"numer" English translation

PL

"numer" in English

PL

numer {masculine}

volume_up
numer (also: liczba, ilość, cyfra, lik)
Jeśli chcesz dodać numery stron do dokumentu, kliknij Wstaw i wskaż kursorem myszy Numer strony.
If you'd like to add page numbers to a document, click the Insert menu and mouse over Page number.
Numer pięć, jeden z moich ulubionych: Odwrócenie pola magnetycznego Ziemi.
Number five, one of my favorites: reversal of the Earth's magnetic field.
Należy rozważyć wymianę inhalatora, jeżeli licznik wskazuje numer 020.
Patients should consider getting a replacement when the counter shows the number 020.
Jednak dla mnie największym problemem jest punkt numer 6: podstawa alokacji; innymi słowy pojemność samolotu (ATK) względem ładunku handlowego (RTK).
But for me the big issue is number 6: the allocation basis; in other words, ATK versus RTK.
Powinniśmy się skupić na dalszych działaniach, a nie tylko na samym numerze interwencyjnym.
The issue that we should focus on is not just the hotline itself, but the follow-up.
Problem numer jeden: Wyobraźmy sobie, jak potencjalny wróg ogłasza, że buduje jednostkę cyberwojenną ale tylko na potrzeby obronne kraju.
The first issue: Imagine a potential enemy announcing they're building a cyberwar unit, but only for their country's defense.
Kupując rzeczy online podaje się imię, adres numer karty i kody zabezpieczające.
Because when you do purchases in online stores, you will be typing in your name, the delivery address, your credit card number and the credit card security codes.
Pytanie numer 4: przymusowa prostytucja i przemycanie ludzi są naruszeniem podstawowych praw i są jednym z rodzajów zorganizowanej przestępczości.
Question No 4: forced prostitution and trafficking in human beings are a violation of fundamental rights and are one type of organised crime.
Programy te mogą służyć m.in. do usuwania danych z komputera, kradzieży informacji osobistych (np. numerów kart kredytowych i haseł) oraz modyfikowania wyników wyszukiwania.
For more information on these types of sites, please visit StopBadware.org
numer (also: cyfra)
numer (also: wyczyn, chwyt)
W dawnych czasach kina niemego -- tutaj, w pamiętnej scenie Harold Lloyd wiszący na wskazówkach zegara -- wielu aktorów z tamtych lat wykonywało swoje własne numery kaskaderskie.
In the old days of the silent movies -- Harold Lloyd here, hanging famously from the clock hands -- a lot of these guys did their own stunts.

Context sentences for "numer" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPytanie numer 2: ochrona ofiar przemytu jest obowiązkiem praw człowieka.
Question No 2: the protection of victims of trafficking is a human rights duty.
PolishObecnie numer interwencyjny 116 000 w pełni działa jedynie w 12 państwach członkowskich.
At the moment, the 116 000 hotline is fully operational only in 12 Member States.
PolishNie, to jest poprawka ustna do poprawki numer 7, po ustępie 45.
Mr Albertini, no, it is the oral amendment to Amendment 7 after paragraph 45.
PolishMoim zdaniem niezwykle ważne było głosowanie nad poprawką numer 3 i głosowanie ostateczne.
The vote on Amendment 3 and the final vote were, in my view, extremely important.
PolishAby przenieść wiersze:Zaznacz wiersz, który chcesz przenieść, klikając jego numer.
Drag and Drop allows you to move selected cells or rows without having to copy and paste.
Polishna piśmie - (GA) Bezpieczeństwo dostaw żywności jest dziś tematem numer jeden.
in writing. - (GA) Security of food supply is a major concern today.
PolishProblemem numer dwa jest to, że używamy naszej planety niesprawiedliwie.
The second problem is that the planet that we have is being used in wildly unfair ways.
PolishTo nie jest tak, że rząd daje nam numer konta, a my przelewamy środki.
It is not just that the government gives us an account and we just transfer the money.
PolishI zostaje pytanie numer trzy: może wprowadzimy kary za głupotę i grzech arogancji?
That leaves me with question three: how about having penalties for stupidity and the sin of arrogance?
PolishRozporządzenie (WE) nr 1049/2001 zostanie teraz uaktualnione do, można by powiedzieć, "wersji numer dwa”.
Regulation (EC) No 1049/2001 will now be updated to 'version two', one might say.
PolishMożesz edytować szczegółowe informacje, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, kategoria i witryna:.
You can edit details such as its name, address, phone, category or website:
PolishLicznik wskazuje numer dawki do cyfry 0, cyfry od 5 do 0 pojawiają się w kolorze
It counts down to 0 and numbers 5 to 0 will appear in red to warn you when there are only a few doses left.
Polish. ~~~ Numer jeden. ~~~ Astma. ~~~ Dwa.
80 to 90 percent of their time was spent on five things.
PolishMoje sprawozdanie pierwotnie zawierało dwa punkty - numer 5 i 17 - dotyczące tej kontroli.
My report originally included two paragraphs - numbers 5 and 17 - relating to parliamentary scrutiny.
Polish− Zaleca się, by w miarę możliwości zapisywać nazwę i numer serii każdej dawki podawanego leku BeneFIX.
It is recommended that, whenever possible, every time you use BeneFIX, the name and batch
PolishMożesz edytować szczegółowe informacje, takie jak nazwa, adres, numer telefonu, kategoria i witryna firmy:.
You can edit details such as the business name, address, phone, category, or website:
PolishPopieram poprawkę numer dwa włączającą partnerów społecznych we wdrażanie rozporządzenia.
I support the second amendment, which includes social partners in the implementation of the regulation.
PolishCel numer 2 musi zostać utrzymany, ponieważ jest bardzo jasno określony.
Objective 2 must be retained, because it is very clear.
PolishTu właśnie docieracie, gdy dzwonicie pod wasz lokalny numer 311.
It's generally where you will get if you call 311 in your city.
PolishWidać numer rejestracyjny kończący się na 78RUS.
And you can actually see that the license plate of the Samara ends in 78RUS.