PL niewłaściwy
volume_up
{adjective masculine}

niewłaściwy (also: nieodpowiedni, niestosowny)
Stąd wniosek ten jest nieetyczny i niewłaściwy i wprowadza niepożądaną metodę obróbki mięsa z kurcząt.
Hence this proposal is unethical and inappropriate and is an undesirable method of treating chicken.
Sądzę jednak, iż wniosek Komisji jest z kilku powodów niewłaściwy.
However, I feel that the proposal made by the Commission is inappropriate for several reasons.
This measure is thus inappropriate.
niewłaściwy (also: nieprawidłowy, zły, błędny, niesłuszny)
Niewłaściwe zastosowanie staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.
Incorrect usage is becoming a serious threat to public health.
Od tej pory nie będzie już możliwe wprowadzanie ich w błąd niewłaściwym znakowaniem.
From now on, it will no longer be possible to deceive them with incorrect labelling.
Niewłaściwe stosowanie powoduje szkody w organizmie, ujawniające się w postaci nowotworu.
Incorrect application results in organism failures that manifest themselves as cancer.
niewłaściwy (also: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
volume_up
wrong {adj.}
Czy sądzą Państwo, że obraz ten jest katastroficzny i niewłaściwy?
Do you not think that this picture is catastrophic, and wrong?
Dlatego też jest to kompletnie niewłaściwy start.
We are therefore in completely the wrong place.
To z pewnością niewłaściwy kierunek działania.
That is indeed the wrong course to take.
niewłaściwy (also: sztuczny, nieprawidłowy, obłudny, fałszywy)
volume_up
false {adj.}
niewłaściwy (also: niestosowny)
volume_up
inapt {adj.}
niewłaściwy (also: niestosowny)
volume_up
unbecoming {adj.} [form.] (language, behaviour)
niewłaściwy (also: niestosowny)
Niemniej jednak, w mojej opinii wybór Europolu jako organu odpowiedzialnego za przekazywanie danych jest niewłaściwy.
Nonetheless, in my opinion the choice of Europol as the authority responsible for the transmission of data is unsuitable.
Przemoc wobec kobiet wywiera szkodliwy wpływ zarówno na ofiary, jak i dzieci, które dorastają w otoczeniu tak niewłaściwym dla ich rozwoju.
Violence against women has an adverse impact on both the victims and the children who grow up in such an unsuitable environment for their personal development.
niewłaściwy (also: niefortunny, niemiły, niestosowny)
niewłaściwy (also: mylny, nieprawidłowy, zły, błędny)
niewłaściwy
niewłaściwy (also: niestosowny, nienależyty)
volume_up
indecorous {adj.} [form.]
niewłaściwy (also: zły, nieodpowiedni, niepoprawny, nieważny)

Context sentences for "niewłaściwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishLekarz zdecyduje, czy lek Epoetin alfa HEXAL jest niewłaściwy dla pacjenta.
Your doctor can decide whether Epoetin alfa HEXAL is not working properly for you.
PolishNiektóre znaczące parametry są również odczytywane w niewłaściwy sposób.
There are also some significant parameters which are interpreted incorrectly.
PolishOznacza to, że zbyt często było on umieszczane gdzie popadnie i stosowane w sposób niewłaściwy.
This means it has too often been affixed willy-nilly and used improperly.
PolishLekarz zdecyduje, czy lek Abseamed jest niewłaściwy dla pacjenta.
Your doctor can decide whether Abseamed is not working properly for you.
PolishLekarz zdecyduje, czy lek Binocrit jest niewłaściwy dla pacjenta.
Your doctor can decide whether Binocrit is not working properly for you.
PolishO ile się nie mylę, to moim zdaniem zacytowała pani niewłaściwy tekst.
Mrs van den Burg, unless I am mistaken I do not think that you read out the correct text.
PolishTakie działanie, na kilka tygodni przed zasianiem maku, wysłałoby niewłaściwy sygnał polityczny.
The Afghan Government opposes it, President Karzai calling opium 'the enemy of humanity'.
PolishFrancja uznała, że schemat dawkowania produktu jest niewłaściwy.
France considered that the dosing regime of the product is not correct.
PolishProblem nie polega na tym, że pakiet był niewłaściwy, ale na tym, że jego wdrażanie było niewystarczające.
The problem is not that the package was bad, but that implementation was insufficient.
Polish– Nigdy nie należy dawać antybiotyku innej osobie, gdyż w przypadku jej choroby może okazać się niewłaściwy.
Never give your antibiotic to another person; maybe it is not adapted to her/his illness.
PolishMoim zdaniem przekazaliśmy bardzo niewłaściwy sygnał.
I think that we have given an extremely poor signal.
PolishChodzi o to, że omawiamy rzeczywisty problem, na który - moim zdaniem - udzielono odpowiedzi w niewłaściwy sposób.
More clearly, we are discussing a real problem which has been answered, in my opinion, under inadequate terms.
PolishDlatego też podkreślanie wyłącznie ryzyka stwarzanego potencjalnie przez inicjatywy obywatelskie wysyłałoby niewłaściwy sygnał.
Therefore to highlight exclusively the risks that citizens' initiatives might pose would send a bad signal.
PolishPolski poseł (nie wiem, do jakiej grupy należy) w niewłaściwy sposób skrytykował w tej Izbie naszego przewodniczącego.
A Polish Member (I do not know which Group he belongs to) criticised our President in an improper manner in this House.
PolishKonieczne jest zatem podjęcie działań mających na celu odzyskanie wszystkich środków Unii Europejskiej, jakie wykorzystano w niewłaściwy sposób.
It is therefore necessary to take action to recover all European Union money that has been misused.
PolishWydaje mi się, że czasami jest po prostu niewłaściwy czas na dany wynalazek; może trzeba dać temu jeszcze jedną szansę.
But I thought, you know, sometimes it's just not the right time for an invention; maybe it's time to give this one another shot.
PolishJeżeli dane wykorzystuje się lub przetwarza w sposób niewłaściwy, to należy prowadzić dochodzenia, zgłaszać takie fakty i walczyć z takim procederem.
If data are being used or processed improperly, it must be investigated, reported and fought robustly.
PolishŁatwo ich użyć w niewłaściwy sposób.
PolishNeupro 4 mg/ 24 h zamiast Neupro 2 mg/ 24 h) niż zalecony przez lekarza, należy usunąć niewłaściwy plaster i nakleić odpowiedni.
Neupro 4 mg/24 h instead of Neupro 2 mg/24 h) than your doctor told you to, remove the different patch and apply the accurate one.
PolishNiemal połowa obywateli Europy uważa, że sposób, w jaki społeczeństwo traktuje tych ludzi jest niewłaściwy, właśnie dlatego, że są bezbronni.
Nearly half of Europeans think that the way society treats these people is negative, precisely because they are vulnerable.