PL

odchodzić [odchodzę|odchodziłbym] {verb}

volume_up
1. general
A gdy oni wchodzić będą, książę między nimi wchodzić będzie; a gdy odchodzić będą, odejdzie.
And the prince, when they go in, shall go in in the midst of them; and when they go forth, they shall go forth [together].
Nie chciałem odchodzić: kochałem swoje życie.
I didn't want to go; I love my life.
to come and go
Słyszeliście, żem ja wam powiedział: Odchodzę, i zaś przyjdę do was.
Ye heard how I said to you, I go away, and I come unto you.
Finansujemy wielkie firmy, które następnie przenoszą się z jednego państwa członkowskiego do drugiego, podczas gdy małe i średnie przedsiębiorstwa odchodzą z pustymi rękami.
We fund major companies which then relocate from one Member State to another, while small and medium-sized enterprises go away empty-handed.
Proszę, żebyście odchodząc pomyśleli o tej jednej radykalnej taktycznej zmianie, osiągalnej i o wielkim znaczeniu osiągalnej i o wielkim znaczeniu.
And I ask you, please, to go away from here and think about that one radical tactical shift which you could make, which will make that big difference, and then commit a hundred percent to doing it.
To paradoksalna sytuacja, że później rozpoczynamy życie zawodowe i wcześniej z niego odchodzimy.
It is a paradox that we enter working life later and leave it sooner.
Szczególne podziękowania składam tym z państwa, którzy odchodzą.
A special thanks to those of you who will leave.
Po trzecie -- nie odchodź zanim odejdziesz.
And three, don't leave before you leave.
odchodzić (also: odejść)
Ale on odchodził na pustynią, i modlił się.
But he withdrew himself in the deserts, and prayed.
2. "w prawo/lewo"
odchodzić (also: skręcić, skręcać, odbijać)
volume_up
to fork [forked|forked] {v.i.} (to the right/left)
odchodzić (also: skręcić, skręcać, odbijać)
volume_up
to fork off {v.i.} (to the right/left)
3. "od kogoś"
odchodzić (also: odejść)

Context sentences for "odchodzić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDopiero co zaczęliśmy odchodzić od tego systemu, a Izba przegłosowała jego przywrócenie.
We were just beginning to get away, and now this House has voted to bring it all back.
PolishPomyślcie przez chwilę, dzieci rozpoczynające szkołę w tym roku będą odchodzić na emeryturę w 2065.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065.
PolishZa 30 lat ludzie ci będą odchodzić na emeryturę, a obecnie wskaźnik urodzeń jest bardzo niski.
In 30 years' time, these people will be retiring, while at the moment, the birth rate is very low.
PolishNależy ponadto odchodzić od mechanicznych, adaptacyjnych mechanizmów indeksacji płac.
It is also important that wage settlements move away from automatic, backward-looking indexation mechanisms.
PolishKomisja nie może odchodzić od tego stanowiska, negocjując z USA umowę o ochronie danych.
The Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
PolishI zacząłem odchodzić.
Polishodchodzić od zmysłów
Polishodchodzić w zapomnienie
Polishodchodzić powłócząc nogami
Polishodchodzić w pośpiechu