"nierozwiązany" English translation

PL

"nierozwiązany" in English

PL

nierozwiązany {adjective masculine}

volume_up
nierozwiązany
Nierozwiązany pozostaje problem przesyłania danych masowych.
The problem of bulk data transfer remains unresolved.
Z jednej strony mamy nierozwiązany konflikt na Bliskim Wschodzie i napięcia w rejonie Sahary Zachodniej.
On the one hand there is the unresolved Middle East conflict and tension in the Western Sahara.
Uważam, że ten problem jest zdecydowanie zbyt poważny, aby mógł pozostawać dłużej nierozwiązany.
I think that this problem is far too serious for us to allow it to continue unresolved any longer.
nierozwiązany
Prawdziwą kłodą pod nogami są tu relacje pomiędzy Turcją a Cyprem i nierozwiązany problem Cypru.
The real stumbling block is the relationship between Turkey and Cyprus and the unsolved problem of Cyprus.
W Unii Europejskiej, czy nam się to podoba, czy nie, wciąż występują nierozwiązane problemy mające wpływ na sytuację rdzennych społeczności lokalnych.
Whether we like it or not, unsolved problems affecting these indigenous communities are present within the European Union.
. - (EL) Osiem lat po wojnie prowadzonej przez NATO w Jugosławii, problem Kosowa nie tylko pozostaje nierozwiązany, ale jeszcze stał się trudniejszy.
. - (EL) Eight years after NATO's war in Yugoslavia, the Kosovo problem not only remains unsolved, but also has become more intractable.

Context sentences for "nierozwiązany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishProblem ten wciąż pozostaje nierozwiązany.
PolishCiągle nierozwiązany został problem, jak z punktu widzenia kultury społecznej, zezwalamy innym osobom na bycie ciągle osiągalnymi.
And the problem is, we're still working through, from a societal standpoint, how we allow people to be available.
PolishW końcu we wtorek powiedział sam, że nawet gdyby grecki dług w cudowny sposób zniknął, problem pozostałby nierozwiązany.
After all, on Tuesday, he also said himself that, even if the Greek debt disappeared by magic, the problem would not be resolved.
PolishCi, którzy są niechętni, aby zaakceptować zaistniałą sytuację może mają nierozwiązany problem z mniejszościami w ich własnym kraju.
Those who are reluctant to acknowledge the situation perhaps have unfinished business with the minorities in their own country.
PolishProblem pozostaje nierozwiązany.
PolishProblem Kosowa pozostaje nadal nierozwiązany, ponieważ społeczność międzynarodowa nie jest w stanie osiągnąć porozumienia w tej kwestii.
To date, the Kosovo issue has not been resolved because the international community has been unable to come to an agreement.
PolishRozumiejąc, że spór o granicę ze Słowenią nadal pozostaje nierozwiązany, uznajemy, że spory dwustronne nie mogą opóźniać członkostwa Chorwacji.
While recognising that a border dispute with Slovenia remains outstanding, we do not think that bilateral disputes can be allowed to delay Croatia's membership.
PolishO ile państwo nie weźmie na siebie aktywnej, a nie jedynie formalnej roli, problem ten pozostanie naprawdę nierozwiązany, a petycje od oszukanych ofiar będą się piętrzyć.
Unless the state plays an active and not just a formal role, this problem will remain truly intractable and the petitions from defrauded victims will accumulate.
PolishNiestety, jeden punkt wprowadzony przy udziale większości uformowanej w ramach Grupy Socjalistycznej dotyczący prawa imigrantów do głosowania wciąż pozostaje nierozwiązany.
Unfortunately there is still one pending point that was entered due to a majority formed within the Socialist Group on the immigrants' right to vote. This was not something I could accept.