PL niezachwiany
volume_up
{adjective masculine}

1. general

niezachwiany (also: nieustępliwy)
volume_up
pertinacious {adj.} [form.]
niezachwiany
volume_up
unflinching {adj.} (courage,commitment,person)
niezachwiany (also: niezłomny, bezgraniczny)
niezachwiany (also: uporczywy)
Unia Europejska musi teraz niezachwianie dążyć do osiągnięcia przekonującego rezultatu na konferencji w Cancún.
The European Union now needs to be unwavering in its commitment to achieving a convincing result at the Cancún Summit.
Poparliśmy jego umiarkowanie, jego gotowość do dialogu oraz niezachwianą wierność zasadzie niestosowania przemocy.
We supported his middle way, his willingness to enter into dialogue and his unwavering commitment to non-violence.
Przekazałem panu Pötteringowi moje najserdeczniejsze życzenia teraz, gdy opuszcza swój urząd; pełnił swoją funkcję z niespotykaną godnością i z niezachwianą wiarą w Europę.
I send Mr Pöttering my best wishes now that he is leaving office; he has carried out his role with extraordinary dignity and with an unwavering belief in Europe.
niezachwiany (also: nierozerwalny)
niezachwiany (also: solidny, tęgi, mocny, silny)
volume_up
sturdy {adj.}
niezachwiany (also: stały, niezmienny)
niezachwiany (also: niewzruszony)
Z naszej strony będziemy z niezachwianą determinacją kontynuować walkę z neoliberalizmem, federalizmem i militaryzmem Unii Europejskiej.
For our part, we will continue, with unshakable determination, to fight neoliberalism, federalism and militarism within the European Union.
niezachwiany (also: niewzruszony)
niezachwiany (also: niewzruszony, nieulegający wpływom)

2. "decyzja, opinia"

niezachwiany (also: niezmienny, niezłomny)
volume_up
immovable {adj.} (unchanging)