"odnieść się" English translation

PL

"odnieść się" in English

PL odnieść się
volume_up
{reflexive verb}

1. general

odnieść się (also: dotyczyć, odnosić się)

2. "do kogoś życzliwie"

odnieść się (also: odnosić się)
volume_up
to treat {vb} (sb kindly)
Dodatkowo chciałabym odnieść się do wskaźnika zatrudniania, który powinien być traktowany priorytetowo.
Furthermore, I would like to refer to the employment indicator, which should be treated as a priority.

Synonyms (Polish) for "odnieść się":

odnieść się

Similar translations for "odnieść się" in English

odnieść verb
się pronoun

Context sentences for "odnieść się" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishChciałabym także odnieść się do niektórych uwag dotyczących żywności z przywozu.
I would also like to make reference to some comments made about imported food.
PolishSłuchając dzisiejszej debaty, można było odnieść wrażenie, że kłócimy się o CO2.
Listening to today's debate might give the impression that we are arguing over CO2.
PolishChciałbym odnieść się do dwóch zagadnień: zmian klimatu oraz badań i rozwoju.
I would like to speak on two topics: climate change, and research and development.
PolishChciałabym tylko odnieść się do jednej kwestii związanej z programem sztokholmskim.
I would just like to comment on one thing concerning the Stockholm Programme.
PolishWspomniano tu natomiast o kilku anomaliach, do których pokrótce chcę się odnieść.
A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
PolishPo drugie, pragnę odnieść się do poprawek złożonych w Parlamencie Europejskim.
Secondly, I would like to focus on the amendments tabled in the European Parliament.
PolishChciałabym się także odnieść do kwestii wymiany informacji między instytucjami.
Let me also comment on the issue of exchange of information between the institutions.
PolishChciałabym odnieść się jedynie do dwóch kwestii, które wywołały poważne spory.
I shall comment on just two issues which have caused serious confrontation.
PolishKrótko mówiąc, chcę się odnieść do poprawek i spraw poruszonych dzisiaj wieczorem.
Briefly, I want to refer to the amendments and matters raised here tonight.
PolishChciałbym krótko odnieść się do stworzenia wspólnej polityki zagranicznej UE.
I wish to comment briefly on the creation of the EU's common foreign policy.
PolishPragnę odnieść się do obu tych wystąpień i odpowiedzieć konkretnie na oba.
I would like to refer to both of these speeches and answer them both specifically.
PolishChciałbym najpierw odnieść się do kwestii perspektywy europejskiej Bałkan Zachodnich.
Let me first make a point on the European perspective of the Western Balkans.
PolishChciałabym również odnieść się do konkretnego pytania postawionego przez autorów.
I would also like to answer the specific question which has been raised by the authors.
PolishW kilku słowach chciałem odnieść się do tej debaty.
Mr President, I would like to make a few comments in reference to this debate.
PolishI wreszcie chciałbym odnieść się do uwag poczynionych przez panią Bobosikovą.
I would finally like to say something about the remarks of Mrs Bobošíková.
PolishOprócz tych odpowiedzi chciałbym teraz odnieść się do niektórych zgłoszonych uwag.
In addition to those answers, I would now like to respond to some of the comments made.
PolishChciałabym odnieść się do sprawozdania pani poseł Breyer.
(ES) Madam President, I would like to make reference to the Breyer report.
PolishChciałbym tu odnieść się do trzech takich decyzji, które podjęto w tym miesiącu.
I shall mention three such decisions that were taken this month alone.
PolishChcę się odnieść do drugiego stwierdzenia komisarza Špidli.
(DE) Mr President, I would like to return to Commissioner Špidla's second statement.
PolishChciałabym jednak odnieść się do uwag końcowych pana komisarza Cioloşa.
However, I want to comment on the winding-up remarks made by Commissioner Cioloş.