"no" English translation

PL

"no" in English

volume_up
no {interj.}
EN

"no" in Polish

volume_up
no {pron.}
PL
volume_up
no {part.}
PL
volume_up
no. {noun} [abbreviation]
PL
PL

no {interjection}

volume_up
1. colloquial
no
No wiecie, była pełna szyku, a jednocześnie wiecznie zafrasowana.
You know, she was very chic, but she was very filled with ennui, you know.
Ale potem przestałem, bo pomyślałem "O, no wiesz, zrobiłem to.
But then I stopped, because I figured, "Oh, you know, I made it.
. ~~~ No ale wiecie, musiał to wszystko umieć.
Not all at the same time -- but he had to, you know, do all of those things.
no (also: cóż)
No cóż, wykonywali pracę na rzecz demokracji i swobody wypowiedzi.
Well, it was working for democracy and for the freedom of speech.
No więc, oczywiście postanawiasz przewiosłować przez Pacyfik.
Well, naturally, you decide to row across the Pacific.
No cóż, zaczęło się dość niezwykle. ~~~ Śledziłem kursy giełdowe.
Well actually I started, oddly enough, studying stock market prices.
No cóż, wykonywali pracę na rzecz demokracji i swobody wypowiedzi.
Well, it was working for democracy and for the freedom of speech.
No więc, oczywiście postanawiasz przewiosłować przez Pacyfik.
Well, naturally, you decide to row across the Pacific.
No cóż, zaczęło się dość niezwykle. ~~~ Śledziłem kursy giełdowe.
Well actually I started, oddly enough, studying stock market prices.
no (also: tak)
volume_up
yeah {part.} [coll.]
(Brawa) No tak, ale oczywiście setki osób przyczyniło się do urzeczywistnienia tegoż.
(Applause) Yeah, but there were hundreds of individuals, obviously, who made that a reality.
SW: No tak, bardzo śmieszne Einstein.
SW: Yeah, yeah. ~~~ That was pretty funny, Einstein.
(Śmiech) (Brawa) Joshua Klein: No tak.
(Laughter) (Applause) Joshua Klein: Yeah, yeah.
no
volume_up
yep {part.} [coll.]
no (also: tak, owszem, tak jest)
Przejściowo, na drodze, no właśnie, do całkowitego wycofania udziałów.
Transitionally, on the way - yes, that is right - to a full withdrawal of involvement.
Propagowali hasło: diversity yes, intolerance no.
Their slogan was diversity yes, intolerance no.
No cóż, tak, dokładnie do tego sprowadza się ta cała debata!
Well, yes, that is precisely what this entire debate is about!
EN

no {pronoun}

volume_up
no (also: none, neither)
No European, no child of Western civilisation, no civilised human being could disagree.
Nie może temu zaprzeczyć żaden Europejczyk, żaden syn cywilizacji zachodniej, żaden cywilizowany człowiek.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
Takie są fakty i żaden dokument prawny, ani żaden proponowany akt prawny nie mogą im zaprzeczyć.
No true European and no true democrat can, in all conscience, support these candidates.
Żaden prawdziwy Europejczyk, żaden prawdziwy demokrata nie może świadomie popierać tych kandydatów.

Context sentences for "no" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNo i? ~~~ No i zrobiłem swoje dla królowej i dla kraju, teraz pracuję dla siebie.
Boy: So? Marcus: So I've done my bit for Queen and country, now I work for myself.
PolishLawrence powiedział, no nie, że będzie miał ze sobą..... transport prochów, no nie?
Lawrence says, right, he's going to be carrying..... a load of drugs, right?
PolishFresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstraße 36, A- 8055 Graz, Austria Tel- No
Fresenius Kabi Austria GmbH, Hafnerstraße 36, A-8055 Graz, Austria Tel-No.:
Polish. ~~~ No ale wiecie, musiał to wszystko umieć.
Not all at the same time -- but he had to, you know, do all of those things.
PolishNa przykład południowa Ameryka i Afryka mogą być pod wieloma względami podobne, no nie?
You see that South America and Africa may be connected in a certain way, right?
PolishNo i to była dla mnie prawdziwa zagadka, jako pewnego rodzaju badaczki ludzkiej natury.
And so this has been a real puzzle to me as a sort of scholar of human nature.
PolishTakeda Italia Farmaceutici SpA, Via Crosa, 86, I- 28065 Cerano (NO), Włochy.
Takeda Italia Farmaceutici SpA, Via Crosa, 86, I-28065 Cerano (NO), Italy.
Polish., Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO), Włochy.
Takeda Italia Farmaceutici S. p. A Via Crosa, 86 28065 Cerano (NO) Italy
PolishPrzedawkowanie preparatu INOmax przejawia się zwiększeniem stężenia methemoglobiny i NO2.
Overdose with INOmax will be manifest by elevations in methaemoglobin and NO2.
PolishNo i tak zaczęto rozważać używanie elektryczności do wywoływania drgawek.
And so people begin thinking in terms of electricity to produce convulsions.
PolishNo i ta kobieta mówi: - Mój brat nigdy nie dostał wizytówki. ~~~ Doskonale wiem, dlaczego.
And this woman says, "My brother's never gotten a card, and I know exactly why.
PolishNo i jak nic z tego nie wyjdzie, może sobie odlecieć na wesołą fiestę.
And, of course, if all else fails, you can just run off and enjoy a fun fiesta.
PolishNo i wtedy, jako że te młode są w moich zbiorach, rozciąłem je i zajrzałem do środka.
And then, because the juveniles are in my collection, I cut them open and look inside.
Polish*** No, l think you`re just looking for an answer for something so horrible it has none.
No, I think you`re just looking for an answer for something so horrible it has none.
PolishNo i jak zapewnimy przejrzystość w zarządzaniu pomocą na rzecz rozwoju?
Also, how are we to ensure transparency in the management of development aid?
PolishNo to teraz jesteście już gotowi na tą dobrą wieść, która może ocalić świat.
So, now you're ready for the good news that I said might save the world.
PolishNo więc chciałbym przedstawić wam moją krótką opowieść o tym, czego się dowiedziałem.
And so, I want to kind of go through my little story of what I found out.
PolishBox 133 NO- 1325 Lysaker Norwegia
SANOFI-AVENTIS NORGE AS Strandveien 15 P. O. Box 133 NO-1325 Lysaker
PolishKarmi ce matki powinny zachowa ostro no podczas za ywania leku Kentera.
Caution should be exercised when using Kentera when you are breast feeding.
PolishTrudno to zrozumieć, no bo czy drogi kończą się na granicy państwa?
This is difficult to understand, for when do roads ever stop at national borders?