"nieskuteczny" English translation

PL

"nieskuteczny" in English

PL nieskuteczny
volume_up
{adjective masculine}

nieskuteczny (also: daremny, nieudany, zakończony fiaskiem)
Nasz system odnosi się tylko do siebie, jest nieskuteczny i wyraźnie pozostaje spadkiem z przeszłości.
Our system is self-referential, ineffectual and clearly a legacy of previous times.
Dobrowolny system rejestracji został już wcześniej wprowadzony i okazał się zupełnie nieskuteczny.
A voluntary system of registration was introduced; it was quite ineffectual.

Context sentences for "nieskuteczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishStaraliśmy się znaleźć rozwiązanie kompromisowe, ale ten sposób okazał się nieskuteczny.
We have attempted to find a consensual solution, but this did not work.
PolishSystem ten stał się obecnie nieskuteczny, i należy to uznać.
It is this that has become ineffective today, and it needs to be recognised.
PolishJednak ten instrument - eurowinieta - jest zbyt cząstkowy i nieskuteczny, a także niesprawiedliwy.
However, this instrument - Eurovignette - is too partial and ineffective, as well as unfair.
PolishTen dialog, rozpoczęty w 2000 roku, okazał się nieskuteczny.
This dialogue, established in 2000, proved to be inefficient.
PolishNiemiecki program obserwacji przebywających w Niemczech muzułmanów w wieku 18 - 40 lat okazał się nieskuteczny.
The German surveillance scheme on 18-40-year-old Muslim men in Germany was not efficient.
PolishOpracowano pierwszy plan Paulsona, który okazał się nieskuteczny.
There was the first Paulson plan, which did not work.
PolishProdukt podany zgodnie z zaleceniami jest nieskuteczny u suk w wieku 7 lat i starszych.
The product, when administered at the recommended treatment dose, is ineffective in bitches aged seven years or older.
PolishKomunikacja z obywatelami i informowanie ich nie może nadal odbywać się w rutynowy, nieskuteczny sposób.
Communicating with citizens and keeping them informed must stop being simply a prescribed, ineffective proposal.
Polish"Jest to najbardziej nieoszczędny i nieskuteczny program, z jakim się spotkałem, zarówno podczas pracy w administracji, jak i poza nią”.
'The most wasteful and ineffective programme I have seen in and out of government'.
PolishW innym przypadku istnieje ryzyko, że system uprawnień do emisji stanie się nieskuteczny i będzie kontrolowany odgórnie.
Otherwise, there is a risk of the emission allowances system becoming ineffective and controlled from the top.
PolishPakt stabilności i wzrostu określa wprawdzie granice deficytów i ogólnego zadłużenia, jest jednak dość nieskuteczny.
The Stability and Growth Pact defines the upper limits for deficits and overall debt. However, it is relatively ineffective.
PolishNiemniej jednak tworzenie systemu, który przez swą biurokratyzację staje się nieskuteczny, wynika właśnie z niedopracowanego prawodawstwa.
However, organising a system that is so bureaucratic as to be inefficient stems from poor legislation.
PolishZakaz nie był nieskuteczny.
PolishTraktat ten nie cieszy się poparciem, jest niechciany oraz, co najważniejsze, nieskuteczny.
This is a Treaty that is unloved, unwanted and, most importantly, ineffective, and this Parliament should recognise the fact.
PolishMoim zdaniem sytuacja spowodowana wybuchem wulkanu jest rozwiązywana w sposób powolny i nieskuteczny.
Mr President, ladies and gentlemen, in my view, the situation caused by the volcano has been managed in a tardy, inefficient way.
PolishMogą one nasilać lub osłabiać działanie leku Glivec, co może prowadzić do wzmożonych działań niepożądanych lub powodować, że lek Glivec będzie nieskuteczny.
They may increase or decrease the effect of Glivec either leading to increased side effects or making Glivec ineffective.
PolishW sprawozdaniu pana posła Hamona opowiedziano się za powszechnym stosowaniem wymiany informacji stanowiącej biurokratyczny i skrajnie nieskuteczny system.
The Hamon report advocates the general use of exchange of information, which is a bureaucratic and ultimately inefficient system.
PolishBrak doświadczenia w stosowaniu emtrycytabiny u pacjentów, u których bieżący tryb leczenia jest nieskuteczny lub u których zawiodły różne schematy leczenia.
There is no experience of the use of emtricitabine in patients who are failing their current regimen or who have failed multiple regimens.
PolishObecny system zarządzania zmianami wydaje się być nieskuteczny i niezadowalający w aspekcie najnowszej wiedzy naukowej i postępu technologicznego.
The original system for administering changes appears ineffective and unsatisfactory in view of new scientific knowledge and technological progress.
PolishGdyby tak było, ten nowy instrument byłby nieskuteczny, jako że jego celem jest właśnie zapobieganie wykorzystywaniu środków przeznaczonych na rozwój do innych celów.
If it was, this new instrument would become ineffective, seeing as its exact aim is to prevent development funds from being used for other purposes.