"obawa" English translation

PL

"obawa" in English

PL obawa
volume_up
{feminine}

1. general

obawa (also: strach, lęk, bojaźń, przestrach)
volume_up
fear {noun}
Protekcjonizm, nacjonalizacja oraz obawa przed globalizacją nam nie pomogą.
Protectionism, nationalisation and fear of globalisation will not help us.
Jest obawa, że dzisiaj takiej większości może nie być.
There is a fear that there may not be such a majority, today.
Istnieje obawa, że podmiot, pospiesznie zaaprobowany przez niektóre państwa, okaże się kolejną porażką.
There is a fear that the entity that some hastened to recognise is another failure.
Również Fukushima będzie przez wiele kolejnych lat przyczyną obaw.
Fukushima will also be a source of anxiety for years to come.
Jako uzasadnienie podały troskę i obawę o niepogarszanie stosunków z Rosją.
The reason they gave was their concern and anxiety that relations with Russia should not deteriorate.
Przedmioty które projektuję, mogą posłużyć do wyrażenia wszelkich emocji, od admiracji i pożądania, po niepokój i obawę.
So they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.
obawa (also: niepokój)
volume_up
anxiousness {noun} (apprehension)
Głosowałam za przedmiotowym sprawozdaniem, pomimo pewnych obaw i zastrzeżeń, co do jego ogólnego wydźwięku.
I voted in support of this report despite some misgivings and concern with the overall thrust of the report.
Dlatego, choć rozumiem i podzielam niektóre z wyrażonych obaw, mogę jedynie wyrazić poparcie dla sprawozdania pana posła Parisha.
As a result, while understanding and sharing some of the misgivings, I can only support Mr Parish's report.
Po dwóch latach impasu i obaw instytucjonalnych, Unia Europejska przygotowała sobie narzędzia, których potrzebuje, aby skutecznie działać.
After two years of deadlock and institutional misgivings, the European Union has given itself the tools it needs to function effectively.
obawa (also: trwoga)
volume_up
trepidation {noun} [form.]
Zaczynam za każdym razem z taką samą obawą.
So I approach it with the same trepidation.
Dania jest takim krajem, a w związku z tym wszystkie środki UE w zakresie prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumenta są traktowane z obawą.
Denmark is one such country, and thus all EU measures in the field of consumer legislation are regarded with apprehension.
Do aktualnej politycznej i społecznej sytuacji na Białorusi odnoszę się z obawą, lecz muszę powiedzieć, że również z nadzieją.
I view the prevailing political and social situation in Belarus with a certain amount of apprehension but, I should say, also with a great deal of hope.
Po drugie, obecny nastrój w Europie to stan obaw: ceny mieszkań w niektórych krajach wciąż spadają, a ludzie gromadzą oszczędności.
Secondly, the current mood in Europe is one of apprehension: housing prices continue to tumble in some countries and people are hoarding their savings.
Istnieje rzeczywiście wielka obawa dotycząca zwiększenia napięć w regionie.
There is indeed tremendous concern about the escalating tension in the region.
Nasza obawa dotyczyła tzw. deinstytucjonalizacji tych dzieci.
Our concern was the deinstitutionalisation of those children.
Realną obawą służb bezpieczeństwa jest tworzenie wirusów.
The real concern that security departments have is designer viruses.
Bez wątpienia istnieje obawa o wzrost protekcjonizmu, dlatego też jesteśmy wszyscy świadomi wyzwań, jakie przed nami stoją.
There is no doubt that there is a fear of rising protectionism, so we are all very well aware of the challenges ahead of us.
Nie mam wątpliwości, że przekonanie naszego partnera zza Atlantyku o słuszności naszych konkretnych obaw nie będzie łatwe.
I have no doubt that it will not be easy to convince our partner across the Atlantic of our concerns in detail.
Najpierw ogólnie odpowiem wszystkim tym, którzy wyrazili wątpliwości co do potrzeby wzmocnienia Europolu, tym, którzy mówili o woli ludu i obawach obywateli.
Firstly I will give a general reply to all those who have expressed doubts about the need to strengthen Europol, those who have spoken about the will of the people and the concerns of citizens.

2. psychology

obawa (also: niepokój, lęk)
volume_up
angst {noun}
Pani przewodnicząca! Być może oprócz niepokoju i obaw związanych z sytuacją sektora bankowego pojawia się jednak jakaś nadzieja.
Madam President, amidst the angst and concern about the banking sector there is perhaps some hope.
Przedmioty które projektuję, mogą posłużyć do wyrażenia wszelkich emocji, od admiracji i pożądania, po niepokój i obawę.
So they can express everything from admiration and lust to anxiety and angst.

