"nowy" English translation

PL

"nowy" in English

volume_up
nowy {adj. m}

PL nowy
volume_up
{masculine}

nowy
volume_up
freshman {noun} [Amer.] [fig.] (in Congress, in firm)
Co roku pokazuję nowym studentom Instytutu Technologii w Massachusetts układ okresowy z napisem "Witajcie w Instytucie Technologii w Massachusetts.
Every year for the incoming freshman class at MIT, I have a periodic table made that says, "Welcome to MIT.
Badanie Amerykańskich uczonych wykazało, że 61% nowych studentów ma uszkodzony słuch przez nadużywanie słuchawek.
One study at an American university found that 61 percent of college freshmen had damaged hearing as a result of headphone abuse.

Context sentences for "nowy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUżywając ówcześnie najnowszych osiągnięć technologicznych by rozpocząć nowy etap.
We always used then the latest generation of technology to create the next generation.
PolishDziś rozmawiamy o tym, jak możemy dać nowy impuls rynkowi wewnętrznemu.
Today, we are discussing how we can bring some momentum to the internal market.
PolishNa początku tytułu III Traktatu EWEA dodaje się następujący nowy rozdział:
The following chapter shall be inserted at the beginning of Title III of the EAEC Treaty:
PolishWierzę, że razem uda nam się zaplanować nowy proces budżetowy.
I believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
PolishTo jest nowy ruch, którym teraz przewodniczę, to ruch i ambicja mojego życia.
That's the movement at the moment I'm driving, and that's the movement and ambition of my life.
PolishSpołeczność międzynarodowa musi pilnie na nowo przemyśleć tę sprawę i stworzyć nowy plan działań.
An urgent rethink and replanning by the international community is essential.
PolishNie można oczekiwać, że w przeciągu kilku miesięcy powstanie nowy pomysł.
You cannot expect them to conjure up something within a few months.
PolishJest to nowy obszar w którym państwa członkowskie nie mogą działać w pojedynkę.
This is an area in which the Member States cannot act alone.
PolishPodobnie jak w XIX wieku, Czesi przystępują do tej debaty jako uczestnik nowy i niewielki.
Just as in the 19th century, the Czechs are entering this debate as a young and small Member.
PolishNowy ust.
There is one point I would like to raise following the debate in committee.
PolishPomoc państwa umożliwiłaby wyposażenie kopalń w nowy sprzęt, co zapewniłoby bezpieczeństwo zatrudnienia.
State aid would allow these facilities to be retrofitted to ensure job security.
PolishMiędzy tem powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa;
And all the people answered together, and said, All that Jehovah hath spoken we will do.
PolishTe dwie rzeczy zapowiadały nowy rodzaj muzyki który pasował do tego typu sal.
So those two things combined meant that a different kind of music worked best in these kind of halls.
PolishZgłosić się do lekarza lub pielęgniarki celem wymiany wstrzykiwacza na nowy.
Please contact your doctor or nurse for a replacement pen.
PolishByć może nowy Komisarz będzie miał nową sposobność podjęcia działań w tym obszarze.
I would like to ask you to take the problem seriously.
PolishCieszy mnie, że Komisja Europejska wchodzi w nowy rok z solidnym programem prac.
I welcome the fact that the European Commission is starting the coming year with a substantial work programme.
PolishProces zachodzący w urządzeniu warstwa po warstwie buduje nowy produkt.
And a process that would happen in the machine would mean layer by layer that product would be built.
PolishChociaż problem sektora bananów nie jest nowy, to finansowanie BAM jest w dalszym ciągu problemem.
Although the banana question is a long-standing issue, financing the BAM remains problematic.
PolishAle tu pojawia się nowy problem -- pracujemy nad setką projektów.
But then we had a problem because then we had over 100 projects.
PolishNowy link nie jest brany pod uwagę przy obliczaniu rankingu PageRank.
(For example, if a spammer includes a link in your comments like this: