"obserwacja" English translation

PL

"obserwacja" in English

PL obserwacja
volume_up
{feminine}

1. general

W takiej sytuacji wskazana jest szczególna opieka i obserwacja pacjenta.
In this situation, special patient care and observation are appropriate.
Ostre przedawkowanie z reguły nie wymaga leczenia, poza obserwacją pacjenta.
Acute overdose is unlikely to require any therapy other than observation.
Dlatego też obserwacja ta jest niezgodna z progresją do ostrej białaczki szpikowej.
Therefore this observation is inconsistent with progression to AML.
obserwacja (also: inwigilacja, monitoring, nadzór)
Należy uwzględnić aktualne zalecenia dotyczące obserwacji i leczenia.
Available treatment and surveillance guidelines should be considered.
W trakcie większości badań działania niepożądane oceniano za pomocą biernej obserwacji.
In the majority of studies adverse events were assessed by passive surveillance.
(Wideo) Narrator: Malutki samolot, AV Pointer służy do obserwacji.
(Video) Narrator: A tiny airplane, the AV Pointer serves for surveillance.
obserwacja (also: punkt obserwacyjny, czujka, warta)
Obserwacja ważnych objawów U niektórych pacjentów przyjmujących leki stosowane w zakażeniu HIV mogą wystąpić inne objawy, które mogą być poważne.
Look out for important symptoms Some people taking medicines for HIV infection develop other conditions, which can be serious.
obserwacja (also: czujka, warta)

2. "policyjna"

obserwacja (also: zasadzka)
volume_up
stake-out {noun} [coll.]
obserwacja (also: zasadzka)
volume_up
stakeout {noun} [coll.]

Synonyms (Polish) for "obserwacja":

obserwacja

Context sentences for "obserwacja" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWięc myślimy że ta obserwacja doprowadziła nas to tego co nazywamy "Biopsją DNA".
So we think that this will eventually lead to what we call "DNA biopsies."
PolishZgodne z tą obserwacją są również ograniczone dane, dotyczące preparatu AVAGLIM.
Limited data with AVAGLIM is also consistent with this combined adverse reaction profile.
PolishW początkowych cyklach leczenia wymagana jest ścisła obserwacja pacjentów.
Patients should be observed closely during the initial cycles of treatment.
PolishKontynuowana jest dalsza obserwacja pacjentów w celu dostarczenia dodatkowych danych.
Follow-up of patients is continuing in order to provide additional data.
PolishJedynym sposobem aby otrzymać ostateczny wynik jest, obserwacja jak ten wynik się rozwija.
The only way to find its outcome is, effectively, just to watch it evolve.
Polishpacjent powinien być pod ścisłą obserwacją, czy nie rozwija się u niego ciężkie zapalenie płuc
you should be observed closely for the development of a serious form of pneumonia called
Polishodpowiednie leczenie ze ścisłą obserwacją pacjenta w ciągu kilku kolejnych dni.
Pegfilgrastim should be permanently discontinued in patients who experience a serious allergic reaction.
PolishTrwa obserwacja pacjentów, która dostarczy dodatkowych danych.
Follow-up of patients is continuing in order to provide additional data.
PolishJeśli nie można uniknąć stosowania produktu, psy powinny znaleźć się pod ścisłą obserwacją.
If use cannot be avoided, these dogs require careful monitoring.
PolishPacjenci z grupy zwiększonego ryzyka powinni być pod ścisłą obserwacją lekarską (patrz także punkt 4. 6).
Patients at increased risk should be followed closely (see also section 4.6).
Polishsz ostrożności, takie jak ścisła obserwacja i kontrola ciśnienia krwi.
is avoid acute complications like hypertensive encephalopathy and related complications (seizures,
PolishPrzez cały ten czas pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją.
Patients should be closely monitored throughout this period.
PolishKonieczna jest ścisła obserwacja siły działania przeciwzakrzepowego.
Close monitoring of anticoagulation levels is warranted.
PolishPacjenci ze zwiększoną aktywnością AlAT / Pacjenci pod obserwacją *
Patients with ALT Elevation/ Patients with Observations*
PolishPacjenci z objawami przedawkowania powinni pozostać pod obserwacją do czasu ustąpienia objawów.
Patients who have symptoms of overdose should continue to be monitored until the symptoms have passed.
Polishsz ostrożności, takie jak ścisła obserwacja i kontrola ciśnienia krwi.
is avoid acute complications like hypertensive encephalopathy and related complications (seizures, stroke).
PolishWymagana jest ścisła obserwacja kliniczna podczas stosowania deferazyroksu jednocześnie z tymi substancjami.
Close clinical monitoring is required when deferasirox is combined with these substances.
PolishOpowiadam się za obiektywną obserwacją sytuacji na Ukrainie, a nie poprzez pryzmat polityki partyjnej.
I advocate that we observe matters in Ukraine objectively, not through party political spectacles.
PolishUczestniczki badania były objęte obserwacją pod kątem ciężkich zdarzeń niepożądanych przez cały czas trwania badania.
These subjects were followed for serious adverse events over the entire study period.
PolishPacjent zwykle będzie pod obserwacją przez cały czas infuzji i przez co najmniej 20 minut od jej zakończenia.
You will usually be observed during the whole infusion and for at least 20 minutes thereafter.