"odbywać się" English translation

PL

"odbywać się" in English

PL odbywać się
volume_up
[odbywam się|odbywałbym się] {r. v. ipf.}

odbywać się (also: odbyć się)
W najbliższych dniach odbywać się będzie szczyt.
In a few days, a summit is to be held.
Negocjacje mogą odbywać się jedynie na podstawie faktów, a wolność prasy w Chinach to istotny warunek wstępny, aby to mogło się stać.
Negotiations can only be held on the basis of facts, and the freedom of the press in China is an important precondition for that to happen.
Szczyt ten odbywać się będzie w Rosji - pomiędzy Unią Europejską a Rosją - co oznacza nowe otwarcie w stosunkach pomiędzy obydwoma stronami.
It will be held in Russia, between the European Union and Russia, which means that there is fresh impetus for relations between both sides.

Similar translations for "odbywać się" in English

odbywać verb
się pronoun

Context sentences for "odbywać się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNawiasem mówiąc, debata ta powinna odbywać się w Brukseli, a nie w Strasburgu.
Incidentally, we should be having this debate in Brussels and not in Strasbourg.
PolishKiedy pan przemawia, musi się to odbywać zgodnie z Regulaminem PE.
Mr Hannan, when you speak, it must be in accordance with our Rules of Procedure.
PolishOczywiście nie powinno to się odbywać kosztem producentów czy konsumentów końcowych.
This, of course, should not be at the cost of producers or the end consumer.
PolishZawsze powinno się to odbywać w ramach przejrzystości i odpowiedzialności.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.
PolishJednakże nie powinno się to odbywać kosztem naszych partnerów z wymiaru wschodniego.
However, this should not happen at the expense of our partners in the Eastern Dimension.
PolishBędzie się to odbywać w ścisłej współpracy i w oparciu o dialog z Parlamentem Europejskim.
That will be done in close cooperation and in dialogue with the European Parliament.
PolishTo była era przedbiurokratyczna, w której wszystko musiało odbywać się na szczeblu lokalnym.
This was the pre-bureaucratic age, an age in which everything had to be local.
PolishRzecz jasna rozwój portów nie powinien odbywać się kosztem środowiska.
Naturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
PolishMusi się to zmienić, by ustalanie priorytetów mogło odbywać się w sposób właściwy.
This needs to be cut, so that things can be prioritised properly.
PolishUstalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się tak, jak opisano powyżej.
Dose titration should then be carried out as described above.
PolishNastępnie badanie stężenia hemoglobiny może odbywać się w dłuższych odstępach.
Thereafter the haemoglobin can be measured at longer intervals.
PolishJeżeli pacjent odczuwa działania niepożądane, zwiększanie dawki może odbywać się wolniej.
The dose may be increased more slowly if you experience side effects.
PolishKorygowanie dawki nie powinno się odbywać częściej niż raz w miesiącu.
Dose adjustments should not be made more frequently than once a month.
PolishSpotkania będą odbywać się co kwartał pod przewodnictwem Komisji Europejskiej.
Quarterly meetings will be chaired by the European Commission.
PolishIntegracja powinna odbywać się z uwzględnieniem ochrony dzieci oraz z poszanowaniem prawa.
Integration should take into account the protection of children and should respect the law.
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may be used after training by a medical professional. lo
PolishSamodzielne podanie podskórne może odbywać się po przeszkoleniu przez personel medyczny. o eg
Subcutaneous self administration may lo be used after training by a medical professional.
PolishAle jestem przeciwny temu, aby Bruksela decydowała, jak ma się to odbywać.
I am absolutely against Brussels deciding how it should be done.
PolishOdbywać się to będzie również poprzez rozwój gospodarki i handlu.
This will also be brought about through economic development and trade.
PolishIstnieje bardzo poważne ryzyko, że w pewnym momencie zacznie się to odbywać kosztem bezpieczeństwa.
There is a very great risk that this will come at the expense of safety at some point.