"niezbędny" English translation

PL

"niezbędny" in English

PL

niezbędny {adjective masculine}

volume_up
Tą rezolucją ustawodawczą EBI czyni zatem niezbędny krok naprzód.
With this legislative resolution, the EIB is therefore taking an essential step.
Rynek wewnętrzny jest niezbędny z punktu widzenia wzrostu i zatrudnienia.
The internal market is essential for growth and employment.
Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju tej działalności.
This is an essential condition for its sustainable development.
niezbędny (also: nieodzowny)
Wskrzeszenie woli politycznej w tym przedmiocie jest zatem niezbędne dla powodzenia polityki WPBiO.
Restoring political will in this respect is thus indispensable for a successful CSDP.
Dlatego niezbędne jest dokonywanie rygorystycznej i powtarzającej się oceny bezpieczeństwa danych.
A strict, recurrent review of data security is therefore indispensable.
Niezbędne jest również rozpoczęcie debaty społecznej i organizowanie kampanii edukacyjnych.
Launching a social debate and organising educational campaigns are likewise indispensable.
niezbędny (also: konieczny, potrzebny)
niezbędny (also: nieodzowny)
Moim zdaniem jest to warunek niezbędny do uzyskania poparcia miejscowej ludności.
To me, that seems to be the first prerequisite if we are to gain the support of the local population.
Jest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju tej działalności.
This is a prerequisite for sustainable fisheries development.
Zdrowy system bankowy stanowi warunek niezbędny do przeprowadzenia trwałej naprawy gospodarczej.
A healthy banking system is a prerequisite for a sustainable economic recovery.
niezbędny
Zatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.
To be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Jeśli więc chcemy wzrostu i zatrudnienia, musimy mieć niezbędną infrastrukturę i odpowiednie systemy transportowe.
If we want growth and employment, therefore, we must have the requisite infrastructure and decent transport systems.
Chciałabym podkreślić, że nie można ich do tego zmusić, należy zapewnić im prawdziwą możliwość wyboru, a w tym kontekście niezbędny jest proces uczenia się przez całe życie.
I would like to emphasise that they cannot be forced to work longer, they must have a real opportunity to choose, and lifelong learning is necessary for this.
W dobie oszczędności podatkowych krok taki jest absolutnie niezbędny.
In these times of fiscal austerity, it seems to me that this is indeed necessary.
Jest to środek bardzo ważny i niezbędny, ale jest niedostateczny.
This is a very important and necessary measure, but it is not sufficient.
To niezbędny krok na drodze do przystąpienia do strefy Schengen.
This is a necessary step with the prospect of accession to the Schengen area.
Wymiar europejski jest w istocie niezbędny z dwóch kluczowych powodów.
The European dimension is absolutely vital for two main reasons.
Jest to również niezbędny krok w kierunku przywrócenia wiarygodności Unii Europejskiej.
It is also a vital step towards restoring the European Union's credibility.
Poza kluczowym znaczeniem dorsz jest także niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu.
In addition to being a key catch, cod is also vital to the proper functioning of the ecosystem.

Synonyms (Polish) for "niezbędny":

niezbędny

Context sentences for "niezbędny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJest to także niezbędny warunek rychłego uruchomienia Służby Działań Zewnętrznych.
That is also a pre-condition for the External Action Service to start operating very soon.
PolishOpowiadamy się za silną WPR, która posiada budżet niezbędny dla realizacji jej celów.
We are in favour of a strong CAP that has the budget it needs to achieve its objectives.
PolishUważamy, że niezbędny jest pewien stopień regulacji, szczególnie w stosunku do dzieci.
We think there has to be a degree of regulation, in particular in relation to children.
PolishW tym regionie niezbędny jest dalszy rozwój gospodarczy i umowy o wymianie kulturalnej.
The region needs to increase its economic development and cultural exchange agreements.
PolishPróg niezbędny dla uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej jest niezmiernie wysoki.
The threshold for mobilising the European Union Solidarity Fund is extremely high.
PolishIch udział jest niezbędny do przekształcenia nowego systemu w bardziej skuteczny niż obecnie.
These actors are crucial to making the new system more effective than the current one.
PolishPomaga on również tworzyć kapitał społeczny, który jest niezbędny dla realizacji polityki państwa.
It also helps build the social capital that public policies need to succeed.
PolishNiezbędny w takich przypadkach sprzęt i leki powinny być łatwo dostępne.
Appropriate treatment and equipment should be readily available.
PolishJest to strategiczny wymóg niezbędny dla powstania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
It is a strategic precondition for the genuine establishment of a Single European Sky.
PolishStaje się wręcz niezbędny dla naszych miast i dla środowiska naturalnego.
They are a necessity for our cities and for the environment.
PolishDalszy rozwój jest też niezbędny w obszarze wzajemnego uznawania dyplomów w dziedzinie sztuki.
Further progress is also needed in the area of the mutual recognition of diplomas in art studies.
PolishDlatego też niezbędny jest izolacyjny sprzęt ochrony dróg oddechowych.
That is why self-contained breathing equipment is needed.
PolishTrzeci niezbędny warunek stanowi zintensyfikowanie procesu pokojowego.
The third requirement is to intensify the peace process.
PolishW tej kwestii pana wkład, panie Dimas, jest niezbędny.
In this respect, your own contribution, Mr Dimas, has been substantial.
PolishJest to strategiczny wymóg niezbędny do powstania jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
This is a strategic requirement for a real Single European Sky.
PolishPotrzebujemy helu, który jest niezbędny, aby zejść głęboko.
We need helium, and the helium is what we really need to go deep.
PolishJest to warunek niezbędny do zrównoważonego rozwoju rybołówstwa.
This is a sine qua non of sustainable fisheries development.
PolishJest to również istotny wymóg niezbędny do przystąpienia do UE.
It is also an important requirement for accession to the EU.
PolishPo drugie niezbędny jest przejrzysty i sprawiedliwy dostęp do sieci.
Secondly, we need transparent and fair network access.
PolishUważamy, że niezbędny jest jeden spójny dokument zapewniający lepszy nadzór rynku.
We believe that there is a need for a single coherent umbrella to ensure that more market surveillance is carried out.