"niewątpliwie" English translation

PL

"niewątpliwie" in English

PL

niewątpliwie {adverb}

volume_up
niewątpliwie (also: zapewne)
Niewątpliwie ma to istotne znaczenie dla przedsiębiorstw.
There is no doubt that this is extremely significant for undertakings.
Gdyby byli kwaterowani w koszarach, sprawy niewątpliwie miałyby się inaczej.
If they were quartered in barracks, things would no doubt be different.
Niewątpliwie największy problem leży w państwach członkowskich.
There is no doubt that the biggest problem lies within the Member States.
niewątpliwie
Wszystkie te okoliczności niewątpliwie niepokoją społeczność międzynarodową.
All this undoubtedly is of concern to the international community.
Jest to niewątpliwie perspektywa realna, jednakże nie automatycznie posiadane prawo.
It is undoubtedly a prospect, a real prospect, but it is not an automatic right.
Skutkiem tego masowego zapisywania danych będzie niewątpliwie naruszenie prywatności.
This type of mass recording will undoubtedly result in the infringement of privacy.
niewątpliwie (also: bez wątpienia)
Niewątpliwie inną z przyczyn jest protekcjonizm.
Protectionism is doubtless another of the reasons.
Niewątpliwie wszyscy zgadzamy się co do tego, że jest to konieczność.
We are all doubtless in agreement that it is a necessity.
A kiedy wrócą do domu, niewątpliwie będą kontynuować walkę z ekstremizmem w Europie.
And when they get home they will doubtless continue the fight against extremism in Europe.
Następnie przyszły niewątpliwie dwa lub trzy trudne finansowo lata.
Then, admittedly, came two or three financially difficult years.
niewątpliwie (also: bezsprzecznie)
niewątpliwie
W ramach tego procesu przeglądowego przedstawiono różne propozycje, z których najważniejsza niewątpliwie dotyczy zbrodni agresji.
Within the framework of the review process, various proposals have already been presented, of which the most important is indubitably that relating to the crime of aggression.
Osiągnięcie kompleksowego i ambitnego porozumienia na temat zmian w klimacie po roku 2012 jest niewątpliwie jednym z największych wyzwań dla globalnego zarządzania sprawami ekologii.
Achieving a comprehensive and ambitious post-2012 agreement on climate change is indubitably one of the greatest challenges for global environmental governance.
Niewątpliwie Europa wyrasta na lidera, nawet jeśli nie wszystko wzbudza zadowolenie.
Europe is undeniably becoming a leader, even if not everything is satisfactory.
Niewątpliwie Afryka nabrała teraz międzynarodowego wymiaru.
Africa has now undeniably taken on an international dimension.
To nowe porozumienie niewątpliwie stanowi ważny krok naprzód w stosunkach z Komisją.
This new agreement undeniably marks an important step forward in terms of relations with the Commission.
niewątpliwie (also: wyraźnie)
Rada niewątpliwie rozważy z uwagą zalecenia zawarte w tym sprawozdaniu.
The Council will definitely study the recommendations contained in the report carefully.
Wyrażę się jasno: niewątpliwie potrzebujemy teraz znaleźć rozwiązanie.
Let me be clear: we definitely need to find a solution now.
Jednym z nich jest niewątpliwie Izba, a drugim Rada.
One is definitely this House, but the other is the Council.

Context sentences for "niewątpliwie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNiewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
The directive currently in force certainly represented a first step along the way.
PolishZ drugiej strony, kwestia kabotażu jest niewątpliwie bardziej problematyczna.
On the other hand, it is obvious that the subject of cabotage is more problematic.
PolishByłoby to niewątpliwie bardzo korzystne i pożyteczne z politycznego punktu widzenia.
That would certainly be very beneficial and useful from a political point of view.
PolishMobilność studentów jest niewątpliwie głównym elementem strategii Europa 2020.
Student mobility is clearly a central component of the Europe 2020 strategy.
PolishSłusznie czy też, nie, była to niewątpliwie jedna z przyczyn zamieszek.
Whether justifiably or not, this was obviously one of the causes of the clashes.
PolishTe czynniki niewątpliwie ułatwiły rozpowszechnienie nielegalnego handlu.
All these factors have obviously facilitated the spread of illegal trafficking.
PolishWolna prasa jest niewątpliwie miarą stopnia demokracji w społeczeństwie.
A free press is irrefutably a measure of the degree of democracy in a society.
PolishNiewątpliwie gospodarki rozwijające się muszą jednocześnie dołączyć do działań.
At the same time, of course, the growing economies must do their bit.
PolishNiewątpliwie pożądane są również nowe, dodatkowe formy uczenia się przez całe życie.
The new, additional forms of so-called lifelong learning are, of course, also desirable.
PolishNiewątpliwie nie zostałem wybrany przez pana, ale zostałem wybrany przez ten Parlament.
I have certainly not been elected by you, but I have been elected by this Parliament.
PolishNiewątpliwie dość nieoczekiwanie rozmawialiśmy także o sytuacji w Grecji.
Unexpectedly, of course, there was a discussion on the situation in Greece.
PolishJednym z takich kanałów działalności jest niewątpliwie dialog międzykulturowy.
One of those activity channels is certainly an intercultural dialogue.
PolishNiewątpliwie jednym ze środków jest wzmożenie współpracy z naszymi partnerami handlowymi.
Certainly, Commissioner, stepping up work with our trading partners is one measure.
PolishPodstawowym wyzwaniem dla przemysłu kulturalnego jest niewątpliwie technologia informacyjna.
The main challenge for cultural industries is obviously information technology.
PolishNiewątpliwie nie są to kwestie łatwe ani pod względem praktycznym, ani politycznym.
Clearly, these are not easy issues, either technically or politically.
PolishWarunki te są niewątpliwie powiązane z modernizacją systemu kształcenia ogólnego.
Those conditions are most certainly linked to the modernisation of school education systems.
PolishNiewątpliwie nadszedł czas, aby wyciągnąć wnioski z sukcesów ochrony rybołówstwa.
Surely it is time to learn from the lessons of successful fish preservation and conservation.
PolishNiewątpliwie jest dużo do zrobienia, ale podążamy w dobrym kierunku.
There is a certainly a lot of work to be done, but we are going the right way.
PolishStopień nasilenia klęsk żywiołowych w ostatnich czasach niewątpliwie się zwiększył.
Natural disasters have certainly been occurring with increasingly severity in recent times.
PolishJest to niewątpliwie jedno z najstraszliwszych przejawów naruszania praw człowieka.
This is surely one of the most horrendous violations of human rights.