"oczyścić" English translation

PL

"oczyścić" in English

PL oczyścić
volume_up
{verb}

1. general

oczyścić (also: wyczyścić)
oczyścić (also: czyścić, zabić, zabijać, mordować)
Należy dołączyć pompę infuzyjną do worka z lekiem, oczyścić rurkę i następnie kapturek.
The pump tubing should be attached to the bag, the tubing purged and then capped.
Dopiero wówczas Europa zostałaby oczyszczona z ostatnich krytyków, a kult Europy mógłby bez przeszkód kontynuować swoją misję na rzecz zmiany wyznania.
Only then will Europe be purged of its last critics, and the cult of Europe will be able to continue its conversion mission undisturbed.
Kraje strefy euro muszą uporządkować swoje budżety, publikować rzetelne dane, spełniać wymogi paktu na rzecz stabilności i wzrostu i oczyścić swoje długi.
The countries of the euro area must put their budgets in order, publish honest figures, comply with the requirements of the Stability and Growth Pact and purge their debts.
Nasze uzasadnione pragnienie, aby oczyścić świat z broni jądrowej, musi być powiązane z dowodem odpowiedzialnego i dojrzałego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.
Our legitimate desire to see a world and continent rid of nuclear weapons must be matched with proof of a responsible and mature understanding of the realities around us.
oczyścić (also: zamieść, zmieść, zamiatać, zmiatać)

2. gastronomy

oczyścić (also: oczyszczać)
volume_up
to trim {vb} (vegetables)

Synonyms (Polish) for "oczyścić":

oczyścić

Context sentences for "oczyścić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMianowicie: "Łatwiej jest oczyścić pluton niż oczyścić złego ducha człowieka".
He said, "It's easier to denature plutonium than to denature the evil spirit of man."
PolishNależy dołączyć pompę infuzyjną do worka z lekiem, oczyścić rurkę i następnie kapturek.
The pump tubing should be attached to the bag, the tubing purged and then capped.
PolishCzłonek Partii Fatah: Musimy oczyścić nasze umysły z tradycyjnego myślenia.
Fatah Party Member: We must empty our minds of traditional thinking.
PolishOdpowiedź na pytanie, czy uda się oczyścić Morze Bałtyckie, w znacznej mierze należy do UE.
The question of whether the Baltic Sea is to be cleaned is largely in the hands of the EU.
PolishPo każdym użyciu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.
The device should be cleaned after each use and the cap replaced.
PolishPrzed zastosowaniem leku REGRANEX miejsce owrzodzenia należy oczyścić.
Before treatment with REGRANEX, your ulcer should be cleaned.
PolishOczyścić gumowy korek i wprowadzić nową igłę ze strzykawką.
The rubber top should be cleaned and a new syringe with needle inserted.
PolishOczyścić ustnik wewnątrz i z zewnątrz oraz plastikową obudowę z zewnątrz suchą ściereczką lub
Wipe the inside and outside of the mouthpiece and the plastic casing with a dry cloth or tissue.
PolishMusimy zrobić wszystko, co leży w naszej mocy, by oczyścić niebo i przywrócić wzrost gospodarczy.
We must do our utmost to clear the sky and bring back growth.
PolishAle teraz chcę obrócić to do góry nogami wyłożyć kawę na ławę i oczyścić atmosferę.
But I want to turn that upside down for a moment, and get something out on the table and clear the air so to say.
PolishOdsłoniętą część gumowego korka fiolki oczyścić 70 % roztworem alkoholu przed wkłuciem igły.
The exposed portion of the rubber stopper of the vial is cleaned with alcohol (70 %) prior to insertion of the needle.
PolishPrzed przyłożeniem gąbki należy oczyścić obszar rany, np. z krwi, środków dezynfekcyjnych i innych płynów.
Prior to application the wound area should be cleansed, e. g. from blood, disinfectants and other fluids.
PolishŻeby za nim nadążyć, musiałem oczyścić umysł.
I kind of erased everything in my brain to follow that.
PolishOdsłoniętą część gumowego korka fiolki oczyścić 70- procentowym roztworem alkoholu przed wkłuciem igły.
The exposed portion of the rubber stopper of the vial is cleaned with alcohol (70 %) prior to insertion of the needle.
PolishOczyścić kość i usunąć warstwę korową tak, by przygotowany produkt leczniczy bezpośrednio przylegał do żywej tkanki.
Debride and decorticate bone so that the reconstituted medicinal product will directly contact viable tissue.
PolishPrzed podaniem preparatu Pirsue należy dokładnie oczyścić zarówno strzyk, jak i wymię, a ponadto zdezynfekować koniec strzyku.
Both, the teat and the udder should be adequately cleansed and the teat end disinfected before using Pirsue.
PolishMusimy oczyścić miasta z naszej obecności.
First of all, you have to edit ruthlessly.
PolishWydmuchać nos, aby oczyścić otwory nosowe.
Blow your nose to clear your nostrils.
PolishEvie mówiła że musi oczyścić swoje imię
PolishI rozkazałem oczyścić one gmachy, i wniosłem tam zaś nacznia domu Bożego, dary i kadzidło.
Then I commanded, and they cleansed the chambers: and thither brought I again the vessels of the house of God, with the meal-offerings and the frankincense.