"niezasadny" English translation


Showing results for "zasadny". "niezasadny" is currently not in our dictionary.
PL

"niezasadny" in English

PL zasadny
volume_up
{adjective masculine}

Byłoby rzeczą bardzo zasadną, abyśmy usłyszeli szczegóły o tych nieprawidłowościach.
We are surely justified in wanting to hear details of these improprieties.
Ich nieobecność jest zasadna, ponieważ mińscy posłowie nie zostali wybrani w wolnych wyborach.
Their absence is justified because MPs in Minsk are not elected freely.
Wydaje się zasadne poparcie dla idei powstania dwóch portali internetowych e-sprawiedliwość.
Support for the idea of creating two e-justice Internet portals seems justified.
Według naszych służb prawnych, wybór podstawy prawnej przez Komisję jest zasadny.
According to our Legal Service, the Commission's choice of legal basis is legitimate.
Jest to szczególnie zasadne w dzisiejszych uwarunkowaniach formalno-prawnych.
This is especially legitimate in the formal and legal conditions of today.
Obywatele Egiptu doczekali się ziszczenia swych zasadnych oczekiwań.
The people of Egypt are seeing their legitimate expectations met.