"niezliczony" English translation

PL

"niezliczony" in English

PL niezliczony
volume_up
{adjective masculine}

Właśnie dlatego w Irlandii mamy niezliczone protesty - i to całkowicie uzasadnione - dotyczące likwidacji lokalnych szpitali i lokalnych usług.
That is why we have endless protests - and very valid protests - in Ireland about the closure of local hospitals and local services.
niezliczony (also: bez liku)
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
Innumerable irregularities were found in those areas in various Member States during 2009.
Może to brzmieć jak oczywistość, w praktyce jednak pojawiły się niezliczone trudności.
This may sound obvious, but in practice, there have been innumerable difficulties.
We wspomnianych dziedzinach w poszczególnych państwach członkowskich stwierdzono w 2009 roku niezliczone nieprawidłowości.
Innumerable irregularities were found in the areas mentioned in various Member States during 2009.
niezliczony (also: nieprzebrany, miriadowy, nieprzeliczony)
volume_up
myriad {adj.}
Problem częściowo tkwi w tym, że te niezliczone ilości przepisów mogą być różnie interpretowane przez poszczególnych inspektorów.
Part of the problem is that interpretation of the myriad rules can vary from one inspector to another.
Ten znak może reprezentować to wszystko i uwidocznić niezliczone przejawy europejskiej tożsamości, jakie z biegiem czasu wnosiły państwa członkowskie.
This label can represent all of this and highlight all the myriad forms of European identity that the Member States have contributed over time.
Reakcja Komisji nie może uwzględniać niezliczonej liczby środków, ale musi koncentrować się na prawdziwym wyzwaniu, którym jest zatrudnienie.
The Commission's response must not consist of a myriad of measures, but must concentrate on the real challenge, which is employment.
niezliczony
niezliczony (also: ludny, nieprzebrany, rojny)
niezliczony
volume_up
uncountable {adj.} (innumerable)
niezliczony (also: nieprzebrany, bez liku)
Mówiono o turystyce socjalnej i niezliczonej liczbie innych problemów.
There was talk of welfare tourism and countless other problems.
W kwestiach językowych, zasada ta naruszona została niezliczoną ilość razy.
On the linguistic front, this has already been infringed countless times.
Sądzę, że Internet wzbogacił życie Europejczyków na niezliczone sposoby.
I believe the Internet has enhanced Europeans' lives in countless ways.

Context sentences for "niezliczony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNajmniejszy rozmnoży się na tysiące, a maluczki poczet w naród niezliczony.
The little one shall become a thousand, and the small one a strong nation; I, Jehovah, will hasten it in its time.
PolishAlbowiem naród przyciągnął do ziemi mojej mocny a niezliczony; zęby jego zęby lwie, a trzonowe zęby jako lwa srogiego.
For a nation is come up upon my land, strong, and without number; his teeth are the teeth of a lion, and he hath the jaw-teeth of a lioness.