"obserwacje" English translation

PL

"obserwacje" in English

PL obserwacje
volume_up
{feminine plural}

obserwacje (also: spostrzeżenia)
Dwie obserwacje mogą być istotne dla zrozumienia obserwowanych działań terapeutycznych.
Two observations that may be of relevance for the observed therapeutic effects are:
. ~~~ W 1919 roku potwierdziły to obserwacje astronomiczne.
Now, this idea was tested in 1919 through astronomical observations.
Podobne obserwacje odnotowano po wprowadzeniu leku do sprzedaży.
Similar observations have been made in the post- marketing environment.

Synonyms (Polish) for "obserwacja":

obserwacja

Context sentences for "obserwacje" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA teraz obserwacje u ludzi dzielących połowę swojego DNA - bliźniąt dwujajowych.
This is what happens in people who share half of their DNA -- fraternal twins.
PolishNależy utrzymywać ścisły nadzór i obserwację aż do czasu powrotu pacjenta do zdrowia.
Close supervision and monitoring should continue until the patient recovers.
PolishDlatego podczas leczenia należy prowadzić ścisłą obserwację pacjentów z zastojem żółci.
Therefore, patients presenting with cholestasis should be closely monitored.
PolishPo przeprowadzeniu czynności ratunkowych, należy kontynuować obserwację pacjenta.
After emergency treatment, continue to monitor the patient medically.
Polishu pacjenta stwierdzono chorobę serca (lekarz może zlecić częstszą obserwację pacjenta w 
You should tell your doctor if you (or your carer) notice any changes in your behaviour.
PolishProwadzimy obserwacje od 15 lat i widzimy, że gwiazdy wykonują całkowite okrążenie.
So, we've been doing this experiment for 15 years, and we see the stars go all the way around.
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously
PolishPodobne obserwacje zebrano w oparciu o analizę badania po 18 miesiącach.
Similar findings were found based on a 18-months landmark analysis.
PolishObserwację pacjentów prowadzono przez okres 12 miesięcy od zagojenia tkanek miękkich.
Patients were followed for 12 months after soft- tissue closure.
Polishsformułował wniosek, że należy bezustannie i wnikliwie prowadzić obserwację i dokonywać
concluded that the cardiovascular safety and serious skin reactions should be continuously and
PolishLekarz zaleci obserwację pacjenta w celu wykrycia objawów przedawkowania metotreksatu.
Your doctor will monitor you for signs of methotrexate overdose.
PolishPodczas jednoczesnego podawania ko- trimoksazolu należy prowadzić kliniczną obserwację pacjenta.
When concomitant administration is warranted, patients should be monitored clinically.
PolishZaleca się ciągłą obserwację wzrostu dzieci poddawanych leczeniu.
Continuous follow-up of the growth of treated children is recommended.
PolishZaleca się monitorowanie stężeń leków w osoczu lub obserwację w kierunku działań niepożądanych.
Monitoring of plasma concentrations or adverse effects is recommended.
PolishZaleca się ścisłą obserwację pacjenta pod kątem zaburzeń czynności wątroby.
Close monitoring for hepatic abnormalities is recommended
PolishPowyższe obserwacje nie muszą świadczyć o możliwości wystąpienia zmian czynnościowych u ludzi.
These findings are not necessarily indicative of a potential for functional changes in humans.
PolishLekarze powinni rozważyć obserwację kliniczną tych pacjentów.
Physicians should consider clinical monitoring for these patients.
PolishZabawa przez obserwację, rytuały -- w tym też bierzemy udział.
Spectator play, ritual play -- we're involved in some of that.
PolishLekarz zaproponuje pacjentowi dalszą uważną obserwację.
discuss the possible side effects with you and explain the risks.
PolishObserwacje te nie zostały uznane uznane za klinicznie istotne.
These findings are not considered clinically significant.