"obrać kierunek" English translation

PL

"obrać kierunek" in English

obrać kierunek
Our team was informed that the translation for "obrać kierunek" is missing.

Similar translations for "obrać kierunek" in English

obrać verb
kierunek noun

Context sentences for "obrać kierunek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie mogę uwierzyć, że Komisja i Rada zamierzają obrać tak szkodliwy kierunek działania.
I cannot believe the Commission and the Council intend to pursue this damaging path.
PolishMyślę, że nasze opinie na temat tego, jaki kierunek działań obrać, nie są aż tak wyraźnie podzielone.
I actually do not think that we are so fundamentally divided in our opinions on where to go.
PolishTaki kierunek musi obrać również Bruksela.
That is the path, Mr President, that Brussels must also take.
PolishTaki kierunek musimy obrać w najbliższych latach.
This is the direction we have to take in the coming years.
PolishRozpoczęcie nowego cyklu zarządzania oferuje nam możliwość snucia refleksji o tym, jaki kierunek chcemy obrać.
The launching of a new governance cycle gives us the opportunity to reflect on the path we intend to follow.
PolishTrzeba obrać nowy kierunek w wielu dziedzinach. I nie tylko przewodniczący Komisji winien to czynić, ale również my wszyscy.
A new direction needs to be taken in many areas, not only by the Commission President, but also by us.
PolishJeżeli mamy być konsekwentni i chcemy pomóc ofiarom oraz pomóc Turcji obrać właściwy kierunek, to możemy to uczynić.
If we are consistent and we wish to help the victims and help Turkey to move forward in the right way, we can do so.
PolishMusi się to stać powszechną regułą i musimy ją wypracować na szczeblu europejskim oraz obrać właściwy kierunek.
This must become a general rule once again and we must work towards this on a European level and choose the right course.
PolishUE może odnieść sukces tylko wówczas, gdy będziemy wiedzieć, jaki kierunek chcemy obrać, gdy mowa o gospodarce i polityce społecznej.
The EU can only succeed if we know what direction we want to take when it comes to the economy and social policy.
PolishJaki kierunek należy obrać w przyszłości?
PolishMusimy obrać właściwy kierunek.
PolishChociaż dyrektywa niedługo ujrzy światło dzienne, wraz z innymi posłami głosowałem za przyjęciem rezolucji, w której określa się, jaki kierunek powinien obrać w tej sprawie Parlament.
Although a directive will soon see the light of day, I voted with the other Members for a resolution which sets out the direction to be taken by Parliament on this issue.
PolishMocno wierzę, że bez zdecydowanego stanowiska Unii Europejskiej na temat ochrony praw człowieka oraz walki z rasizmem i ksenofobią proces durbański może obrać niewłaściwy kierunek.
My firm belief is that, without a strong position of the European Union on protecting human rights and fighting against racism and xenophobia, the Durban process might take a wrong direction.

Other dictionary words

Polish
  • obrać kierunek

Search for more words in the French-English dictionary.