Context sentences for "obawa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDręczy mnie jednak obawa, że tego rodzaju interwencja może nie przynieść rozwiązania.
I have a nagging worry that such intervention may not be the solution.
PolishJestem ciekaw, czy czasem nie daje ci spać obawa, że otworzyłeś puszkę Pandory.
And I'm just curious whether you sometimes lie awake in the night worrying that you've opened Pandora's box.
PolishPo drugie, panuje poważna obawa, czy Europa pośpieszy tym razem z pomocą.
Secondly, people are very concerned because of the uncertainty about Europe's willingness to help this time round.
PolishNiektóre kraje, włącznie z moim, z obawą czekały z boku.
Some countries, my own included, waited anxiously outside.
PolishPomimo całej władzy, całego bogactwa był sam, kiedy w końcu umarł - ziściła się jego największa obawa.
Despite all that power, all that wealth, he was alone when he finally died -- his ultimate terror realized.
PolishNiepokoimy się o mniejszości mieszkające w innych częściach Serbii, które z obawą śledzą te wydarzenia.
We are concerned for the minorities living in other areas of Serbia who are anxiously following these events.
PolishZ taką właśnie sytuacją mieliśmy do czynienia w przypadku mechanizmu czystego rozwoju, dlatego państwa obawa jest słuszna.
This has happened with CDMs, by the way, and so your comment is right.
PolishDlaczego jest taka obawa, skoro tak wiele mówimy o demokracji?
Why so, when we talk so much about democracy?
Polish. ~~~ I właśnie obawa była początkiem wszystkiego.
I got a D in pottery, which was the one thing that I did get -- which was useful, obviously.
PolishObawa o zyski sprawia, że konkurencyjność koncernów międzynarodowych zyskuje pierwszeństwo przed wszystkim innym.
Preoccupation with profit makes the competitiveness of the EU's multinationals a priority above all the others.
PolishKończę już truć, jeszcze tylko jedna uwaga, a raczej obawa.
I don't think anybody does it intentionally, but there were people there literally talking about, "Well, how much will they get?"
PolishIstnieje obawa, że brak takiego mechanizmu ochronnego uniemożliwi właścicielom gospodarstw niedochodowych przetrwanie w wymiarze fizycznym.
Without such a mechanism there are fears for the very survival of the subsistence farmers in India.
PolishMoją ostatnią obawą są relacje pomiędzy funduszem i mechanizmem czystego rozwoju, które nie zostały określone zbyt jasno.
Finally, I am concerned that the relationship between the fund and the Clean Development Mechanism (CDM) has not been clearly explained.
PolishIch obawy, takie jak utrata suwerenności na rzecz Europejskiego Banku Centralnego, a także obawa przed wzrostem cen powinny być potraktowane poważnie.
Their fears, such as loss of sovereignty to the European Central Bank, and price rises, should be taken seriously.
PolishJeśli istnieje obawa, że dawka leku została pominięta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub innego, wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
If you are concerned that you may have missed a dose, contact your doctor or another healthcare professional immediately.
PolishTak, jak w przypadku wszystkich czynników wzrostu, istnieje obawa, że epoetyny mogą stymulować wzrost nowotworów.
Animal studies do not indicate direct or indirect harmful effects with respect to pregnancy, embryonal/ foetal development, parturition or postnatal development (see 5.3).
PolishBo pomimo tego, co się do tej pory działo ze spinternetem i autorytarną dyskusją, istnieje obawa, że oni przejdą niezauważeni.
Because even what has been happening up 'til now with the Spinternet and authoritarian deliberation, there is a great chance that those voices will not be heard.
PolishIstnieje obawa, że dotkliwy kryzys gospodarczy w Rosji tylko ugruntuje obecną postawę jej przywódców wobec ścisłej współpracy z UE.
There is a risk that the severe economic crisis in Russia will further exacerbate the attitude of its leadership in relation to close cooperation with the EU.
PolishJeśli istnieje obawa, że zastosowano większą dawkę leku INVANZ niż zalecana, należy natychmiast poinformować o tym lekarza lub innego, wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
If you are concerned that you may have been given too much INVANZ, contact your doctor or another healthcare professional immediately.
PolishMoja największa obawa dotyczy nieprzeprowadzenia przez Komisję odpowiedniej oceny skutków oraz braku wyraźnych informacji na temat tego, co sprawozdanie to będzie oznaczało dla rolnictwa.
My biggest worry is that there has not been a proper impact assessment by the Commission and there is no clear indication of what this report will mean for agriculture.