie oznacza to, by glosowanie mogło być odłożone na czas nieokreślony, aby przez lata obowiązywało porozumienie tymczasowe.
Nevertheless, I will say quite clearly that, for us, it does not mean that the vote can be postponed indefinitely, so that we now have a provisional agreement for years on end.
PolishMimo to nasza grupa będzie nadal ich bronić i przeciwstawiać się tym, którzy dla zadowolenia swojego elektoratu starają się je złagodzić lub odłożyć na czas nieokreślony.
Our group will nevertheless continue to defend them and to oppose those who, in order to flatter their electorate, strive to tone them down or postpone them indefinitely.
PolishCzy pan poseł Ponga wziął pod uwagę możliwość, że podatnicy europejscy, a zwłaszcza brytyjscy mogą woleć, aby te 190 milionów euro zamrożono na czas nieokreślony?
Madam President, has it ever occurred to Mr Ponga that the EU taxpayer, and particularly the British taxpayer, might prefer the EUR 190 million to be frozen indefinitely?