"nieskuteczność" English translation

PL

"nieskuteczność" in English

PL nieskuteczność
volume_up
{feminine}

nieskuteczność
Ustęp 3 tych konkluzji stwierdza, że nieskuteczność sankcji stanowi zachętę dla uzbeckiego reżimu, co nie ma sensu ani z punktu widzenia intelektualnego ani politycznego.
Their paragraph 3 states that the ineffectiveness of the sanctions is an encouragement to the Uzbek regime, which makes no sense either intellectually or politically.

Synonyms (Polish) for "skuteczność":

skuteczność

Context sentences for "nieskuteczność" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishLek EVRA może powodować nieskuteczność działania leku przeciwpadaczkowego - lamotryginy.
If you take lamotrigine, a medicine for epilepsy, EVRA may stop it from working properly.
PolishZasugerowałbym nieskuteczność obecnych uzgodnień.
Commissioner, I would suggest that the present arrangements are not working.
PolishBól w klatce piersiowej Objawy grypopodobne Nieskuteczność leku
Chest pain Influenza-like illness Drug ineffective
PolishBól w klatce piersiowej Objawy grypopodpbne Nieskuteczność leku
Chest pain Influenza-like illness Drug ineffective
PolishSą duże problemy spowodowane fragmentacją europejskiej przestrzeni powietrznej, co powoduje opóźnienia i nieskuteczność.
There are big problems caused by the fragmentation of the European airspace, which causes delays and inefficiency.
PolishOpisywano także nieskuteczność działania antykoncepcyjnego podczas jednoczesnego przyjmowania antybiotyków, takich jak ampicylina lub tetracykliny.
Contraceptive failures have also been reported with antibiotics, such as ampicillin and tetracyclines.
PolishOsłabiebieni, nieskuteczność produktu
PolishOsłabienie, nieskuteczność porduktu
PolishOsłabienie, nieskuteczność produktu
PolishOsłanienie, nieskuteczność produktu
PolishPoddajemy teraz próbie nieskuteczność, wynikającą z braku wiążących celów, a stosując metodę małych kroków, odkładamy wprowadzenie zmian na później.
What we are putting to the test right now is the inefficiency of not having binding targets and, using the step-by-step method, we are putting off making a change until the future.
PolishRzeczywiście kryzys finansowy uwypuklił brak rzeczywistej koordynacji politycznej i gospodarczej między państwami członkowskimi oraz nieskuteczność różnych instrumentów kontroli.
The financial crisis has indeed highlighted the lack of true political and economic coordination between Member States and the inefficacy of the various control instruments.
PolishPacjentki i lekarze muszą mieć świadomość, że z uwagi na potencjalne interakcje farmakokinetyczne Tracleer może spowodować nieskuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych (patrz punkt 4. 5).
Patients and prescribers must be aware that due to potential pharmacokinetic interactions, Tracleer may render hormonal contraceptives ineffective (see section 4.5).