"o" English translation

PL

"o" in English

volume_up
o {adv.}
EN
volume_up
o {prp.}
volume_up
o {interj.}
EN
volume_up
o! {interj.}
EN
PL

o {adverb}

volume_up
Nie chodzi tu o zabronienie prostytucji lub o dyskryminację pracowników sektora usług seksualnych.
This is not about the ban on prostitution or discrimination against sex workers.
Mówię tu o sytuacji w zakresie spraw karnych przeciwko urzędnikom Komisji.
This is the situation regarding criminal cases against Commission officials.
Przewodniczący Pöttering zbyt pochopnie zapewnił o braku głosów przeciwnych.
President Pöttering has been hasty in asserting that there were no votes against.

Context sentences for "o" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishTak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
In fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
PolishKomuś gdzieś się świetnie powodzi, lecz z pewnością nie chodzi tu o producentów.
Someone, somewhere, is doing very nicely, but it certainly is not the producer.
PolishW doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.
There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.
PolishJeśli chodzi o ust.
We will be replacing 40% of the GNP, and we need to take responsibility for that!
PolishDlatego właśnie UE i Czarnogóra podpisały układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.
The EU and Montenegro therefore signed a Stabilisation and Association Agreement.
PolishŚwiadczą o tym rosyjskie wypowiedzi o uprzywilejowanych interesach w sąsiedztwie.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
PolishNa koniec poruszę sprawę stabilności finansowej, o której wspomniał pan Sarkozy.
Lastly, there is the matter of financial stability, to which Mr Sarkozy referred.
PolishChorobę tę wywołuje zakażenie pospolitym grzybem (drożdżami) o nazwie Candida.
This disease is caused by infection with a common fungus (yeast) called Candida.
PolishWniosek o konsultację w zakresie immunitetu oraz przywilejów Antonio Di Pietro (
Request for consultation on the immunity and privileges of Antonio Di Pietro (
PolishETS jest bardziej skuteczny niż podatki, jeśli chodzi o osiągnięcie celów emisji.
ETS is much more effective than taxes in actually reaching our emissions targets.
PolishWalka o prawa człowieka i obywatela była zawsze moją podstawową zasadą działania.
The fight for human and civil rights has always been at the heart of my activity.
PolishWspominam o tym, gdyż jest to także ważne w kontekście naszej dzisiejszej debaty.
I mention this because it is also important in the context of our debate today.
PolishTeraz chodzi o zachowanie naszego własnego gatunku, naszego własnego ekosystemu.
It is a question of the preservation of our own species, of our own ecosystem.
PolishJesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
We are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
PolishComiesięczne dane o poziomie bezrobocia w Unii są coraz bardziej przygnębiające.
Monthly data on the level of unemployment in the Union is increasingly depressing.
PolishDlatego z ubolewaniem przyjmuję informację o problemach finansowych grupy AKP.
I am therefore sorry to learn of the financial problems affecting the ACP Group.
PolishKiedy myślimy o wspólnej polityce rolnej, myślimy o rolnictwie na olbrzymią skalę.
When we think of the common agricultural policy, we think of mega-scale farming.
PolishZarówno Grecja, jak i Irlandia musiały zwrócić się o pomoc do Unii Europejskiej.
Both Greece and Ireland have had to turn to the European Union for assistance.
PolishMówi się w niej o godności człowieka i zakazie poniżającego i okrutnego karania.
In it we refer to human dignity and the ban on degrading and cruel punishment.
PolishKraje Zatoki Perskiej są niezwykle ważnym aktorem, jeśli chodzi o proces pokojowy.
The Persian Gulf countries are extremely important players in the peace process.